Make your own free website on Tripod.com

Na osnovu člana 24. i člana 78.Statuta Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu, a u skladu sa Zakona o računovodstvu ( "Sl. ListSRJ",br.46/96), Upravni odbor Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu na  sednici održanoj            2002. god. doneo je

 

                                              

                                   P   R   A   V   I   L   N  I   K                        

 

O  FINANSIJSKOM POSLOVANjU I RAČUNOVODSTVU

DOMA ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG" U ČURUGU

 

Član1.

 Ovim Pravilnikom uređuje se:

1. Utvrđivanje rezultata poslovanja,

2. Praćenje stanja i promena na imovini, kapitala i obavezama

3. Vršenje računovodstvenog nadzora,

4. Sastavljanje , prijem i kontrola računovodstvenih isprava,

5. Vođenje poslovnih knjiga,

6. Sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg računa i drugih računovodstvenih izveštaja,

7. Popis imovine i obaveza,

8. Obračunavanje amortizacije i revalorizacije,

9. Vremenska razgraničenja.

Obračunavanje poreza i doprinosa na dobit, poreza i doprinosa na bruto zarade i naknade bruto zarada, poreza na promet i obračunavanje drugih poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda vrši se u skladu sa posebnim zakonima i sa propisima donošenim na osnovu tog zakona.

Odredbama ovog Pravilnika utvrđuje se i način obavljanja računovodstvenih poslova, odgovornost lica koji obavljaju računovodstvene poslove i ovlašćenja da rukovodioci donesu odgovarajuća akta iz oblasti računovodstva.

 

 

 

Član2.

 

Poslovi navedeni u članu 1. ovog Pravilnika obavljaju se na način utvrđen odredbama Zakona o računovodstvu i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog Zakona i na način uređen odredbama ovog Pravilnika.

Član 3.

 

Knjigovodstvo Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu ( u daljem tekstu : Doma ) vodi se u sedištu Doma u Čurugu ul. Kralja Petra I br. 1

Član 4.

 

Rezultat poslovanja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka o prihodima i rashodima.

 

Član 5.

 

Obračun i plaćanje poreza na promet vrši Dom u svom sedištu.

Sa žiro računa Doma vrši se plaćanje materijalnih i nematerijalnih troškova na ime naknade troškova zaposlenih i drugih lica koja se angažuju u izvršavanju poslova.

 

Član 6.

 

Poslovne knjige vode se po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Poslovne knjige imaju karakter javnih isprava.

Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva vode se uz primenu  jedinstvenih računa propisanih kontnim planom za druga pravna lica.

Šef Odseka računovodstva donosi analitički kontni okvir Doma .

Raščlanjavanje propisanih konta vrši se prema potrebama Doma .

Član 7.

 

U Odseku računovodstva vode se poslovne knjige i to: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

Dnevnik je knjiga u koju se hronološkim redom knjiže sve poslovne promene.

Glavna knjiga se sastoji od računa na koje se knjiže stanja i promene  sredstava i      izvora sredstava, rashodi i prihodi, troškovi i učinci kao i rezultati poslovanja.

Pomoćne knjige vode se za:

1. Osnovna sredstva

2. inventar

3. materijal

4. robu

5. blagajnu

6. potraživanja

7. obaveze.

Vanbilansne evidencije vode se na isti način kao i pomoćne knjige. Oblik poslovnih knjiga utvrđuje Šef Službe računovodstva. Poslovne knjige vode se posebno za svaku poslovnu godinu.

Član 8.

 

U poslovnim knjigama knjiže se početna stanja i poslovne promene.

Knjiženja se vrše po načelima urednosti i ažurnosti.

Poslovne knjige vode se tako da omogućavaju kontrolu ispravnosti knjiženja, čuvanje i korišćenje podataka, kao i uvid u hronologiju izvršenih knjiženja i sagledavanje svih promena na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga.

Član 9.

 

Knjiženja u poslovnim knjigama vrši se samo na  osnovu urednih i verodostojnih knjigovodstvenih isprava.

Knjigovodstvena isprava je zapis o nastaloj poslovnoj promeni u skladu sa računovodstvenim načelima i standardima.

