Make your own free website on Tripod.com

 

Na osnovu člana 1 stav 1 Zakona o zaštiti na radu Republike Srbije ( " Sl. Glasnik RS", br. 42/91 i 53/93 ) i člana 78 Statuta Doma za duševno obolela lica " ČURUG" u Čurugu, Upravni odbor Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu na sednici održanoj dana

                   2001. godine doneo je

 

 

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

DOMA ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG" U ČURUGU

 

 

I   OSNOVNE ODREDBE

 

                                                          Član 1.

 

U cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih od povreda na radu, kao i od profesionalnih obolenja u vezi sa radom u Domu za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu (u daljem tekstu : "Dom" ) se sprovodi zaštita na radu, u skladu sa važećim zakonskim propisima ,kolektivnim ugovorom, opštim aktima i odredbama ovog Pravilnika.

 

                                                          Član 2.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se naročito:

 

-         prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u vezi sa zaštitom na radu;

-         prava , obaveze i odgovornosti odgovornih lica;

-         utvrđivanje povreda radnih obaveza u vezi sa zaštitom na radu;

-         organizovanje vršenja poslova zaštite na radu, ovlašćenja zaposlenih koji obavljaju te poslove  i rokove u kojima upoznaju organe upravljanja o stanju zaštite na radu;

-         postupak donošelja plana i programa mera zaštite na radu;

-         slučajevi gde se zaposlenom zabranjuje obavljanje poslova na radnom mestu, ako se ne pridržava mera zaštite na radu i postupka primenjivanja mera zabrane vršenja poslova na radnom mestu;

-         obučavanje , proveravanje i proširivanje znanja zaposlenih iz zaštite na radu;

-         određivanje radnih mesta sa posebnim uslovima rada i određivanje uslova koje zaposleni ako ne ispunjava ne može vršiti te poslove;

-         posebnu zaštitu na radu žena, omladine i invalida;

-  postupak upoznavanja zaposlenih sa uslovima rada, opasnostima                               vezanim za poslove pre počinjanja rada, u toku rada       i prilikom raspoređivanja na druge poslove (radno mesto);

- način i postupak ispitivanja i održavanja oruđa za rad , uređaja na mehanizovani pogon , oruđa na mehanizovani pogon i alata koji se po propisima o zaštiti na radu povremeno ispituju;

- postupak u vezi sa nabavkom, održavanjem i korišćenjem ličnih zaštitnih sredstava i lične zaštitne opreme;

- način ostvarivanja obaveza prema inspekciji rada, način prjavljivanja i vođenja evidencije o povredama na radu i obolenjima  u vezi sa radom, način neposrednog utvrđivanja  uzroka povreda na radu i način preduzimanja odgovarajućih mera i

-         pružanja prve pomoći u slučaju povrede ili obolenja zaposlenih na radu i postupak za evakuaciju i spasavanje radnika u slučaju eksplozije, požara i drugih nepogoda.

 

Član 3.

 

Odredbe ovog  Pravilnka primenjuju se na sve zaposlene u Domu bez obzira na vreme trajanja svog rada kao i na ostala fizička lica koja rade po nalogu i za račun Doma, kao što su transportna preduzeća, privatne zanatlije, grupe ručno-traspurtnih radnika, studenti i učenici za vreme obavljanja obavezne prakse i druga lica (korisnici Doma u okviru radne terapije) ukoliko to nije posebnim ugovorom drugačije regulisano.

Član 4.

 

Organizacija i proces rada moraju. biti zasnovani na naučno-tehničkim dostignućima a naročito na merama i normativima koje se odnose na proizvodnu delatnost Doma i koje obezbedjuju sigurnost zaposlenih.

U tom cilju u Domu, preko za to odredjenih stručnih službi vrši se praćenje naučnih i tehničkih dostignuća i razmena iskustva sa drugim srodnim organizacijama i naučnim ustanovama koje se bave ovim pitanjima.

Član 5.

 

Unapređenje organizacije rada, kojima se garantuje sigurnost radnika osnovni su zadatak direktora Doma, drugih rukovodećih radnika i ostalih stručnih sluzžbi kao i Upravnog odbora.

 

Član 6.

 

Odbor za zaštitu na radu., neposredni rukovodioci i odgovorni radnik za poslove zaštite na radu dužni su da na osnovu savremenog iskustva i praćenja stručne literature razmatraju godišnje i višegodišnje programe za unapređenje zaštite na radu i da ih podnose na odobravanje Upravnom odboru.

Upravni odbor dužan je da najmanje jedanput u šest meseci razmatra programe mera kao i izveštaje o njihovom sprovođenju

Prilikom usvajanja programa Upravni odbor je dužan da odobri sredstva za sprovođenje programa u skladu sa potrebama  i mogućnostima Doma, vodeći računa o obezbeđenju minimuma  koji je nužan za zaštitu zaposlenih.

 

Član 7.

 

Stimulativnim merama u Domu će se raditi na  razvijanju interesa za pronalaženjem što boljih metoda i savremenih srestava za unapređenje zaštite na radu, u saradnji sa službom za zaštitu na radu odnosno zaposlenim zaduženim za poslove zaštite na radu.

 

Član 8.

 

Ukoliko u okviru Doma nema mogućnosti za obavljanje određenih delatnosti u sprovođenju i unapređivanju zaštite na radu biće angažovane druge ustanove, preduzeća i drugi stručni za te poslove spoljni saradnici.

 

II. OBAVEZE, PRAVA I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

 

Član 9.

 

Svi zaposleni i druga lica koja se po bilo kom poslu nalaze u Domu dužni su da se pridržavaju svih odredbi ovog Pravilnika i ostalih opštih akata donetih u cilju zaštite na radu.

 

Član 10.

 

Zaposleni su naročito dužni:

- da se  obuče iz oblasti  zaštite na  radu, da obavezno prisustvuju seminarima, predavanjima i drugim vidovima  obrazovanja, da se upoznaju sa ovim Pravilnikom prilikom stupanja na rad, kao i u toku rada i da obavezno prisustvuju proveri znanja iz oblasti zaštite na radu;

- da se upoznaju sa opasnostima na poslu preko neposrednog rukovodioca;

- da odbiju da rade ukoliko nisu upoznati sa opasnostima na poslu, nisu obezbeđena lična zaštitna sredstva ili nije rešeno pitanje zaštite na radu, a preti im neposredna opasnost po život;

- da obavezno koriste lična zaštitna sredstva za poslove koje obavljaju;

-  da pre rada provere ispravnost oruđa za rad i  ličnih zaštitnih sredstava;

-         da u slučaju neispravnosti oruđa za rad, zaštitnih sredstava. alata i uređaja odmah izveste nadležnog rukovodioca.

 

Član 11.

 

Prilikom stupanja na rad i upoznavanja sa opasnostima na poslu, zaposleni je dužan da istakne svoje fizičke i psihičke nedostatke koji bi mogli uticati na bezbednost prilikom rada.

Ukoliko zaposleni u toku  rada u Domu, usled  bolesti, povrede ili sličnog  izgubi određena fizička i psihička svojstva koja mogu uticati na njegovu ličnu sigurnost ili sigurnost drugih ljudi u procesu rada,  dužan je da o tome izvesti nadležnog rukovodioca.

 

 

 

Član 12.

