Make your own free website on Tripod.com

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S    T   A  T   U   T

 

DOMA ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG"

 

U  ČURUGU

 

 

 

 

 

 

Čurug, oktobar 2001. godine

 

 

             

 

 

 

 

Na osnovu člana 21 Zakona o javnim službama  ( "Sl. Glasnik R.S. ", br. 42/91.)  Zakona o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti  građana ( "Sl. Glasnik R.S.", br. 36/91.,79/91.,33/93., 67/93, 46/94, 52/96. , 29/01) , Upravni odbor Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu ( u daljem tekstu: Dom) doneo je dana 28.09.2001. godine

 

 

S    T   A  T   U   T

DOMA ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG"

U  ČURUGU

 

I.     OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se:  pravni položaj i odgovornost za obaveze; naziv, sedište i delatnost Doma; zastupanje i predstavljanje; planiranje rada i razvoja; način sticanje i raspoređivanje sredstava; unutrašnja organizacija; organi Doma i delokrug rada direktora; prava obaveze i odgovornosti zaposlenih; način prijema, otpusta i premeštaja korisnika; vođenje evidencije o korisnicima i dokumentacije o stručnom radu; organizovanje sindikata; štrajk; odbrana, fizičko obezbeđenje, zaštita na radu i zaštita od požara; zaštita i unapređenje životne sredine; poslovna tajna; opšta akta i način njihovog donošenja i prelazne i završne odredbe.

 

 

II.   PRAVNI POLOŽAJ I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

 

Član 2.

 

Dom za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu ( u daljem tekstu : Dom ) osnovan je Odlukom o mreži ustanova socijalne zaštite koje osniva Republika, br. 022-02-17/91-05 koju je donela Vlada Rebublike Srbije dana 25.11.1991. god. ( " Sl. Glasnik ES", br. 71/91.),a kojom je  Republika preuzela osnivačka prava prema ovom Domu. 

 

Član 3.

 

Dom je upisana u Registar kod Okružnog suda u Novom Sadu pod brojem FI. 3349 od 06.12.1990. god.

Prethodno je Dom bio upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Novom Sadu pod brojem US. 496/73 od 11.02.1974. godine pod nazivom Dom za stare i penzionere "ČURUG" .                            

 

Član 4.

 

Dom ima svojstvo pravnog lica i obavlja delatnost od opšteg interesa , a u skladu sa zakonom , Odlukom o osnivanju , ovim Statutom i drugim opštim aktima Doma. 

 

 

III. NAZIV, SEDIŠTE I DELATNOST  DOMA

 

Član 5.

 

Naziv Doma je  : Dom za duševno obolela lica "ČURUG"  sa potpunom odgovornošću, Čurug.

Sedište Doma je: Čurug, ulica Ulici Kralja Petra Prvog br. 1

 

Član 6.

 

Odluka o promeni naziva , sedišta i delatnosti Doma donosi Upravni odbor  uz saglasnost osnivača.

 

Član 7.

 

Dom ima  pečat i štambilj.

Pečat Doma ima  oblika kruga prečnika 32 mm.

Pečat Doma sadrži tekst: Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Dom za duševno obolela lica "ČURUG" , Čurug . U sredini kruga utisnut je grb Republike Srbije. Tekst je ispisan na srpskom jeziku čiriličnim pismom, štampanim slovima.

Dom ima i mali pečat, prečnika 23 mm.

Izgled i sadržaj malog pečata istovetan je izgledu i sadržaju velikog pečata.

 

Član 8.

 

Dom ima svoj štambilj.

Štambilj je pravougaonog oblika  dimenzija 60x30mm i sadrži  tekst: Dom za duševno obolela lica " ČURUG" u Čurugu  , Kralja Petra I broj 1 i rubrike za upis datuma prijema  podneska, broj pod kojim  se podnesak prima   i broj priloga  uz podnesak.

Tekst na štambilju je ispisan na srpskom jeziku čiriličnim pismom.

 

Član 9.

 

Za upotrebu pečata odgovoran je direktor Doma , odnosno lice koje on odredi.

 

Član 10.

 

Dom je ustanova socijalne zaštite za odrasla i ostarela lica zatvorenog tipa specijalizovana za smeštaj hronično duševno obolelih lica.