Knjigovodstvenim ispravama smatraju se i početni bilans i popis imovine. 

Član10.

Knjigovodstvene isprave sastavljaju se u Odseku u kojoj je obavljena poslovna promena, istog, a najkasnije narednog dana, kada je nastala poslovna promena. Koordinator Službe za finansijsko računovdstvene poslove ( u daljem tekstu: Koordinator ) orodređuje lice koje sastavlja knjigovodstvenu ispravu.

Član 11.

Kontrolu nastale poslovne promene i ispravnost sastavljene isprave vrši direktor, što potvrđuje svojim potpisom.

 

Član12.

 

Isprave na osnovu kojih se vrši naplata i plaćanje dostavljaju se Službi za finansijsko  računovodstvene poslove, Odseku za finansijske poslove, istog dana kada je osnov za naplatu, odnosno plaćanje nastao.

Odsek za finansijske poslove odgovoran je za plaćanje i naplatu po svim osnovama.

Lice koje vrši naplatu i vrši plaćanja to potvrđuje svojim potpisom na ispravi koja se odnosi na naplatu, odnosno koja se odnosi na plaćanje .

Kontrolu zakonitosti plaćanja, odnosno naplate vrši direktor, što overava svojim potpisom.

Član 13.

 

Knjigovodstvene isprave iz člana 9., 10., 11., i 12. moraju da sadrže sve podatke na osnovu kojih se utvrđuje nastanak poslovne promene sa svim prilozima kojima se obezbeđuje njen nastanak.

Član14.

Knjigovodstvene isprave moraju se dostaviti knjigovodstvu, najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka poslovne promene.

Član15.

 

Kontrolu zakonitosti poslovne promene i ispravnosti knjigovodstvene  isprave vrši direktor.

Izvršena kontrola iz stava 1. ovog člana overava se na knjigovodstvenoj ispravi.

Član16.

Potpisi lica odgovornih za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava iz člana 10. do 15. ovog Pravilnika deponuju se u Službi za finansijsko  računovodstvene poslove.

Član17.

Odsek za finansijske poslove Doma, sastavlja i Narodnoj banci Jugoslavije - Zavodu za obračun i plaćanja dostavlja polugodišnji i godišnji račun, računovodstvene iskaze - bilans stanja, bilans uspeha i dodatni računovodstveni izveštaj -Aneks 1.

U bilansu stanja iskazuje se stanje sredstava i izvora sredstava na dan bilansiranja.

U bilansu uspeha iskazuju se prihodi, rashodi i rezultati poslovanja u poslovnoj godini do dana bilansiranja.

Dodatni računovodstveni izveštaj se sastavlja uz godišnji i polugodišnji obračun i sadrži podatke propisane članom 17. Zakona o računovodstvu.

Član18.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave čuvaju se u rokovima propisanim članovima 20. i 21. Zakona o računovodstvu i to:

- godišnji računi i godišnji obračuni zarada zaposlenih lica čuvaju se pedeset godina,

- isplatne liste sa podacima o zaradama zaposlenih lica čuvaju se deset godina,

- glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 10 godina, a pomoćne knjige najmanje 5 godina,

- polugodišnji računi i knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su vršena knjiženja čuvaju se najmanje 5 godina od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnosi.

Poslovne knjige koje se vode na računaru i računovodstveni softveri čuvaju se u originalu na računaru. Po isteku poslovne godine dnevnik i glavna knjiga štampaju se i štampane čuvaju u rokovima iz člana 18. stav 1.

Knjigovodstvene isprave čuvaju se u originalu i na računaru, odnosno na disketama. Računovodstveni softver obezbeđuje funkcionisanje sistema kontrole i ne omogućava brisanje proknjiženih poslovnih promena.

Računovodstveni izveštaji čuvaju se u originalu, odnosno na disketi.

 

Član 19.

Zaposleni u Domu kojima se dostavljaju podaci iz poslovnih knjiga i lica koja vrše pregled i reviziju poslovnih knjiga ne mogu, bez prethodno pribavene saglasnosti direktora., upoznavati druga lica sa podacima koji su sadržani u poslovnim knjigama i knjigovodstvenim ispravama.

Član 20.