 

Zaposleni je dužan da svaku povredu na radu  prijavi  odmah nadležnom rukovodiocu.

Prilikom povrede na radu, kolektivne nesreće ili elementarnih nepogoda i sličnog, zaposleni su dužni da pruže pomoć u otklanjanju posledica .

 

Član 13.

 

Svaki zaposleni je dužan da svoj posao obavlja sa punom  pažnjom kako bi doprineo obezbeđenju svog života i zdravlja, kao  i života i zdravlja ostalih radnika koji se nalaze u radnoj okolini

 

Član 14.

 

Ako zaposleni na radu  odbije da radi ili postavi zahtev  u smislu ovog Pravilnika i ako se smatra da postupak odnosno zahtev tog zaposlenog nije opravdan Dom je dužan odmah izvestiti  nadležni organ inspekcije rada o nepridržavanju propisa odnosno mera zaštite na radu.

 

Član 15.

 

Lice na rukovodećim  poslovima, dužno je da u toku  rada stalno radi na svom usavršavanju i upotpunjavanju znanju iz oblasti zaštite na radu.

 

Član 16.

 

Zaposleni u Domu, koji obavljaju radne operacije dužni su da se pridržavaju tehnološkog postupka i da operaciju izvode na pre-dviđenoj mašini i sa predvidjenim alatom, kao i predviđenim zaštitnim merama.

 

Član 17.

 

Ni jedan zaposleni ne može otpočeti rad u pijanom stanju.

 

III.       PRAVA I OBAVEZE ODGOVORNIH LICA

 

1.          Direktor Doma   

 

Član 18.

 

Direktor       Doma rukovodi procesom rada u skladu sa smernicama, planovima     opštom organizacijom rada i odgovoran  je za sprovođenje zaštite na radu saglasno Zakonu o zaštiti na radu drugim propisima koji      regulišu ovu oblast i odredbama ovog Pravilnika

 

Član 19.

 

Direktor       ima sledeća prava i dužnosti:

- preko zaposlenih na rukovodećim poslovima obezbeđuje sprovođenje opštih akata o zaštiti na radu;

- obezbeđuje korišćenje  sredstava i opreme za  zaštitu na radu;

- vrši sprovođenje odluka Upravnog odbora iz ove oblasti  i odgovoran je za sprovođenje rešenja ispekcije rada u  vezi sa zaštitom na radu;

- vrši nadzor nad pravilnim sprovođenjem ovog Pravilnika u kom cilju izdaje odgovarajuće naloge zaposlenima na rukovodećim poslovima u pogledu sprovođenja zaštite na radu;

- preko odgovornih stručnih službi organizuje unapređenje  tehničke zaštite u skladu sa razvojem tehnologije i u  cilju smanjenja povreda na radu i profesionalnih obolenja;

-         neposredno ili preko nadležnih stručnih službi izveštava organe inspekcije rada o otklanjanju nedostataka u vezi zaštite na radu.

 

2.     Radnici na rukovodećim poslovima

 

Član 20.

 

 

Radnici na rukovodećim poslovima  organizuju i  rukovode procesom rada i preko rukovodioca  službi,odseka i zaposlenih zaduženog za poslove zaštite na radu, vrše kontrolu sprovođenja mera zaštite na radu i primene zaštitnih mera u tehnološkom preocesu rada i odgovborni su posebno:

- za realizaciju  programa mera zaštite  na radu u  delu koji im je poveren;

- za kontrolu sprovođenja mera zaštite na radu, prema ovom Pravilniku;

- za usklađivanje postojećeg Pravilnika i opštih  akata koji se odnose na zaštitu na radu sa novim zakonskim propisima;

- za izradu plana i programa mera zaštite na radu;

- za organizaciju funkcionisanja  zaštite na radu;

-         za organizaciju preventivne zaštite preko radnika zaduženog za poslove zaštite na radu u skladu sa postojećim zakonskim propisima i odredbama ovog Pravilnika.

 

Član 21.

 

Radnici na rukovodećim poslovima, kao i drugi neposredni rukovodioci u sprovođenju i unapređivanju zaštite na radu posebno su dužni:

- da organizuju praćenje stanja zaštite na radu i da preko određenih službi preduzimaju mere da se nedostaci otklone;

- da predlažu pokretanje postupka za teže povrede  radne dužnosti od strane zaposlenih u slučajevima predviđenim zakonom i ovim Pravilnikom;

- da daju stručnu pomoć pri organizaciji procesa rada  u pogledu primene i korišćenja zaštitnih sredstava, kao i u pogledu pravilnog korišćanja mašina i uređaja;

- da obezbeđuju odgovarajuću zaštitu na oruđima za rad i staraju se o njihovoj ispravnosti;

- da prilikom uvođenja nove opreme ili kod rekonstrukcije postojeće, kao i prilikom uvođenja nove tehnologije i sredstva rada daju potrebna uputstva za rad u pogledu zaštite na radu;

- da organizuju  posao tako da se  materijal i  sirovine propisno lageruju, da se bezbedno vrši transport, da prolazi budu slobodni i obezbeđeni i da radne prostorije budu čiste;

- da, kada ocene, da u obavljanju nekih poslova u procesu rada predstoji neposredna opasnost po život radnika. odmah obustave rad i preduzmu potrebne mere da se takva opasnost otkloni;

- da učestvuju u vršenju  redovnih i vanrednih  pregleda koje organizuje nadležni organ inspekcije rada i pružaju potrebne podatke i druge informacije;

- da, ako dođe do smrtne povrede, kolektivne nezgode ili teže povredo na radu, zajedno sa ovlašćenim organima učestvuju u vršenju uviđaja i pomažu da se okolnosti pod kojima je  došlo do povrede razjasne;

- da obaveštavaju direktora Doma i nadležni organ inspekcije rada o svakoj smrtnoj povredi, kolektivnoj nezgodi ili teškoj povredi zaposlenog na radu, kao i o svakoj pojavi ili stanju koje može da ugrozi bezbednost zaposlenih a na radu;

- da oruđa za rad na kojima je ili od kojih je došlo do povreda isključuju iz rada, obezbeđuju nepromenljivost  stanja, tragove i  druge dokaze na mestu udesa i zaštićuji ih  od nastanka povreda          do dolaska ovlašćenih lica radi izvršenja uviđaja;

-         da organizuju pravilno i redovno održavanje odgovarajućih sredstava lične zaštite i vrše kontrolu neposrednih

-         korišćenja lične zaštite.

 

3.     Neposredni rukovodioci i drugi odgovorni zaposleni

 

Član 22.

