Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Na osnovu člana 7. i 8  Zakona o zaštiti od požara ("Sl. Glasnik RS",br. 37/88), člana 28. и члана 78 Statuta Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu, Upravni odbor Doma za duševno obolela lica " ČURUG" u Čurugu ( u daljem tekstu : Dom )  dana

2001. godine  doneo je

 

 

P   R   A   V   I   L   N   I   K

 

O ZAŠTITI OD POŽARA

 

 

 

I     OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara uredjuju se osnovna prava ,obaveze i odgovornosti radnika u cilju sprovodjenja i unapredjenja zaštite od požara i eksplozije.

 

Član 2.

 

Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji koje se utvrdjuju i preduzimaju u cilju sprečavanja nastanka , lokalizacije i gašenja požara i spašavanja ljudi imaterijalnih dobara koji mogu biti ugroženi požarom.

 

Član 3.

 

Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim delovima procesa rada, odnosno u svim delovima objekta a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i propisa donetim na osnovu Zakona , odredbi ovog Pravilnika i drugih akata.

 

 

II   MERE ZAŠTITE OD POŽARA

 

Član 4.

 

Mere zaštite od požara imaju za cilj otklanjanje uzroka nastanka požara , sprečavanje izbijanja požara , širenje i gašenje požara.

 

Član 5.

 

Mere zaštite od požara u smislu ovog Pravilnika su:

 

-         Objekte i uredjaje održavati u ispravnom stanju i koristiti ih namenski na bezbedan način kako bi se sprečio nastanak požara;

-         Električne instalacije i električni uredjaji moraju biti izvedeni po propisima i postavljeni na takvim mestima da nepredstavljaju izvore opasnosti od požara;

-         Električne instalacije i uredjaji moraju biti osigurani od kratkog spoja , preopterećenja odgovarajućim osiguračima i sklopkama.Osigurači moraju biti dimenzionisani za odgovarajuće opterećenje i nesmeju se licnovati nego zamenjivati ispravnim;

-         Eventualne gasne instalacije i trošila se moraju redovno održavati u ispravnom stanju, u zakonskim rokovima pregledati a uočeni nedostaci odmah otklanjati;

-         gasne instalacije i potrošači gasa moraju biti izvedeni po propisima i koristiti se tako da nepredstavljaju izvore opasnosti od požara;

-         Zapaljive i lako zapaljive  materijale skladištiti prema propisima;

-         Obezbediti zadovoljavajuću količinu sprava i sredstava za gašenje požara;

-         Rad sa otvorenim plamenom i uredjajima sa usijanom površinom , aparatima za zavarivanje i lemljenje u objektu može se obavljati samo po odobrenju odgovornog lica uz istovremenu saglasnost rukovodioca radova uz potpuno preduzimanje mere zaštite od požara i obezbedjenje sredstava za gašenje požara;

-          Korišćenje grejnih tela sa usijanim vlaknima vršiti uz posebne mere opreza i prilikom napuštanja prostora u kojoj se koristi isti se isključuje;

-         Sve zaposlene radnike obučiti iz oblasti zaštite od požara i za upotrebu sprava i sredstava za gašenje.

 

III   ORGANIZACIJA  I NAČIN VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE ZAŠTITE OD POŽARA

 

 

Član 6.

 

Unutrašnju kontrolu zaštite od požara sprovodi se na nivou Doma, a vrši je direktor ili lice koje je on rešenjem odredio.

 

IV   PRAVA  I OBAVEZE UPRAVNOG ODBORA

 

1.  UPRAVNI ODBOR

Član 7.

 

Organ upravljanja u oblasi organizovanja , sprovodjenja i unapredjenja zaštite od požara pored poslova i zadataka koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom  i propisima vrši sledeće poslove i zadatke:

 

-         Donosi Pravilnik o zaštiti od požara , program obuke radnika iz oblasti zaštite od požara i druga akta u vezi sa tim;

-         Ostvaruje uvid u stanje mera zaštite od požara i iste unapredjuje kao i obezbedjuje sredstva za realizaciju;

-         Utvrdjuje materijalnu i drugu odgovornost radnika za stanje mera zaštite od požara , sprovodjenje propisa i naloženih mera;

-         Vrši i druge poslove i zadatke koji mu se stave u nadležnost kao i one koje doprinose unapredjenju zaštite od požara.

 

2.       DIREKTOR

 

Član 8.

 

      Zadaci direktor od zaštite od požara su:

 

-         Organizuje sprovodi i koordinira aktivnosti za sprovodjenje mera zaštite od požara  definisane Zakonom, Statutom i Pravilnikom;

-         Priprema za Upravni odbor predloge mera i finansijskih sredstava za sprovodjenje mera zaštite od požara;

-         Saradjuje sa nadležnim inspekcijskim službama u vezi zaštite od požara , izvršava naložene mere i organizuje otkljanjanje konstatovanih nedostataka;

-         Organizuje obuku radnika iz oblasti zaštite od požara i informiše ih o stanju mera zaštite od požara;

-         Stara se o količini , ispravnosti i namenskom korišćenju sredstava i opreme za gašenje požara;

-         Odredjuje radnika kome je zadatak rešenjem stavlja u nadležnost sprovodjenje mera zaštite od požara kao i kojih mera.

 

V    DUŽNOST I    I     PRAVA RADNIKA

 

Član 9.