Odsek za finansijske poslove utvrđuje stanje sredstava i izvore sredstava na dan 30. juna (polugodišnji račun) i 31. decembra (godišnji račun) poslovne godine, od početka poslovne godine do dana utvrđivanja stanja u skladu sa ovim Pravilnikom.

Poslovnom godinom se u smislu ovog Pravilnika smatra kalendarska godina. Polugodišnji i godišnji račun iskazuju se u bilansu stanja , bilansu uspeha i dodatnom računovodstvenom iskazu - Aneksu 1.

Član21.

Popis imovine i obaveza vrši se sa stanjem na kraju poslovne godine.

Direktor obrazuje komisije za popis i određuje rokove za vršenje popisa robe.

Izveštaj o izvršenom popisu razmatra i odluku, na predlog komisije, donosi Nadzorni odbor Doma.

Izveštaj o popisu sa popisnim listama i odlukom iz stava 3. dostavnja se službi računovodstva, najkasnije mesec dana pre propisanog roka za dostavljanje godišnjeg, odnosno 15 dana pre propisanog roka za dostavljanje periodičnog računa, u kojem se knjigovodstveno stanje usklađuje sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom.

Član 22.

Nematerijalna i materijalna ulaganja se u toku godine redovno otpisuju kao amortizacija.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode po stopama propisanim u Nomenklaturi za amortizaciju.

Obračunata amortizacija nadoknađuje se na teret kapitala do iznosa koji nije pokriven sredstvima javnih prihoda ili iz drugih namenskih prihoda finansiranja, a u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona o računovodstvu, ili na teret rashoda poslovanja ako je iznos pokriven sredstvima javnih prihoda ili iz drugih namenskih izvora finansiranja.

Nadoknađivanje vanrednih rashoda nastalih rashodovanjem, uništenjem i na drugi način otuđenjem nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava vrši se na teret kapitala.

Otpisivanje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava otpočinje po isteku meseca u kome je počelo korišćenje ulaganja, odnosno osnovnih sredstava.

Otpisivanje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava može se privremeno obustaviti za osnovna sredstva koja su oštećena višom silom i za ulaganja i osnovna sredstva koja su funkcionalno povezana sa ulaganjem i osnovnim sredstvom oštećenim višom silom i sa kojim čine jednu proizvodnu ili drugu celinu.

Obaveze otpisivanja ne podležu ulaganja u investicije do početka korišćenja (eksploatacije, odnsno do roka utvrćenog investicionim elaboratom za početak korišćenja).

Jednom otpisano nematerijalno ili osnovno sredstvo, bez obzira što se i dalje koristi ne može biti predmet ponovnog procenjivanja vrednosti i ne podleže otpisivanju dok se koristi u istom pravnom licu.

Amortizacija se obračunava pojedinačno za nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, osim alata i inventara koji se ne može otpisivati grupno.

Amortizacija alata i inventara obračunava se po amortizacionim grupama i delovima grupa po stopama iz stopa nomenklature za amortizaciju. Za alat i inventar, za koji u Nomenklaturi nije propisana stopa amortizacije, utrćuje se stopa prema procenjenom veku amortizacije, a najmanje u visini od 20%.

Član 23.

Alat i inventar raspoređuju se u osnovna sredstva ako im je rok korišćenja duži od godinu dana.

Alat i inventar koji se ne rasporede u osnovna sredstva raspoređuje se u zalihe.

Zalihe iz stava 2. iskazuju se u poslovnim knjigama po nabavnim cenama, a otpisuju se u celini prilikom davanja na korišćenje na teret troškova poslovanja.Alat i inventar iskazuje se u poslovnim knjigama i posle otpisa u celini sve dok se ne otuđi.

Stanje, nabavka i utrošak materijala rezervnih delova i inventara iz stava 2, iskazuju se u finansijskom knjigovodstvu.

 

 

 

 

 

Član 24.

 

Na teret aktivnih vremenskih razgraničenja mogu biti razgraničeni troškovi i prihodi najviše na period od 12 meseci od dana nastanka i to:

1. Unapred plaćeni, odnosno fakturisani troškovi i rashodi,

2. Prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli da budu fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.