 

Neposredni rukovodioci i drugi odgovorni radnici koji su ovlašćeni da neposredno daju zadatke i uputstva za rad, organizuju i vrše uvid u rad zaposlenih, a kojima su zaposleni za svoj rad ne posredno odgovorni radi neposrednog i konkretnog izvršavanja mera zaštite na radu u okviru svojih ovlašćenja dužni su i odgovorni:

- da svakog zaposlenog upoznaju sa uslovima rada, opasnostima i drugim mogućim štetnim posledicama koje mogu nastati i opasnim pojavama u vezi sa radom;

- da sve zaposlene obuče o nameni, načinu upotrebe i korišćenja odgovarajućih sredstava lične zaštite i o posledicama koje mogu da nastanu po zaposlenog ako se zaštitna sredstva ne upotrebljavaju ili se nepravilno koriste;

- da se neprekidno staraju o ispravnosti oruđa za rad i drugih priručnih srestava, o pravilnom i svrsishodnom  korišćenju ličnih zaštitnih sredstava od strane zaposlenih,a ako dođe do neispravnosti tih sredstava da organizuju njihovu popravku ili zamenu;

- da prijavi nadležnom rukovodiocu svaki kvar na orudjima za rad koji bi mogao da ugrozi bezbednost i život zaposlenog;

- da u okviru svojih ovlašćenja sprovedu sve naloge, kao i druge zadatke koje im u pogledu zaštite na radu poveri nadležni rukovodilac ili direktor Doma i u tom cilju su dužni da sarađuju sa zaduženim zaposlenim za poslove zaštite na radu;

- ako dođe do povrede zaposlenog, dužni su da pruže pomoć povređenom i da najkasnije u roku od 24 časa po nastaloj povredi obaveste zaposlenog zaduženog za poslove zaštite na radu;

- da kod povrede zaposlenog detaljno opišu uzrok povrede, a u slučaju kolektivne nezgode, smrtonosne povrede ili teže povrede odmah obaveste zaposlenog na rukovodećim poslovima, a ako istoga nema direktora Doma, da obezbede mesto povrede i bližu okolinu  gde se povreda desila tako da ostane nepromenjena do dolaska  ovlašćenih organa radi izvrženja uviđaja o okolnostima i uzroku povrede i da prisustvuju uviđaju;

-da zaposleni, koji se pri radu ne pridržava  propisanih mera zaštite ili ne koristi sredstva lične i tehničke zaštite  na  radu ili odbije da postupi po     njegovim      uputstvima za  bezbedan rad, privremeno odstrane sa rada      i o tome       odmah obaveste nadležnog rukovodioca;

-         da uredno održavaju higijenu, red i čistoću mesta rada i radnih

-         prelaze, mesta za lagerovanje sirovina i materijala i dr.;

- da tako organizuju  radni proces za koji su  odgovorni da zaposlenom bude obezbeđena sigurnost i bezbednost pri radu;

-         da obavljaju i druge zadatke koji su im propisima, ovim  Pravilnikom i drugim aktima stavljeni u dužnost u vezi sa zaštitom na radu.

 

IV. UTVRĐIVANjE POVREDA RADNIH OBAVEZA U VEZI SA ZAŠTITOM NA RADU

 

Član 23.

 

Zaposleni  koji se ne pridržava  obaveza iz ovog Pravilnika  i drugih opštih akata donetih u cilju zaštite na radu čini težu povredu radne obaveze i podleže odgovornosti saglasno odredbama Zakona oradu i kolektivnom ugovoru.

 

Član 24.

 

U smislu akata iz prethodnog člana, kao povrede radnih obaveza smatraju se:

- neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno i nemarno izvršavanje obaveza u vezi sa zaštitom na radu;

- povreda odredaba o obezbeđenju opasnosti od požara, eksplozije ili drugih elementarnih nepogoda;

- zloupotreba položaja ili prekoračenja datog ovlašćenja u vezi sa zaštitom na radu;

- nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mera zažtite zaposlenog na radu;

- nekorišćenje sredstava ili opreme lične zaštite na radu;

- pušenje na zabranjenim mestima;

- dolazak na rad u napitom stanju i uzimanje narkotičnih sredstava kojima se umanjuje radna sposobnost;

- odbijanje izvršavanja naredbe, naloga odnosno uputstava odgovornog radnika odnosno radnika na rukovodećim poslovima  u vezi primene mera i normativa zaštite na radu;

 

režim zaštite na radu;

 

V. ZADACI ORGANA UPRAVLjANjA

 

Član 25.

 

Upravni odbor u skladu sa svojim  pravima i obavezama utvrđenim Statutom Doma stara se o sorovođenju i unapređivanju zaštite na radu i u tom cilju:

-        donosi perspektivne i godišnje planove i programe mera za zaštitu na radu;

-        odobrava finansijska sredstva za izvršenje plana i programa mera zaštite na radu;

- razmatra stanje povreda na radu, profesionalnih obolenja, uslove rada i donosi opšte akte za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti;

- razmatra izveštaje, koje podnosi nadležni organ inspekcije rada i drugi organi, o stanju zaštite na radu i donosi odluke u skladu sa zahtevima i preporukama tih organa;

- preduzima  mere preko nadležnog  organa za  pokretanje postupka u slučaju povrede radne obaveze iz zaštite na radu i

-         imenuje Odbor za zaštitu na radu.

 

VI. ORGANIZOVANjE VRŠENjA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

 

1.     Referent zaštite na radu

 

Član 26.

 

Poslove zaštite na radu u Domu vrši referent zaštite  na radu, koji ove poslove obavlja pored svojih redovnih poslova u okviru radnog mesta na koji je raspoređen.

Referenta za zaštitu na radu odnosno zaposleni koji će obavljati poslove zaštite na radu određuje direktor Doma.

Referent zaštite na radu odgovoran je za sprovođenje  i pravilnu primenu ovog Pravilnika, Zakona o zaštiti na radu i ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz ove oblasti, a  naročito se brine o sledećem:

- stara se o kopleksnom utvrđivanju ispravnosti svih mašina i uređaja  kao i svih prostorija za bezbednost zaposlenih;

- organizuje registraciju mašina i uređaja, kao i periodične preglede mašina i uređaja prema zakonskim propisima i odredbama ovog Pravilnika;

- organizuje prikupljanje podataka o izgubljenim  radnim danima zbog povreda i bolovanja zaposlenih na osnovu kojih prati analize i izveštaje koje podnosi direktoru Doma;

-         savetodavno učestvuje u izradi programaobuke zaposlenihu oblasti zaštite na radu i stara se o tome da se obuka odvija po utvrđenom programu;

-         ako po njegovom mišljenju uočeni nedostaci zaštite na radu direktno ugrožavaju život i zdravlje zaposlenih ili mogu da prouzrokujuštetu ovlašćen je da zabrani rad dok se nedostaci ne otklone;

-         u slučaju da odgovorno lice ne postupi po njegovom nalogu, obaveštava o tome direktora i preko njega zahteva izvršenje naloga;

-         svakodnevno obilazi radna mesta u cilju nadzora, a svoje naloge i analize inspekcije rada pismeno dostavlja odgovornim licima na izvršenje;

-         stara se o vršenju redovnih , vanrednih i periodičnih lekarskih pregleda zaposlenih i sarađuje sa zdravstvenom službom;

-         stara se o ličnim zaštitnim sredstvima, njihovoj nabavci, korišćenju i održavanju u ispravnom stanju;

-         vrši ispitivanje uzroka povrede na radu i preduzima odgovarajuće mere za njihovo sprečavanje;

-         vodi evidenciju povreda na radu i ostalu evidenciju u vezi sa povredama;

-         predlaže izmene i dopune Pravilnika i opštih akata, uputstava i sl. iz oblasti zaštite na radu;dužan je da prati sve propise u oblasti zaštite na radu, da o njima izveštava direktora sa predlogom njihove primene.

 

Član 27.