Osnovna  delatnost Doma je:

 

1.           Obezbeđenje smeštaja korisnicima u zavisnosti od oblika duševnog

oboljenja;

2.           Pružanje usluga korisnicima u cilju njihove adaptacije na uslove života u Domu;

3.           Pomoć u uspostavljanjui održavanju kontakta korisnika Doma  sa porodicom i srodnicima;

4.           Individualni i grupni rad sa korisnicima;

5.           Ostvarivanje prava korisnika u cilju zaštite njihove ličnosti,pravnog subjetiviteta, pokretnih i nepokretnih  stvari i novčanih sredstava;

6.           Izrada individualnih programa tretmana korisnika u Domu kojim će se na osnovu njihovog psihofizičkog stanja programirati učešće u različitim aktivnostima koje se organizuju u Domu ( radna i okupaciona terapija, radno angažovanje, kulturno-zabavne aktivnosti, rekreativne aktivnosti i dr.);

7.           Ostvarivanje kontinuirane saradnje sa uputnim Centrima za svo vreme boravka korisnika u Domu;

8.           Po potrebi planiranje i realizovanje premeštaja i  odnosno otpusta korisnika iz Doma u saradnji sa nadležnim Centrom za socijalni rad;

9.           Ostvarivanje zdravstvene zaštite korisnika sa ciljem da se očuva zdravlje korisnika; spreči, suzbije i brzo otkriju bolesti, povrede i drugi poremećaji zdravlja korisnika; blagovremeno i efikasno lečenje u okviru Doma; održavanje i negovanje lične higijene korisnika; rad na zadovoljavanju ličnih potreba korisnika; rad na održavanju higijene i ispravnosti odeće korisnika i službene odeće radnika kao i preduzimanje neophodnih mera radi zaštite zdravlja korisnika korišćenjem zdravstvenih usluga drugih zdravstvenih ustanova;

10.       Obezbeđenje hrane korisnicima po utvrđenom asortimanu i kvalitetu za planirane redovne i vanredne obroke; održavanju higijene prostora i spremanje zimnice;

 

Sporedna delatnost Doma je:

 

1 .  Prodaju na malo ručne radinosti korisnika Doma: stoljnjaci,miljei

      ( od konca i platna) ,tapiserije, šalovi, čarape, prsluci,proizvodi od

       jute i aplikacije na juti ;                                                                      

2.      Obrada  domske zemlje, sejanje i ubiranje useva i plodova ;

3.      Uzgoj svinja na farmi , održavanje i rad na farmi  koka nosilja i         

4.  Pružanje usluga izvođačima radova u pogledu ishrane i smeštaja

 

                             

IV.   ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE

 

Član 11.

 

Dom zastupa i predstavlja direktor Doma bez ograničenja.

Direktor je ovlašćen da u ime Doma zaključuje ugovore i vrši druge radnje kao i da zastupa Dom pred sudovima  i drugim organima i vrši druge pravne radnje.

 

 

 

Član 12.

 

Direktor može generalnim ili specijalnim punomoćjem preneti pojedina ovlašćenja za  zastupanje i na druge zaposlene.

Obim i sadržaj punomoćja određuje direktor Doma.

 

Član 13.

 

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora Doma , Dom zastupa sekretar Doma odnosno drugo lice koje odredi direktor.

 

V.  PLANIRANjE RADA I RAZVOJA

 

Član 14.

 

Upravni odbor Doma u skladu sa zakonom samostalno donosi  godišnje i dugoročne programe rada na predlog direktora Doma.

Godišnji program rada donosi se do kraja februara  tekuće godine za tekuću godinu.

 

Član 15.

 

Direktor Doma i Upravni odbor  odgovorni su za ostvarivanje Programa rada i dužni su da u okviru svog delokruga rada preduzimaju sve potrebne mere i radnje za njegovo donošenje i ostvarivanje.

 

VI.  NAČIN STICANjA I RASPOREĐIVANjA SREDSTAVA

 

Član 16.

 

Dom stiče sredstva:

 

1.      Izvršenjem Programa delatnosti:

 

a.)     socijalne zaštite,

b.)     zdravstvene zaštite,

c.)     radnog angažovanja

 

2.       Iz budžeta društveno političke zajednice ( Republike , Pokrajine , Opštine)

3.      Prodajom usluga i proizvoda i

4.      iz drugih izvora ( poklona, legata i dr. )

 

Član 17.

 

Dom stiče sredstva za rad izvršavanjem programa na osnovu zaključenih Ugovora sa nadležnim organima za pojedine delatnosti, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i drugim aktima u tim delatnostima , u skladu sa usvojenim Planovima i Programima rada.

 

Član 18.

 

Raspored sredstava vrši se finansijskim planom za namene utvrđene aktom o sticanju sredstava , a raspodelu sredstava za zarade u skladu sa zakonom ,podzakonskim aktima ,kolektivnim ugovorom odnosno drugim propisom kojima se uređuju zarade dodaci i naknade za rad zaposlenih u Domu.

 

VII.  UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA

 

Član 19.

 

Unutrašnja organizacija procesa rada u Domu određuje se po osnovnim delovima –Službama.