Šef Odseka za računovodstvo odlučuje koji se rashodi, odnosno prihodi iskazuju na aktivnim vremenskim razgraničenjima i o njihovom uračunavanju u rashodu, odnosno u potraživanja.

Član 25.

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja iskazuju se unapred naplačeni, odnosno obračunati prihodi i troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava ili kad obaveza plaćanja nastaje u budućem periodu.

Namenska sredstva donatora, pojedinaca i organizacija za humanitarne svrhe (nabavka hrane, lekova, izgradnju objekta i slično) knjiže se na teret konta " Primljeni avansi" sa tim što se na kraju obračunskog perioda, sredstva prenose u korist prihoda u visini stvarno nastalih troškova za te namene.

Član 26.

 

Kapital čini osnovni kapital (društveni kapital), dobitak iz ranijih godina i dobitak iz tekuće godine (umanjen za porez na dobitak).

Gubitak iz ranijih godina i gubitak iz tekuće godine predstavljaju ispravku vrednosti kapitala u bilansu stanja.

Kapital i gubitak unose se u bilans u nominalnom iznosu, odnosno u visini knjigovodstvene vrednosti.

Član 27.

 

Neraspoređena dobit iz tekuće godine unosi se u bilans stanja u nominalnom iznosu dobiti poslovne godine koja proizilazi iz godišnjeg bilansa uspeha.

Dobit se raspoređuje za povećanje društvenog kapitala, za rezerve i zaposlenima, u skladu sa Statutom i Kolektivnim ugovorom za socijalnu zaštitu.

Član 28.

Prilikom sastavljanja periodičnog i godišnjeg obračuna vrši se, po bruto principu, revolorizacija samo nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava u korist kapitala.

Revalorizacija se vrši primenom stopa cena rasta cena na malo. Ako godišnji rast cena na malo, odnosno kumulativni rast cena na malo od poslednje revalorizacije iznosi više od 10%, vrši se revalorizacija na dan sastavljanja na dan polugodišnjeg i godišnjeg obračuna.

 

Član 29.

Odsek za računovodstva sastavlja:

1. Obračun amortizacije

2. Obračun revalorizacije

3. Polugodišnji i godišnji obračun

4. Izveštaje i druge iskaze računovodstvenih podataka za potrebe Doma.

Obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha štampaju se na računaru.

Član 30.

Periodični i godišnji obračun razmatra i usvaja Nadzorni i Upravni odbor Doma, pre njegovog dostavljanja Narodnoj banci Jugoslavije - Zavodu za obračun i plaćanje u propisanom roku kao i Ministarstvu za socijalna pitanja.

Upravni odbor Doma donosi odluku o raspoređivanju dobiti, odnosno o pokriću gubitka u roku od 45 dana od isteka propisanog roka za predaju godišnjeg obračuna.

Član 30.

Za poslove obavljanja računovodstva odgovorna su lica određena ovim Pravilnikom za sastavljanje, kontrolu i dostavljanje knjigovodstvenih isprava ako ne postupe po Zakonu o računovodstvu i propisima donesenim na osnovu tog Zakona, kao i drugim zakonima i propisima i ako ne postupe prema odredbama ovoga Pravilnika.

Za uredno i ažurno vođenje poslovnih knjiga odgovorna su lica koja ih vode.

Za uredno i blagovremeno sastavljanje i dostavljanje periodičnog i godišnjeg obračuna odgovoran je Odsek za finansijske poslove, odnosno lica koja su svojim radnjama uslovila neuredno i neblagovremeno  sastavljanje računa.

Član 31.

Za šefa Odseka za računovodstvo postavlja se lice koje ima zvanje računovođe.

 

Član 32.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja .

U Čurugu, Broj:            Dana:            2002. godine

                                                                                 PREDSEDNIK

                                                                                                   UPRAVNOG ODBORA

                                                                                  Delić  Aleksandar                                     

Napisala: Marija Marković, diplomirani pravnik

 

 

Marija Markovic kontakt:   Elektronska pošta: mmilan@bigfoot.com

 

Povratak:              http://domcurug.tripod.com

Osnovna strana:  http://solair.eunet.yu/~2milan/mama.html