 

Referent zaštite na radu, pored predviđenih dužnosti iz ovog Pravilnika, dužan je da vodi nadzor nad pravilnom primenom zaštite na radu, da o svim nepravilnostima odmah izvesti direktora a ukoliko to potrebe nalažu i da zabrani rad na naročito opasnim poslovima ili  u slučaju da mašine i uređaji nisu propissano obezbeđeni i da direktno preti opasnost ugrožavanja života zaposlenih.

 

2.     Odbor za zaštitu na radu

 

Član 28.

 

Upravni odbor imenuje Odbor za zaštitu na radu kojem određuje zadatke u vezi sa zaštitom na radu.

 

 

Član 29.

 

Odbor za zaštitu na radu ima sledeće dužnosti:

 

- razmatra perspektivne i godišnje planove i programe mera zaštite na radu pre upućivanja Upravnom odboru na razmatranje;

- razmatra nacrte pravilnika i opštih akata i drugih odluka koje upućuje Upravnom odboru na usvajanje;

- prati izršavanje planova i programa  mera i  normativa zaštite na radu i preduzima mere za izvršenje programa;

- preduzima konkretne akcije radi sprovođenja odluka Upravnog odbora o zaštiti na radu;

- usmerava rad službe za zaštitu na radu između svih službi i odgovornih lica za zaštitu na radu;

-         razmatra pojedinačne i kolektivne zahteve, predloge  i prigovore koji se odnose na zaštitu na radu, pa ih sa svojim mišljenjem dostavlja Upravnom odboru na odlučivanje.

 

 

Član 30.

 

Odbor za zaštitu na radu prema potrebi, a najmanje jedanput u 90 dana, raspravlja o zaštiti na radu, o povredama na radu profesinalnim i drugim oboljenjima i o merama koje se imaju preduzeti radi sprečavanja povreda i novih obolenja.

Sednici  Odbora za zaštitu na radu obavezno  prisustvuju referent zaštite na radu i rukovodeći radnici, a po potrebi i direktor kao i drugi radnici koje pozove predsednik Odbora.

Predsednik sindikalne organizacije obavezno se obaveštava o danu sednice ovog tela.

 

Član 31.

 

Odbor za zaštitu na radu povremeno obilazi radne i pomoćne prostorije i vrši proveravanje i kontrolu kako je sprovedena zaš-tita na radu i o nađenom stanju upoznaje Upravni odbor  najmanje jedanput u šest meseci.

 

VII. POSTUPAK DONOŠENjA PLANA I PROGRAMA ZAŠTITE NA RADU

 

Član 32.

 

Plan zaštite na radu sadrži zadatke u pogledu organizovanja i usavršavanja procesa rada, stvaranja i poboljšavanja uslova rada i preduzimanja mera zaštite na radu kojima se obezbeđuje bezbedan rad zaposlenih na radu, a naročito:

- unapređenja tehnologije, oruđa i uređaja za rad i radne sredine;

- obučavanje i proširivanje znanja zaposlenih iz zaštite na radu;

- osposobljavanje i  stručno  usavršavanje zaposlenih koji vrše poslove odnosno radne zadatke zaštite na radu;

- unapređenje zdravstvenih uslova rada zaposlenih;

- poboljšanje uslova rada na poslovima odnosno  zadacima čije vršenje prouzrokuje obolenja  i povrede na radu;

- rešavanje pitanja društvene ishrane, odmora, rekreacije i drugih radnih i životnih problema zaposlenih radi stvaranja bezbednih uslova rada;

- obezbeđivanje organizovanog smeštaja, ishrane i prevoza zaposlenih koji rade van mesta prebivališta i

-         obezbeđivanje sredstava za izvršavanje planiranih zadataka.

 

Član 33.

 

Programom mera zaštite na radu utvrđu se obaveze i zadaci iz plana zaštite na radu koje treba  izvršiti u  periodu  za koji se program donosi i rokovi i način izvršavanja obaveza i zadataka i određuju organi i zaposleni u Domu  koji su odgovorni za njihovo izvršavanje.

 

Član 34.

 

Pored obaveza i zadataka iz predhodnog člana program mera zaštite na radu sadrži i mere koje se odnose naročito na:

- otklanjanje utvrđenih nedostataka u radnim i pomoćnim prostorijama i drugim mestima gde zaposleni  rade ili se  kreću, na oruđima za rad i uređajima na mehanizovani pogon;

- izmene dotrajalih instalacija, sanitarnih i drugih uređaja;

- vršenje periodičnih pregleda oruđa za rad i uređaja, mikroklimatska i druga merenja uslova radne sredine;

- nabavku i korišćenje ličnih zaštitnih sredstava i lične zaštitne opreme i

-         obezbeđenje lekarskih pregleda radnika.

 

Član 35.

 

Plan zaštite na radu i program mera zaštite na radu donosi Upravni odbor na način i postupku utvrdjenim ovim Pravilnikom.

 

VIII. MERE KOJE SE PREDUZIMAJU PREMA ZAPOSLENOM KOJI SE NE PRIDRŽAVA PROPISA 0 ZAŠTITI NA RADU

 

Član 36.

 

Radniku koji je konzumirao alkohol ili je drugim sredstvom (uzimanjem droge i sl.) doveo sebe u takvo psihofizičko  stanje usled kojeg može dovesti u opasnost sebe, kao i druge sa kojima neposredno radi, ne sme se dozvoliti pristup na mesto rada odnosno da obavlja posao.

Neposredno  odgovorni radnik čim posumnja ili je  saznao za pojedinog zaposlenog iz stava 1. ovog člana dužan je da spreči zaposlenog da pristupi na posao. Ako je takav zaposleni započeo rad  mora ga odstraniti sa posla, (mesta rada).

 

 

 

 

Član 37.

 

Sa posla mora se odstraniti zaposleni koji usled fizičke icrpljenosti, odnosno umora pokazuje  znake povremenog  gubljenja svesti, poremećaja ravnoteže i sl. Takvog zaposlenog neposredno odg-ovorni radnik mora odstraniti čim primeti takvo njegovo lično st-anje ili je stavljeno do znanja od strane drugih zaposlenih koji su u neposrednom kontaktu sa tim zaposlenim.

 

Član 38.

 

Sa posla, nakon što bude predhodno opomenut, mora se odstraniti zaposleni koji propuštanjem mera zaštite na radu nekorišćenjem sredstava lične zaštite, odnosno koji svojim načinom rada ili ponašenjem ugrožava svoju bezbednost ili bezbednost drugih zaposlenih. Neposredno odgovorni radnik  dužan je privremeno  zaposlenom zabraniti rad, sve dotle dok tu bezbednost ugrožava.

 

Član 39.

 

Trajanje  privremenog odstranjenja sa posla  proteže  se sve  dotle dok se ne utvrdi da je zaposleni povratio  sposobnost  za rad, odnosno prestalo dejstvo uzroka zbog kojih je bio odstranjen sa posla, odnosno bio sprečen u obavljanju posla.

 

Član 40.

 

U slučaju suprostavljanja zaposlenog zahtevu za odstranjivanje sa posla, neposredno odgovorni radnik dužan je izvestiti opštu službu koja će upotrebiti mere za odstranjivanje zaposlenog.

 

Član 41.

 

Neposredno odgovorni radnik koji je odstranio zaposlenog sa posla ili u toku rada., dužan je u svakom slučaju istog dana dostaviti službenu zabelešku opštoj službi u kojoj se navodi  ime i prezime zaposlenog, naziv posla, opis uzroka i vremensko odstranjivanje zaposlenog (ceo dan) odnosno broj časova.