Službe čine makroceline i osnovni su nosioci procesa rada , izvršenja planskih zadataka i odgovornosti za izvršenje istih , čime se obezbeđuje celishodno obavljanje svih poslova i zadataka u okviru vršenja delatnosti Doma.

 

 

 

 

Član 20.

 

Dom u svom sastavu ima sledeće Službe:

 

1.      Služba opštih,pravnih , tehničkih poslova i obezbeđenja;

2.      Službu za zdravstvenu  zaštitu i negu korisnika;

3.      Službu za socijalni rad ;

4.      Služba ishrane, nabavke i uskladištenja roba ;

5.      Služba računovodstva .

                                                 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta utvrđuje se unutrašnja organizacija, radna mesta, uslovi za zasnivanje radnog odnosa zaposlenih i njihovo raspoređivanje u Domu.

 

VIII.   ORGANI DOMA

 

Član 21.

 

Organi Doma su:  Upravni odbor , Nadzorni odbor i direktor. 

 

a.) UPRAVNI ODBOR

 

Član 22.

 

Upravni odbor ima predsednika  i 6 članova koji se imenuju na period od četiri godine.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.                                                                  

Tri člana imenuju se iz redova zaposlenih u Domu.

 

 

 

 

 

Član 23.

 

Članovi Upravnog odbora odgovorni su za svoj rad osnivaču i isti može doneti rešenja o opozivu članova Upravnog odbora ukloliko ne izvršavaju svoje obaveze shodno ovom Statutu i zakonu.

 

Član 24.

 

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

 

1.      Donosi Statut i druga normativna akta Doma;

2.      Utvrđuje poslovnu politiku Doma;

3.      Donosi Planove i Programe rada Doma;

4.      Usvaja Izveštaj o radu  i poslovanju i godišnji obračun Doma i podnosi Izveštaj osnivaču;

5.      Odlučuje o poslovanju Doma;

6.      Imenuje komisije i druga tela bitna za delatnost Doma;

7.      Donosi odluku o raspodeli dobiti Doma;

8.      Odlučuje o korišćenju sredstava Doma u investicionim ulaganjima  u skladu sa Zakonom,

9.      Donosi Plan odbrane i obezbeđuje potrebna sredstva za njegovu realizaciju;

10.  Odlučuje u drugostepenom postupku o zaštiti prava zaposlenih;

11.  Raspisuje konkurs za direktora Doma i daje mišljenje za imenovanje  ministru nadležnom za socijalna pitanja;

12.   Daje mišljenje za imenovanje vršioca dužnosti direktora, ministru nadležnom za socijalna pitanja;

13.   Pokreće inicijativu za razrešenje dužnosti direktora osnosno vršioca dužnosti direktora ;

14.   Donosi poslovnik o radu;

15.  Vrši i druge poslove utvrđene zakonom , aktom o osnivanju Doma i ovim Statutom.

 

 

 

 

Član 25.

 

Predsednik Upravnog odbora Doma:

1.      predstavlja Upravni odbor;

2.      saziva sednice Upravnog odbora i predsedava tim sednicama;

3.      predlaže dnevni red za sednice Upravnog odbora;

4.      pokreće raspravu o određenim pitanjima iz delokruga Upravnog odbora;

5.      potpisuje akta koja donosi Upravni odbor;

6.      stara se o primeni Statuta i drugih opštih akata Doma ;

7.      obavlja i druge poslove određene ovoim Statutom i drugim opštim aktima Doma.

 

Član 26.

 

Upravni odbor Doma radi i odlučuje na sednicama.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

 

Član 27.

 

Članovi Upravnog odbora odgovorni su za svoj rad Osnivaču i isti može doneti rešenje o opozivu članoiva Upravnog odbora ukoliko ne izvršavaju svoje obaveze shodno ovom Statutu i zakonu.

 

Član 28.

 

Način rada Upravnog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu koji donosi Upravni odbor.

 

b.)   NADZORNI ODBOR

 

 

 

 

Član 29.

 

Nadzorni odbor Doma ima predsednika i 2 člana koji se imenuju na period od 4 godine.

Predsednika i članove  Nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.

Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz redova zaposlenih u Domu.

 

Član 30.

 

Delokrug rada Nadzornog odbora:

1.      pregleda završni račun i izveštaje o poslovanju i utvrđuje da li su sa-

činjeni u skladu sa propisima;

2.      pregleda poslovne knjige i druga dokumenta Doma i vrši nadzor nad

zakonitošću rada Upravnog odbora i direktora;

3.      donosi Poslovnik o radu ;

4.       obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.     

 

Član 31.

 

Nadzorni odbor Doma radi i odlučuje na sednicama.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

                                            

Član 32.

 

c.)     DIREKTOR

 

Direktora Doma imenuje i razrešava ministar Vlade Republike Srbije nadležan za socijalna pitanja na  period od četiri godine ,a po pribavljenom mišljenju Upravnog odbora Doma.

Po isteku mandata isto lice može biti imenovano na poslove direktora, na način propisan zakonom i ovim  Statutom.

 

                                                       Član 33.

 

Delokrug rada direktora Doma :

1.        organizuje i rukovodi radom Doma;

2.        zastupa Dom u pravnom prometu;

3.        predlaže akte koja donosi Upravni odbor;

4.        izvršava Odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5.        odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje imovinom Doma;

6.        donosi Pravilnik o  sistematizaciji radnih mesta;

7.        predlaže program rada;

8.        vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.                

 

Član 34.

 

Upravni odbor Doma raspisuje konkurs za imenovanje direktora Doma, najkasnije 30 dana pre isteka  vremena na koje je direktor imenovan.

Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i ostaje otvoren 15                              

dana od dana objavljivanja.

Konkurs sadrži uslove kojie kandidati moraju ispunjavati.

 

Član 35.

 

Za direktora Doma može biti imenovano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove:

 

1.      da  ima  visoku ili višu stručni spremu ;

2.      smer :  zdravstveni ,  socijalni rad, pravni , ekonomski i dr.drštveni smer;

3.  da ima najmanje 3 godina radnog iskustva i

4. da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za vršenje  

     funkcije

 

 

Član 36.

Ako je direktor razrešen dužnosti pre isteka mandata na koji je imenovan Upravni odbor Doma predlaže ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja imenovanje vršioca dužnosti direktora.

Vršilac dužnosti direktora ima sva prava , dužnosti i odgovornosti direktora a može obavljati tu funkciju do imenovanja direktora a najduže 12 meseci , s tim što je u tom periodu dužan da raspiše konkurs i zasnuje radni odnos direktora.

 

Član 37.

 

Ako lice koje je vršilo dužnost direktora  nije ponovo imenovan za direktora ili je razrešeno dužnosti direktora pre isteka mandata, u skladu sa zakonom upodobljava se u radno pravnom statusu sa ostalim zaposlenima .( posao po stručnoj spremi ili tehnološki višak)

 

Član 38.

 

Direktor je samostalan u vršenju poslova iz delokruga svog rada.

Direktor je za svoj rad neposredno odgovoran Upravnom odboru i osnivaču.

 

Član 39.

 

Direktor ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Upravnog odbora Doma, bez prava odlučivanja.

Ako direktor smatra da je akt donet Odlukom Upravnog odbora ili drugog organa suprotan zakonu , Statutu ili drugom opštem aktu, upozoriće na to organ koji je takav akt doneo.

Ukoliko se posle upozorenja taj akt ne stavi van snage , direktor će ga obustaviti od izvršenja i o tome u roku od 3 dana od dana obustavljanja obavestiti nadležno Ministarstvo i Vladu Republike Srbije.

 

IX.     PRAVA OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

 

Član 41.

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove u Domu obavljaju zaposleni u Domu ,koji imaju sva prava ,dužnosti i obaveze u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi.

 

                                                        Član 42.

 

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti Dom može angažovati druga pravna ili fizička lica.

Kada Dom poverava obavljanje pojedinih stručnih poslova licima iz stava 1. ovog člana , njihova međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom.

 

 

X     NAČIN PRIJEMA, PREMEŠTAJA I OTPUSTA KORISNIKA 

 

Član 43.

 

Pravo na smeštaj u Dom imaju odrasla  hronično duševno obolela lica koje nije u mogućnosti da samostalno živi u porodici zbog nepovoljnih zdravstvenih, socijalnih ,stambenih ili porodičnih prilika.

 

Član44.

 

Poslove prijema ,razvrstavanja,otpusta i premeštaja korisnika vrši Stručni tim za prijem , otpust i premeštaj korisnika.

 

                                                         Član 45.

 

Članove Stručnog tima imenuje Upravni odbor na određeno vreme od 1 godine.

Stručni tim je sastavljena od 5 članova i to:

 

-         Rukovodioca Službe za zdravstvenu zaštitu i negu;

-         Rukovodioca Službe za socijalni rad:

-         neuropsihijatra ;

-         radnog terapeuta;

-         glavne medicinske sestre i

-         pravnika.

 

                                                       

 

Član 46.

 

Stručni tim razmatra i odlučuje isključivo po zahtevima za prijem korisnika upućenim od strane Centara za socijalni rad.

 

Član 47.

 

Odluku o prijemu korisnika, Stručni tim donosi na osnovu  samostalne   procene ispunjenosti kriterijuma i merila za prijem potencijalnih korisnika ,a uslovljenih stručnim, prostornim i drugim mogućnostima Doma  za adekvatno zbrinjavanje korisnika.