 

 

Član 42.

 

Protiv zaposlenog koji je odstranjen svojom krivicom sa posla nadležni rukovodeći radnik pokrenuće postupak zbog teže povrede radne dužnosti po odredbama  opšteg akta kojima su regulisani  radnimi  odnosi zaposlenih u Domu.

 

 

IX. OBUČAVANjE I OBRAZOVANjE ZAPOSLENIH IZ ZAŠTITE NA RADU I PROVERA          ZNANjA

         

Član   43.

 

Svi zaposleni u Domu podvrgavaju se obučavanju i obrazovanju iz materije zaštite na radu.

 

Član 44.

 

Obučavanje i obrazovanje iz materije zaštite na radu ima za svrhu pružanje širih znanja iz poznavanja tehničkih, psihofizičkih i drugih mera zaštite na radu.

 

Član 45.

 

Obučavanje i obrazovanje zaposlenih iz materije zaštite  na radu kao i proveravanje znanja vrši se prema posebnom planu i programu.

 

Član 46.

 

Za obučavanje i obrazovanje i proveru znanja zaposlenih  iz materije zaštite na radu stara se opšta služba .

Proveru znanja iz materije zaštite na radu vrši komisija obrazovana od stručnjaka Doma ili od spoljnih stručnih saradnika.

 

Član 47.

 

Zaposleni koji na proveri znanja ne  zadovolji  kriterijume ispitne komisije, odnosno ne pokaže zadovoljavajuće znanje ne može raditi na svom poslu.

Zaposleni ima pravo da tri puta bude ispitan pred komisijom posle čega može uslediti zabrana rada na poslu.

 

Član 48.

 

U Domu se vodi evidencija o obučavanju i obrazovanju  iz materije zaštite na radu.

Svakom zaposlenom uručuje se potvrda o izvršenoj obučenosti i proveri znanja iz materije zaštite na radu.

 

X. RADNA MESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA I ODREĐIVANjE USLOVA KOJE ZAPOSLENI TREBA DA ISPUNjAVA

 

Član 49.

 

Poslovi na kojima objektivno postoje povećane  opasnosti od  povreda i zdravstvenih oštećenja čije se štetno delovanje  na radnu sposobnost i zdravlje zaposlenih ne može u potpunosti otkloniti  zaštitnim merama smatraju se poslovima sa  posebnim  uslovima rada.

 

Član 50.

 

U postupku za utvrđivanje radnih mesta sa posebnim uslovima rada u Domu se obrazuje posebna komisija sa zadatkom da izvrši potrebnu analizu svih poslova u Domu.

 

Član 51.

 

Analiza radnih mesta radi određivanja onih sa  posebnim uslovim rada u Domu sadrži sledeće elemente:

-opšti podaci (kako su uneseni u akt o sistematizaciji);

- naziv posla i grana privredne delatnosti;

- uslovi zaposlenja: doba. pol, stručna sprema, radno iskustvo, zdrastveno stanje i psihofizički zahtevi, ostali zahtevi;

- broj zaposlenih  i

-         raspored rada: rad u jednoj smeni, dve ili tri  smene, rad u turnusima po dvananaest sati i drugi oblici rasporeda rada.

 

 

Član 52.

 

Radna mesta sa posebnim uslovima rada su;

- rad na električnom zavarivanju;

- rad na visini preko 2 metra;

- rad na visokim i niskim temperaturama;

- rad na rovovima dubokim preko jednog metra;

- rad na montaži svih predmeta težih od 500 kg.

-  rad sa vrućom smolom i olovom;

- rad pištoljem za spajanje čvrstih tela;

- rad na trafo stanici;

-         rad na dizalici.

 

Član 53.

 

Za rad na mestima sa posebnim uslovima rada, zaposleni moraju da ispunjavaju posebne uslove određene važećim propisima  i opštim aktom o sistematizaciji radnih mesta i uslovima za njihovo obavljanje.

 

Član 54.

 

Posebni uslovi rada koje moraju da  ispunjavaju  zaposleni za rad na radnim mestima sa posebnim uslovima rada utvrđuju se u pogledu doba života, stručnih kvalifikacija, zdrastvenog, fizičkog i psihičkog stanja zaposlenog.

 

Član 55.

 

Doba  života kao posebni uslov za rad zaposlenog na  radnim mestima sa posebnim uslovima rada utvrdjuje se:

- određivanjem minimuma navršenih godina starosti da bi zaposleni mogao raditi na određenom poslu;

- određivanjem maksimuma navršenih godina starosti iznad kojih zaposleni više ne može da radi na određenom poslu;

-         određivanjem vremenskog perioda (minimuma i maksimuma) u navršenim godinama starosti u kome zaposleni može da radi na odre-djenim poslovima.

 

 

Član 56.

 

Godine starosti kao poseban uslov rada za rad na  radnim mestima sa posebnim uslovima rada, dokazuju se izvodom iz matične knjige ili uvidom u ličnu kartu zaposlenog o čemu se sačinjava beleška i prilaže u dosije sa ostalim dokumentima zaposlenog.

 

Član 57.

 

Stručna sprema zaposlenog kao posebni uslov za rad na radnom mestu sa posebnim uslovima rada dokazuje se odgovarajućom ispravom ili uvidom u radnu knjižicu.

Zaposleni koji ne ispunjava određene uslove u pogledu stručne spreme određenog zanimanja odnosno smera ne može se rasporediti niti ostati na radu na mestu sa posebnim uslovima rada.

 

Član 58.

 

Ne može se primiti na rad, rasporediti niti ostati dalje na radu, na radnom mestu sa posebnim  uslovima rada zaposleni  koji ne ispunjava zdravstvene zahteve.

Zdravstveno stanje zaposlenog iz stava 1.ovog člana utvrđuje se na osnovu predhodnog specijalnog (sistematskog)  lekarskog pregleda, i dokazuje se odgovarajućom ispravom javne  zdravstvene ustanove.

 

Član 59.

 

Za svako radno mesto sa posebnim uslovima rada mora biti utvrđeno sa kojim posebnim zdravstvenim uslovima zaposleni može  da bude raspoređen da radi ili da ostane na radu na takvom poslu odnosno sa kojim bolestima eventualno oboleli zaposleni ne može  biti raspoređen niti ostati dalje na radnom mestu sa posebnim uslovima rada.

 

Član 60.

 

Dokazi o ispunjavanju posebnih uslova rada za zaposlene na radnom mestu sa posebnim uslovima  rada (povrede, testovi, uverenje i sl.) čuvaju se sa ostalim dokumentima u opštoj službi.

 

XI. POSEBNA ZAŠTITA ŽENA, OMLADINE 1 INVALIDA RADA

 

Član 61.

 

Žene, omladina i invalidi zaposleni u Domu uživaju posebnu zaštitu na radu u skladu sa zakonskim propisima

Prava trudnih žena i majki, omladine i  invalida regulisana su Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i opštim aktom Doma.Clan 62.

Trudne žene se ne smeju zapošljavati niti raspoređivati na poslove kao što su:

- poslovi koji se vrše u prinudnom stanju položaju tela;

- poslovi koji se vrše stojeći, ako ne može da se omogući i povremeno sedenje;

- poslovi na mašinama koje se pokreću nogama;

-         trudne žene koje rade na poslovima na kojima je za trudnoće zabranjeno njihovo zapošljavanje moraju da se rasporede na druge lakše poslove.