Odluka se donosi u formi Timskog zaključka i mora biti obrazložena.

 

                                                        Član 48.

 

U spornim slučajevima  Stručni tim može doneti Odluku o uslovnom prijemu korisnika .

Opservacioni period može trajati  do 6 meseci.

 

A.)               KRITERIJUMI I MERILA

 

                                                      Član 49.

 

Stručni tim svojim stavom mora obezbediti da doneta Odluka o prijemu ili otpustu bude zasnovana na:

 

1.      medicinskim uslovima

2.      socijalnim uslovim  i

3.      stručnim , prostornim i drugim uslovima.

 

 

 

 

 

1.      MEDICINSKI USLOVI

 

                                                Član 50.

 

Medicinski uslovi obuhvataju:

a.)     psihičko stanje korisnika i

b.)     telesnu invalidnost korisnika

 

                                                      Član  51.

 

Psihička stanje određuje:

a.)    duševni poremećaj i

b.)     psihoorganski duševni poremećaj.

 

                                                     Član 52.

 

Kriterijumi iz prethodnog člana utvrđuju se na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije potencijalnog kandidata koja nemože biti starija od 3o dana.

Nadležan Centar za socijalni rad dužan je dostaviti sledeću medicinsku dokumentaciju:

 

1.      Potvrda da kandidat ne boluje od zaraznih bolesti;

2.      RTG pulmo;

3.      Potvrda da nije pozitivan na HI virus;

Otpusnu listu iz odgovarajuće ustanove ( ako ovana prema petom poglavlju IX revizije međunarodne klasifikacije bolesti ,povreda i uzroka smrti.

 

                                                     Član 53.

 

U Domu mogu biti zbrinuti korisnici kod kojih je dijagnostikovano neko od sledećih oboljenja:

 

1.      psihoze (šifre  F  20.0  do F 34.1 )  ili 

2.       psihoorganska oboljenja ( šifra F 00. do F 09. )

Popis bolesti sa šiframa relevantnim za prijem korisnika u Dom nalazi se u prilogu Pravilnika i čini sastavni deo ovog Pravilnika.

 

Član 54.

 

Telesna invalidnost korisnika  ocenjuje se na osnovu .očuvanosti sposobnosti kretanja, vitalnih funkcija i izostanka zaraznih bolesti.

 

Član 55.

 

U Dom mogu biti primljeni potencijalni korisnici koji imaju očuvane tzv. suficijentne vitalne funkcije:

-         kardio vaskularne ,

-         respiratorne,digestivne i urinarno pod minimumom fizičkog opterećenja

-         pokretni kandidati sa mogućnošću da : ustanju iz kreveta ,mogu hodati po sobi ,  hodniku i paviljonu kao i

-         oni koji  ne boluju od  aktivne , hronične progresivne  tuberkuloze, polnih bolesti i drugih infektivnih bolesti.

 

Ukoliko je korisnik primljen kao pokretan pa se kasnije razvije nepokretnost, nastojaće  se da se prebaci u drugu odgovarajuću Ustanovu  socijalne zaštite.

 

3.      SOCIJALNI USLOVI

 

                                                    Član 56.

 

Radi ispunjenja socijalnnih uslova nadležan Centar za socijalni rad dužan je priložiti sledeću dokumentaciju:

1.      Zahtev za smeštaj sa obrazloženjem razloga smeštaja ,dostavljen od strane nadležnog Centra za socijsalni rad;

2.      Socijalnu anamnezu koja mora da sadrži sve podatke o ličnosti i porodici korisnika podatke o socijalnoj prilagođenosti,asocijalnosti,socijalnoj remisiji,radnim sposobnostima , sklonostima ,društveno negativnim navikama i drugo;

3.      Timski zaključak sa pojedinačnim izveštajima :soc. radnika, psihologa i pravnika;

4.      Izvod iz matične knjige rođenih ;

5.      Rešenje o lišenju poslovne sposobnosti (ako je vođen postupak);

6.      Rešenje o starateljstvu (ako se lice nalazi pod starateljstvom)

7.      Rešenje o starateljstvu za poseban slučaj (voljno starateljstvo –imovinu i dr.).

8.      Rešenje o priznavanju prava na penziju i dodatak za tuđu negu ( ako je isto pravo priznato ili u toku);

9.      Rešenje o učešću srodnika u troškovim izdržavanja ,smeštaja(presuda ili rešenje Centra) i

10.  Rešenje o smeštaju korisnika i priznavanju prava na troškove smeštaja .

 

3. STRUČNI, PROSTORNI I DRUGI USLOVI

 

                                                   Član 57.

 

Stručni tim može da izvrši prijem samo onih potencijalnih korisnika  čije adekvatno zbrinjavanje može da zadovolji postojeći prostor ,oprema i postojeći broj stručnih i drugih radnika  Doma.