-          

Član 63.

 

Poslovi na kojima zabranjen rad žena su:

- poslovi na utovaru i istovaru;

- rad na dizanju tereta preko 15 kg.;

-         rad na pištolju za spajanje čvrstih tela;

 

Član 64.

 

Za omladinu mladju od 18 godina zabranjen je svaki prekovremeni rad.

 

Član 65.

 

Zapošljavanje invalida vršiće se u skladu sa važećim propisima.

 

XII. POSTUPAK I NAČIN UPOZNAVANjA ZAPOSLENIH SA USLOVIMA RADA

 

Član 66.

 

Rukovodeći i rukovodni radnici su dužni da novoprimljenog i rasporedjenog zaposlenog radnika na određeni posao, upoznaju sa opasnostima koje mu prete na poslu i sa svim  propisima  i normativima kojima se reguliše zaštita na poslu  u Domu kao celini.

Lica iz stava 1.ovog člana su dužna da se staraju o radnikovom vaspitanju i obrazovanju iz oblasti zaštite na radu  i  u toku zaposlenja.

 

Član 67.

 

Rukovodeći i rukovodni  radnici dužni su  obezbediti  da zaposleni iz člana 66.ovog Pravilnika naročito budu upoznati:

- sa opasnostima po život i zdravlje koje  mogu  nastati obavljanjem posla, bilo korišćenjem opasnih oruđa za rad ili uređaja bilo odrđenog materijala kao i sa opasnostima koje postoje, odnosno mogu da nastanu na drugi način;

- sa propisima, propisanim merama i uputstvima o zaštiti na radu kao i sa obavezom da se na radu mora pridržavati istih  i sa posledicama koje mogu da nastupe zbog njihovog eventualnog ne-pridržavanja;

- sa ličnim i kolektivnim zaštitnim  sredstvima, opremom i uređajima za zaštitu na radu koje je dužan da koristi na poslu sa načinom njihove upotrebe i pravilnim i namenskim korišćenjem;

- sa organizacijom, sprovođenjem i funkcionisanjem zaštite na radu;

-         sa ostalim elementima koji mogu biti od značaja za bezbedan rad i zaštitu na radu na svim poslovima kako bi  mogao  na njemu raditi samostalno i bez stručnog nadzora.

 

XIII. NAČIN I POSTUPAK ISPITIVANjA I ODRŽAVANjA ORUĐA ZA RAD I UREĐAJA

 

1.     Održavanje

 

 

Član 68.

 

Održavanje oruđa za rad, uređaja i proizvodnih sredstava mogu da vrše za to određena lica i stručno osposobljena lica

 

 

Član 69.

 

Oruđa za rad, uređaji i proizvodna sredstva pre upotrebe odnosno puštanja u pogon, moraju se pregledati od strane lica koja ih održavaju, odnosno upotrebljavaju u radu.

 

Član 70.

 

Jednom mesečno mora se detaljnije izvršiti kontrola oruđa za rad, uređaja i proizvodnih sredstava.

Generalni pregled oruđa za rad i proizvodnih sredstava, vrši se jednom godišnje, ukoliko važećim  propisima i  uputstvima proizvođača nije određen kraći rok.

 

Član 71.

 

Mesečne preglede oruđa za rad, uređja i proizvodnih sredstava vrši odgovorni rukovodni radnik i o njima sastavlja pismenu belešku sa ocenom nalaza ukazivanjem na nedostatke i mere koje treba preduzeti a zabeleške predaje referentu zaštite na radu.

 

 

Član 72.

 

Godišnji pregled oruđa za rad, uređaja i proizvodnih sredstava vrši komisija, koju imenuje Upravni  odbor, u koju  ulaze pored  stručnih radnika za održavanje istih, referent za  zaštitu na radu a po  potrebi i druga odgovorna lica. Po ukazanoj potrebi mogu se angažovati i spoljni stručni saradnici.

Komisija o svom radu vodi zapisnik, koji zajedno sa članovima komisije potpisuje referent za zaštitu na radu i druga lica koja su određena u komisiji. Zapisnici  se sastavljaju u  tri primerka i čuvaju se kod referenta za zaštitu na radu. 0 nađenom stanju komisija daje ocenu, ukazuje na nedostatke i daje predloge za preduzimanje i uvođenje određenih zaštitnih i drugih mera.

 

Član 73.

 

Referent zaštite na radu  stara se da direktor Doma bude upoznat sa nađenim nalazima konkretnih pregleda stavljajući mu na uvid zapisnike sa ukazivanjem na nedostatke hitne i nužne prirode radi saniranja stanja.

Direktor Doma dužan je da preduzme mere da se  neodložni nedostaci odmah otklone, a po predlozima za krupnije  adaptacije, nabavke i sl. da blagovremeno upoznaju organe upravljanja.

 

Član 74.

 

Mesečni  pregledi oruđa za rad, uređaja i  proizvodnih  sredstava vrši se od 1. do 5. u mesecu.

Godišnji  pregled oruđa za rad, uređaja i  proizvodnih sredstava vrši se u mesecu kolektivnog godišnjeg odmora  zaposlenih, odnosno za vreme remonta oruđa za rad i uređaja.

 

Član 75.

 

Komisija za pregled oruđa za rad, uređaja i proizvodnih  sredstava najmanje jedanput u toku 6 meseci vrši  kolektivni obilazak radnih i pomoćnih prostorija. Referent za zaštitu na radu stara se o sprovođenju mera koje se tim pregledom ustanove.

 

2.     Periodični pregledi i ispitivanja

 

Član 76.

 

Periodičnom pregledu i ispitivanju oruđa i uređaja  za rad podležu:

- sudovi pod pritiskom;

- mehaničke i hidraulične prese;

- kompresori i kompresorske stanice;

- hemijske i biološke štetnosti i mikroklima.

 

 

 

 

 

2.1.         Sudovi pod pritiskom

 

Član 77.

 

Periodičnom ispitivanju  podvrgavaju se svi  sudovi  pod pritiskom pare ili vrele vode većim od 1 kp/cm2, kao i sudovi pod pritiskom vazduha ili drugih gasova većim od 1 kp/cm2.

Ispitivanju se podvrgava i cevna mreža koja služi za razvođenje pare, odnosno vrele vode ili za razvođenje vazduha ili drugog industrijskog gasa, ako postoji.

Periodičnom pregledu i ispitivanju podleže takodje i kotlarnica i druga energetska postrojenja.

 

Član 78.

 

Periodična ispitivanja sudova pod pritiskom, mreže i kotlarnice vrše se svake tri godine.

 

2.2.         Mehaničke i hidraulične prese

 

Član 79.

 

Periodičnom ispitivanju podvrgavaju se sve mehaničke prese za obradu metala sa vrućnim dodavanjem materijala.

Ove prese će se ispitivati svake treće godine.

 

Član 80.

 

Periodičnom ispitivanju podvrgavaju se  sve  hidraulične prese za obradu kabastih i teških  metalnih predmeta sa pritiskom ulja većim od 100 kp/cm2. Ove prese će se ispitivati svake 3 godine.