Pri donošenju Timskog zaključa o prijemu Komisija je dužna dati prednost potencijalnim korisnicima koji se nalaze na listi čekanja.

 

B.)     POSTUPAK PRIJEMA

 

                                                   Član 58.

 

Postupak za prijem korisnika je sledeći:

1.      Zahtev za smeštaj sa potrebnom dokumentacijom odmah po prijemu pošte zavodi se u delovodni protokol i uručuje rukovodiocu Službe za socijalni rad;

2.      O podnetom zahtevu i svim prilozima (medicinskoj dokumentaciji i činjenicama o ispunjenosti socijalnih uslova) Rukovodilac Službe  zakazuje sednicu Komisije na kojoj referiše zahtev i po potrebi pojedine članove Stručnog tima zadužuje za izvršenje ili sprovođenje  Odluke Stručnog tima;

3.      Stručni tim za prijem i otpust korisnika odlučuje o prispelim zahtevima 5. i 25. u toku tekućeg meseca;

4.      O sprovođenju Odluke Stručnog tima stara se Rukovodilac Službe .

 

C.)     RAZVRSTAVANjE KORISNIKA

 

                                                       Član 59.

 

Prema stepenu zavisnosti od tuđe nege i pomoći u zadovoljavanju osnovnih životnih funkcija korisnici se u toku korišćenja domskih usluga svrstavaju  u tri kategorije:

 

I   KATEGORIJA

 

Zavisni korisnici, smatraju se oni korisnici  koji usled duševne bolesti ili  telesne invalidnosti (kao posledica starosti),odnosno promena izazvanih starenjem nemogu svoje životne potrebe sami zadovoljavati ni uz pomoć drugih lica,već im je potrebna stalna nega , pomoć i nadzor ( korisnici iz člana           stav 2. ovog Statuta);

 

 II KATEGORIJA

 

Poluzavisni korisnici, smatraju se oni korisnici kod kojih je kao posledica duševne bolesti , telesne invalidnosti (sa očuvanim vitalnim funkcijama kretanja) ili usled promena izazvanih starenjem sposobnost za obavljanjem životnih funkcija znatno smanjena u tolikoj meri da im je potrebna pomoć ili stalni nadzor drugih lica;

 

 III  KATEGORIJA

 

Nezavisni korisnici,smatraju se korisnici kod kojih je bez obzira na godine života očuvana sposobnost za obavljanje životnih funkcija (može bez tuđe pomoći da se kreće  u zgradi i van nje,oblači i svlači,hrani,održava čistoću tela  i dr.) ali sa neophodnim  nadzor.

 

                                                       Član 60.

 

Prilikom prijema korisnika na domski smeštaj  svi korisnici se razvrstavaju u u II ili III  kategoriju .

Ukoliko se korisniku tokom boravka na domskom smeštaju izmeni zdravstveno stanje,opadne ili se poveća stepen sposobnosti  da samostalno zadovoljava osnovne životne funkcije,korisnik će se podvrgnuti rekategorizaciji tj. biće razvrstan u novu kategoriju ( I , II ili III ).

Na osnovu izvršene rekategorizacije doneće se nova Odluka o promeni kategorije korisnika i obavestiti nadležan Centar za socijalni rad i Ministarstvo za socijalna pitanja.

 

                                                       Član 61.

 

Ako Stručni tim izvrši rekategorizaciju iz lakše u težu kategoriju prema članu  Statuta , može zbog potrebe posebnih uslova lečenja i nege, a koje nije moguće obezbediti u okviru Doma , predložiti direktoru da se takav korisnik premesti u drugu odgovarajuću Ustanovu  ili bolnicu.

 

                                                        Član 62.

 

Razvrstavanje korisnika u pojedine kategorije vrši se:

1. Prilikom odlučivanja o prijemu na domski smeštaj (katehorizacija: II i III kategorija) i

2.      u toku korišćenja domskog smeštaja ,a na osnovu novih nalaza i mišljenja o zdravstvenom stanju korisnika (rekategorizacija : I,II i III kategorija)

 

                                                       Član 63.

 

Na osnovu Nalaza i mišljenja neuropsihijatra i lekara opšte prakse   Komisija za prijem, otpust i premeštaj korisnika donosi Odluku  o promeni kategorije korisnika.

 

D.)    OTPUST  I  PREMEŠTAJ  KORISNIKA

 

                                                       Član 64.

 

Otpust i premeštaj korisnika može se vršiti zbog:

1.      medicinskih razloga  i

2.      raskida ugovora.

 

 

                                                       Član 65.

 

Do otpusta i premeštaja korisnika iz medicinskih razloga može doći u slučaju pogoršanja ili poboljšanja  zdravstvenog stanja , kojom prilikom se on premešta u drugu odgovarajuću Ustanovu socijalne zaštite u neposrednoj saradnji sa nadležnim Centrom za socijalni rad..

Otpust korisnika zbog medicinskih razloga nemože se izvršiti samostalno od strane Stručnog tima za prijem , otpust i premeštaj korisnika , već samo na osnovu mišljenja i predloga  odgovarajuće neuropsihijatrijske bolnice.

 

                                                        Član 66.

 

Upućivanje korisnika Doma na bolničko lečenje zbog promenjenog zdravstvenog stanja nesmatra se otpustom i premeštajem  u smislu ovog Statuta ,obzirom da u tom slučaju lice smešteno u bolničku Ustanovu zadržava status korisnika Doma.

 

                                                          Član 67.

 

Ugovor o izdržavanju korisnika zaključen između Doma i nadležnog Centra za socijalni rad može se raskinuti usled:

1.      Neizvršavanja ugovorene obaveze plaćanja izdržavanja od strane Centra za socijalni rad:

2.      Zbog povreda kućnog reda;

3.      Tuče,pijanstva,bekstva i drugih prestupa;

4.      Smrti korisnika;

5.      Premeštanja u drugu Ustanovu socijalne zaštite ;

6.      Otkaza i samovoljnog napuštanja Ustanove i

7.      u slučaju da korisnik učini krivično delo ili tešku povredu kućnog reda, može biti odmah otpušten iz Ustanove stim što je Dom dužan korisnika da preda nadležnom Centru za socijalni rad,staraocu ili organima vlasti.

 

                                                     Član 68.

 

U slučaju da se raskine ugovor o izdržavanju u smislu člana  ovog Statuta ,uvek se izdaje Nalaz i mišljenje lekara neuropsihijatra i lekara opšte prakse i izveštaj Službe za socijalnu rad Doma.

 

XI. NAČIN VOЪENjA EVIDENCIJE O KORISNICIMA

      I DOKUMENTACIJE O STRUČNOM RADU

 

Član 69.

 

Evidencijom o korisnicima  Doma vodi se popunom: matične knjige, ličnog lista, lista praćenja , knjigu dežurstva i knjigu prijava.

Dokumentaciju o stručnom radu  čine: dnevnik rada stručnog tima, Plan i program , Izveštaji o stručnog radu i prepiska obavljena u vezi sa pružanjem usluga korisnicima Doma  i dosijei korisnika.

Pravilnikom o načinu vođenja evidencije  o korisnicima i  dokumentacije o stručnom radu bliže  se propisuje način vođenja evidencije i dokumentacije.

 

XII  SARADNjA SA SINDIKATOM

 

Član 70.

 

Organizacija Sindikata Doma ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Opštim kolektivnim ugovorom i drugim podzakonskim aktima.

 

XIII    ŠTRAJK

Član 71.

 

Kada se u Domu organizuje štrajk organizator štrajka je u obavezi da za vreme štrajka , pored obaveza  utvrđenih Zakonom o štrajku obezbedi zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu korisnika na smeštaju što će se bliže regulisati  opštim aktom Doma.

 

XIV ODBRANA, FIZIČKO OBEZBEĐENjE, ZAŠTITA NA RADU I  ZAŠTITA OD POŽARA

 

Član 72.

 

U slučaju neposredne ratne opasnosti  i rata  Dom nastavlja sa radom  u cilju zbrinjavanja korisnika u okviru delatnosti i funkcije Doma.

Član 73.

 

Odbrambene pripreme  Doma kao subjekta od značaja za zadovoljavanje potreba građana sprovode se u skladu sa odredbama Zakona o odbrani Republike Srbije i drugih podzakonskih propisa.

 

Član 74.

 

Dom organizuje fizičko obezbeđenje objekata i drugih sredstava rada od svih vidova neprijateljskih kriminalnih i drugih društveno štetnih aktivnosti, bezbednosti korisnika  i radnika Doma kao i održavanja reda i mira.

 

Služba obezbeđenja ima preventivan karakter.

 

Član 75.

 

Svaki zaposleni dužan je da se upozna sa merama zaštite i bezbednosti na radu od požara ,da svoja znanja iz ove oblasti stalno obnavlja i usavršava , da se prilikom rada služi raspoloživim tehničkim i ličnim sredstvima zaštite i da se pridržava odgovarajućih tehnoloških postupaka ,uputstava i upozorenja pri radu.

 

Član 76.

 

Dom je obavezan da svakom zaposlenom odredi i obezbedi propisana lična zaštitna sredstva  i da ih preda na ličnu upotrebu.

                       

Član 77.

 

Materijalna zaštita na radu i zaštita od požara uređuje se opštim aktom.