 

2.3.         Kompresori i kompresorske stanice

 

Član 81.

 

Periodičnom ispitivanju podvrgavaju se svi kompresori za vazduh i industrijske gasove većim od 6 kp/cm2 i kapacitetom većim  od 6m3/min.

Rok ispitivanja je svake treće godine.

 

2.4.         Hemijske , biološke štetnosti i mikroklima .

 

Član 82.

 

Periodičnim ispitivanjem u radnim i pomoćnim prostorijama utvrdiće se da li se temperatura, vlaga i čistoća, kao i kretanje vazduha, nalazi u granicama odredjenim važećim propisima.

Podaci o mikroklimi će se posebno utvrditi za letnji period vremena, a posebno za zimski period vremena.

Ispitivanja se vrše svake treće godine.

 

Član 83.

 

Mesta rada elektrozavarivača podvrći će se  periodičnom ispitivanju radi kontrole ultravioletnih zračenja i radi utvrđivanja da li su takva zračenja u granicama određenim važećim propisima. Ispitivanja se vrše svake treće godine.

 

Član 84.

 

Sva radna mesta i radne prostorije koje se nalaze u zoni buke i vibracija, podvrgavaju se periodičnom ispitivanju radi utvrđivanja da li su buka i vibracije u granicama odredjenim važećim propisima. Ispitivanje se vrši svake treće godine.

 

Član 85.

 

Periodična ispitivanja hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime mogu biti izvršena od strane ovlašćenih ustanova.

0 izvršenom ispitivanju i pregledu mora da se izda nalaz na način utvrđen propisima.

 

 

 

 

Član 86.

 

Za izvršavanje u određenim rokovima, periodičnih pregleda oruđa za rad i uređaja, hemijskih i bioloških štetnosti  i mikroklime, staraće se referent zaštite na radu.

 

XIV. POSTUPAK U VEZI SA NABAVKOM, ODRŽAVANjEM I KORIŠĆENjEM SREDSTAVA LIČNE ZAŠTITE

 

Član 87.

 

Sva sredstva lične zaštite koju koriste zaposleni moraju u svemu da odgovaraju važećim  propisima i standardima  za sredstva lične zaštite. Kontrolu zaštitnih sredstava, njihove svrsishodnosti i pogodnosti za upotrebu vrši referent zaštite na radu.

 

Član 88.

 

Nalog za nabavku sredstava lične zaštite na zahtev zaposlenog, daje referent zaštite na radu, a potpisuje ga direktor  ili lice koje on ovlasti.

 

Član 89.

 

Održavanje sredstava lične zaštite smeju da vrše samo za to  osposobljena i stručna lica. 0 načinu i kvalitetu  održavanja sredstava lične zaštite stara se referent zaštite na radu.

 

Član 90.

 

Uputstva o pravilnom korišćenju sredstava lične  zaštite daje referent zaštite na radu rukovodnim radnicima, a ovi su dužni da upoznaju sve zaposlenih sa pravilnim korišćenjem istih.

 

Član 91.

 

Zaposlenima po ovom Pravilniku, pripadaju lična  zaštitna sredstva prema potrebi i prirodi rada, što će se utvrditi u posebnom tabelarnom pregledu koji čini sastavni deo ovog Pravilnika.

 

Član 92.

 

Za svako lično zaštitno sredstvo i ličnu zaštitnu opremu utvrđuje se rok trajanja.

 

Član 93.

 

Ukoliko pre isteka veka trajanja dođe do takvog oštećenja zaštitnog sredstva da se više ne može efikasno upotrebljavati tj. uništi se, zaposlenom će se i pre isteka veka trajanja dati novo sredstvo. Odobrenje za ovo daju  rukovodni  radnici uz  predhodno mišljenje referenta zaštite na radu.

 

Član 94.

 

Evidenciju o izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu, o rokovima obaveznog pregleda i izvršenim pregledima vodi referent zaštite na radu.

 

XV. NAČIN OSTVARIVANjA OBAVEZA PREMA ORGANIMA INSPEKCIJE RADA I PRIJAVLjIVANjE I VOĐENjE EVIDENCIJE 0 POVREDAMA NA RADU

 

1.     Izveštavanje i omogućavanje pregleda

 

Član 95.

 

0 zakonskoj obavezi izveštavanja nadležnog organa inspekcije rada o početku rada nove radne jedinice, kao i o  promenama u procesu rada stara se referent zaštite na radu. Referent za zaštitu na radu dužan je da obradi prijavu u kojoj se navodi:

 

          - naziv otvorene     nove radne jedinice ili opis promena u    procesu     rada,

          - predmet njenog    poslovanja (novog procesa),

          - opis orudja za      rad i drugih sredstava rada,

          - broj i naznačenje poslova, a posebno poslova sa poseb-nim uslovima rada,

          - broj radnika i kvalifikaciona struktura,

          - druge podatke od značaja za zaštitu na radu.

Obaveza u smislu ovog člana mora se izvršiti u roku od 8 dana pre poćetka rada nove radne jedinice odnosno nastalih prome-na u procesu rada.

 

Član 96.

 

Radi izvršavanja obaveza u cilju omogućavanja inspektoru rada pregleda radnih prostorija, oruđa za rad i drugih proizvodnih sredstava u svakoj radnoj smeni ovlašćen je rukovodilac smene za kontrolisanje i najavu prisustva inspektora rada.

 

Član 97.

 

Portir na službenom ulazu u prostorije Doma, pošto mu se inspektor rada predstavi legitimisanjem, dužan da u prisustvu istog izvestiti nadležnog rukovodioca, odnosno rukovodioca smene.

 

Član 98.

 

Inspektoru rada mora se omogućiti pregled orudja i radnih prostorija uvid u službene materijalne i opšte akte, prikupljanje podataka i obaveštavanja, saslušavanje lica kao i druge rad nje koje su potrebne da bi se ustanovila pravilnost primene prop-isa o zaštiti na radu.

Svaki rukovodeći i rukovodni kao i ostali radnici  dužni su da inspektoru rada pruže pomoć i obaveštenja.

Clan 101.

Pregledu inspektora rada obavezno prisustvuje u prepodn-evnoj smeni referent zaštite na radu a u popodnevnoj i noćnoj sm-eni samo u slučaju predhodne najave.

Rukovodeći radnik i rukovodilac smene, ako njihova pris-ustnost nije obavezna, odredjuju odgovarajućeg radnika koji će  u ime njih i zajedno sa referentom za zaštitu na radu prisustvovati pregledu inspektora rada.

 

Član 99.

 

0 izvršenju rešenja inspektora rada stara se referent za zaštitu na radu.

Inspektor  rada o izvršenju njegovog rešenja  mora  biti pismeno izvešten najkasnije u roku od 8 dana po isteku roka za otklanjanje nedostataka odnosno nepravilnosti.

 

Član 100.

 

Izveštaj upućen inspektoru rada o izvršenju njegovih rešenja sadrži navode o uklanjanju nedostataka odnosno nepravilnosti. Ako se nedostatak odnosno nepravilnost ne može otkloniti zbog nekih vanrednih okolnosti iz razloga ili ukloniti u potpunosti u izveštaju treba opisati razloge zbog kojih nije bilo moguće udovo-ljiti rešenju zatim izneti navode za traženje produženja  roka  i predlog novog roka za izvršenje rešenja.