 

 

 

 

 

XV  OBAVEŠTAVANjE RADNIKA

 

Član 78.

 

Organi Doma dužni su da obezbede blagovremeno i istinito obaveštavanje radnika o radu i poslovanju.

Upoznavanje  radnika vrši se:

1. Blagovremenim dostavljanjem pripremljenih materijala , izveštaja, odluka i sl.;

2. Objavljivanjem informacija, zapisnika , odluka  i sl.  na oglasnoj tabli Doma.

 

XVI.   ZAŠTITA I UNAPREЪENjE ČOVEKOVE SREDINE

 

Član 79.

 

Dom obavlja svoju delatnost na način kojim se osigurava zaštita čovekove sredine uz unapređenje zaštite i sprečavanje uzroka i otklanjanje štetnih posledica, koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene  vrednosti čovekove sredine.

 

XVII.   POSLOVNA TAJNA

 

Član 80.

 

Poslovnom tajnom smatraju se oni dokumenti i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima  zbog svoje prirode i značaja bilo protivno interesima

Doma i društvene zajednice.              

Opštim aktom utvrđuju se isprave i podaci  koji se smatraju poslovnom tajnom.

 

Član 81.

 

Poslovnom tajnom Doma smatraju se naročito ona dokumenta i podaci:

 

1.       Koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom;

2.       Koje nadležni organ kao takve saopšti Domu;

3.       Koji se odnose na poslove koje Dom vrši za potrebe odbrane;

4.       Koje sadrži ponude za konkurs  ili javno nadmetanje do objavljivanja rezultata  konkursa odnosno javnog nadmetanja;

5.      Koji su od posebnog društveno-ekonomdkog značaja;

6.      Podaci porodično –pravne i lične prirode koji se saznaju prilikom stručnog rada sa korisnicima i strankama i dr.

 

Član 82.

 

Dokumenta i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom može ovlašćenim licima ili organima saopštiti samo direktor ili lice koje direktor ovlasti.

Zaposleni koji rukuju dokumentima i podacima koji su proglašeni poslovnom tajnom  , dužni su da ih čuvaju  na bezbednom mestu  i ne mogu ih neovlašćeno saopštavati i davati na uvid.

Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju svi zaposleni koji je na bilo koji način saznaju.

 

XVIII    OPŠTA   AKTA                                                  

Član 83.

 

Statut Doma je opšti akt.

Druga opšta akta ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Statutom.

 

Član 84.

 

Izmena i dopuna opštih akata vrši se na način propisan za njihovo donošenje.

 

Član 85.

 

Inicijativu za donošenje ,imenu i dopune Statuta i drugog akta mogu dati:

 

1.      Više od 30 zaposlenih u Domu;

2.      Osnovna organizacija sindikata Doma;

3.  Direktor i

5.      Članovi Upravnog odbora

 

Inicijativa iz prethodnog stava pokreće se dostavljanjem predloga u pismenoj formi , direktoru i Upravnom odboru koji su dužni da iste razmotre  u roku od 30 dana od dana prijema i da donesu odgovarajuću Odluku.

 

Član 86.

 

Odluku o Izmeni i dopuni Statuta donosi Upravni odbor Doma na predlog direktora.

 

Član 87.

 

Objavljivanje opštih akata  Doma vrši se odmah po njihovom donošenju isticanjem na oglasnoj tabli Doma i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja .

 

Član 88.

 

U Domu se pored Statuta donose sledeća opšta akta:

1.      Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ;

2.      Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta;

3.      Pravilnik o finansijskom poslovanju  i računovodstvu;

4.      Pravilnik o nagrađivanju korisnika;                                                                               

5.      Pravilnik o zaštiti od požara;

6.      Pravilnik o zaštiti na radu

7.      Pravilnik o kancelarijskom i arhoivskom poslovanju;

8.      Pravilnici , odnosno druga akta čija obaveza donošenja proizilazi iz zakona, ovog Statuta  a kojima se reguliše oblasti koje nisu obuhvaćene kolektivnim ugovorom.

 

 

 

 

 

XIX.    PRELAZNE   I    ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Član 89.

 

Ovaj Statut stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju da važi Statuta Doma za duševno obolela lica  "ČURUG" broj 01-442/92 od 24.06.1992. godine.

     

U Čurugu, Broj             , Dana                 2001. godine.

 

 

 

                                                                                 PREDSEDNIK

                                                                                 UPRAVNOG ODBORA                    

   

                    ___________________________

                                               Aleksandar Delić

                                           

 

Napisala: Marija Marković, diplomirani pravnik

 

 

Marija Markovic kontakt:   Elektronska pošta: mmilan@bigfoot.com

 

Povratak:              http://domcurug.tripod.com

Osnovna strana:  http://solair.eunet.yu/~2milan/mama.html