 

2.     Prijavljivanje i vodjenje evidencije o povredama na radu i oboljenjima u vezi sa radom

 

Član 101.

 

Nakon svake povrede ili nezgode za koje ne postoji obaveza prijavljivanja inspekciji rada, vrši se  istraživanje  uzroka istih uviđajem na licu mesta. Na mestu nesreće, odnosno povrede osim neophodnih mera, ne sme se ništa  menjati dok se ne sprovede ispitivanje.

Utvrvrđivanje obuhvata:

- uviđaj na licu mesta (eventualno i rekonstrukcija dogođaja);

- ispitivanje povređenog (čim to bude moguće), očevidaca događaja i neposrednog rukovodioca;

- pregled upotrebljenih oruđa za rad i uređaja;

- pregled zaštitnih uredjaja.

0 svakom ispitivanju vodi se zapisnik u kojem mora  biti utvrđen izvor i uzrok povrede i eventualno čijom krivicom je došlo do povrede.

Ispitivanje sprovodi referent zaštite na radu.

 

Član 102.

 

Na radnom mestu na kojem ne postoji opasnost povređivanja ili je već došlo povrede ne može se dozvoliti rad sve dok referent zaštite na radu ne utvrdi da su uklonjeni izvori opasnosti odnosno uzroci zbog kojih je došlo do povrede.

 

Član 103.

 

Referent zaštite na radu vodi sledeće evidencije sa područja zaštite na radu:

- evidencija o povredama na radu;

- evidenciju o povremenom ispitivanju hemijskih i bioloških štetnosti na određenim radnim mestima i o povremenom ispitivanju mikroklime;

- evidenciju o povremenom       pregledu oruđa i uređaja, evidenciju o povremenom pregledu i ispitivanju sredstava         i opreme za ličnu zaštitu;

- evidenciju o specijalnim lekarskim pregledima lica  na radnim mestima sa posebnim uslovima rada i

- evidenciju o obrazovanju  i  proveravanju znanja sa područja zaštite na radu.

Navedene evidencije moraju se voditi i u njima obezbediti podaci prema važećim propisima u oblasti evidencije rada, odnosno važećim propisima o zdravstvenom osiguranju.

 

Član 104.

 

Nadležni inspektor rada mora odmah biti izvešten o svakom smrtnom slučaju, kolektivnoj i težoj povredi na radu kao i svakoj povredi koja bi mogla da ugrozi bezbednost zaposlenih.

Izveštavanje inspektora rada mora se izvršiti  najbližim komunikacionim sredstvima.

Izveštavanje po pravilu vrši referent zaštite na radu, a u njegovom odsustvu neposredni zatečeni odnosno prisutni rukovodni radnik.

 

XVI. PRVA POMOĆ

 

Član 105.

 

Prvu pomoć zaposlenimau slučajevima povrede, trovanja ili naglog obolenja za vreme rada pružaju:

- najbliža zdrastvena ustanova, i

-         zaposleni osposobljeni za pružanje prve pomoći koji imaju poseban položen ispit pred komisijom.

 

Član 106.

 

U svakoj radionici i drugim radnim prostorijama na vidnim i lako pristupačnim mestima, moraju biti  postavljeni ormarići sa potrebnim sanitetskim sredstvima za pružanje prve pomoći.

Ormarići za pružanje prve pomoći moraju sa  strane  biti obeleženi oznakom crvenog krsta i imati kratko uputstvo za rukovanje sredstvima prve pomoći kod povreda  i naglih obolenja na radu. Na ormariću moraju biti označeni brojevi telefona:

- zdravstvene stanice, odnosno stanice za pružanje  prve medecinske pomoći;

- stanice za hitnu pomoć;

- vatrogasne službe;

- službe inspekcije rada;

- službe organa unutrašnjih poslova;

- imena osoblja osposobljenog za pružanje prve pomoći.

 

 

Član 106.

 

Sredstva za pružanje prve pomoći u sandućićima moraju se redovno obnavljati, tako da budu stalno održavana i da su trajno u upotrebljivom stanju. Rukovanje sanitetskim sredstvima i priborom u sandućićima, dozvoljava se samo licu koje je za  to stručno osposobljeno.

 

Član 107.

 

Način osposobljavanja lica za pružanje prve  pomoći, kao i polaganja ispita i formiranje komisije utvrdjuje se posebnom odlukom Upravnog odbora.

 

XVII. OBAVEZE U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA

 

 

 

 

Član 108.

 

U Domu se obrazuje  štab kao stalno telo za zaštitu od elementarnih nepogoda (poplava., zemljotres, požar i sl.). Odluku o obrazovanju ovog štaba donosi Upravni odbor.

 

Član 109.

 

Štab za zaštitu od elementarnih nepogoda utvrdjuje program zaštite, koji obuhvata sredstva, kao i postupak stupanja u akciju.

 

Član 110.

 

Učestvovanje u zaštiti od elementarnih nepogoda je obaveza svakog zaposlenog .

 

XVIII.  NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANjA PRAVA IZ ZAŠTITE NA RADU

 

Član 111.

 

Zaposleni ostvaruje zaštitu svojih prava iz zaštite na radu na način i po postupku utvrđenom opštim aktom o radnim  odnosima u skladu sa odredbama ovog Pravilnika o pravima i obavezama iz oblasti zaštite na radu.

 

Član 112.

 

Zahtev zaposlenog za zaštitu prava ne zadržava izvršenje odluke kojom se odlučuje:

- o uvođenju  obaveze u slučaju nastajanja  elementarne nepogode;

- privremenom udaljenju sa posla u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom;

- raspoređivanju zaposlenih na drugi posao  zbog  smanjene zdrastvene sposobnosti da radi na radnom mestu sa posebnim uslovima rada.

 

Član 113.

 

Zaposleni     koji na radu pretrpi povredu na  radu bez  svoje krivice ima pravo na obeštećenje po opštim propisima o obligacionim odnosima.

 

XIX.  PRELAZNE 1 ZAVRSNE ODREDBE

 

Član 114.

 

Dom za duševno obolela lica "ČURUG" je dužan da obezbedi sve uslove za rad sindikata u skladu sa odredbama Opšteg kolektivnog ugovora Republike Srbije i drugim propisima kojima je regulisana zaštita na radu.

 

Član 115.

 

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom primenjivaće se odredbe Opšteg kolektivnog ugovora i drugi pozitivni propisi kojima je regulisana zaštita na radu.

 

Član 116.

 

Saglasno Zakonu o zaštiti na radu Republike Srbije u Domu će se određena pitanja zaštite na radu pored ovog pravilnika regulisati i drugim opštim aktima.

 

Član 117.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaju da važe odredbe svih opštih akata koje su u  suprotnosti sa odredbama  ovog Pravilnika.

 

 

Član 118.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom  donošenja.

 

U Čurugu, Broj:                   ,Dana:           2001. godine.

 

                                                                            P R E D S E D N I K

                                                                          UPRAVNOG  ODBORA

                                                                               Delić Aleksandar

 

 

Napisala: Marija Marković, diplomirani pravnik

 

 

Marija Markovic kontakt:   Elektronska pošta: mmilan@bigfoot.com

 

Povratak:              http://domcurug.tripod.com

Osnovna strana:  http://solair.eunet.yu/~2milan/mama.html