 

Svaki radnik je dužan da sprovodi i unapredjuje zaštitu od požara a naročito:

 

-         da se pridržava zadataka i sprovodi mere koje su propisane ovim Pravilnikom, Zakonom i drugim aktima,uputstvima i naredbama;

-         da pažljivo i stručno rukuje sa opasnim materijalima , instalacijom i uredjajima i preduzima mere zaštite u rukovanju istim;

-         da otklanja sve nedostatke koji mogu izazvati požar ili o istim izvestiti neposrednog rukovodioca;

-         da sredstva i opremu za gašenje požara koriste isključivo namenski i da se stara da ista uvek bude ispravna i pristupačna;

-         da prisustvuje obuci iz oblasti zaštite od požara , svoje znanje koristi i usavršava , učestvuje u praktičnim vežbama kao i u akcijama gašenja požara  i spasavanja ljudi i imovine kako u svojoj tako i u drugim organizacijama;

-         da se za vreme rada stara o higijeni svog radnog mesta a po završetku rada otkloni sve uzroke nastanka požara, isključi električnu instalaciju, grejna tela i pogonske mašine;

-         da vrši i ostale poslove koje mu u vezi sa zaštitom od požara stavi u zadatak neposredni rukovodilac.

 

Član 10.

 

Svaki radnik koji primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primeti požar dužan je da opasnost otkloni ili ugasi započet požar ako to može bez opasnosti  po sebe ili druge .

Ako radnik nemože da otkloni opasnost od izbijanja požara  ili sam ugasi požar dužan je o opasnosti ili požaru obavesti neposrednog rukovodioca , najbližu vatrogasnu jedinicu ili stanicu policije.

 

Član 11.

 

Radnik ima pravo na naknadu zarade zbog odsustvovanja sa rada u sledećim slučajevcima:

 

-         Za vreme stručnog osposobljavanja i obučavanja iz oblasti zaštite od požara ;

-         Z a vreme gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine od požara i elementarnih nepogoda kako u svojoj organizaciji tako i u drugim organizacijama;

 

Naknada ličnih primanja se isplaćuje po važećim propisima.

 

Radnik ima pravo naknade materijalne štete koju je pretrpeo izvršavajući svoje obaveze u gašenju požara i drugih obaveza , koje su predvidjene ovim Pravilnikom, Zakonom i drugim propisima kao što su oštećenje odeće i obuće, prevoznih sredstava, sredstava veze i ličnih stvari.

Radnik ima sva prava iz zdravstvenog i penzijskog osiguranja za vreme obavljanja dužnosti i obaveza iz oblasti zaštite od požara u slučaju povrede ili smrti.

 

VI  ODGOVORNOST RADNIKA ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH   I     NALOŽENIH MERA ZAŠTITE OD POŽARA

 

Član 12.

 

Radnici su dužni da se u svom radu pridržavaju mera zaštite od požara propisanih zakonom kao i drugim aktima donetim na osnovu Zakona i ovog Pravilnika kao i mere koje im na osnovu propisa nalažu odgovorni radnici kao i inspekcijski organi.

 

Član 13.

 

Ne pridržavanje mera zaštite od požara navedenih u prethodnom članu predstavlja težu povredu radne obaveze i radne discipline uskladu sa kolektivnim ugovorom  Doma.

 

Član 14.

 

Odredbe ovog Pravilnika obavezne su i primenjuju se na sve radnike koji su zasnovali radni odnos po bilo kom osnovu kao i na radnike drugih preduzeća i ustanova i organa koji se nalaze u Domu.

 

VII   OBUKA RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

 

Član 15.

 

Obučavanje radnika iz oblasti zaštite od požara vrši se na osnovu posebnog Programa .

Program se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela . Teorijski deo obuke se sastoji iz zakonskih obaveza i opštih znanja iz oblasti zaštite od požara . Praktični deo obuke obuhvata upoznavanje sa propisanim merama zaštite od požara, izvodjenja pokazanih vežbi, gašenja požara kao i neposredno upoznavanje radnika sa sredstvima i opremom za gašenje i dojavu požara.

 

Član 16.

 

Obuka iz zaštite od požara se sprovodi u sledećim slučajevima :

-         kod stupanja radnika na rad a pre rasporedjivanja na poslove i radne zadatke;

-         Kod premeštaja radnika na druge poslove i radne zadatke ako se mere zaštite od požara bitno razlikuju;

-         u toku rada radnika , periodično a nakon svake tri godine obavezno;

-         svake godine kroz praktičnu proveru znanja rukovanja spravama i sredstvima za gašenje.

 

Član 17.

 

Teorijsko znanje se proverava putem testa . radnik je zadovoljio na testu ako pozitivno odgovori na 80% predvidjenih pitanja.

 

 

Član 18.

 

Radnik koji nije pokazao zadovoljavajući nivo znanja na proveri dužan je da nakon 30 dana ponovi proveru.

Ako radnik i na ponovljenoj proveri ne pokaže zadovoljavajući nivo znanja smatraće se da on neispunjava uslove za dalji rad na datim poslovima i biće rasporedjen na druge poslove u skladu sa kolektivnim ugovorom.

 

VIII POSTUPAK U VEZI IZVODJENJA RADOVA ZAVARIVANJA, REZANJA  I  LEMLJENJA

 

Član 19.

 

Radovi zavarivanja , rezanja i lemljenja mogu se obavljati samo na mestima pripremljenimza to u skladu sa propisianim normativima tehničke i protivpožarne zaštite.

 

Član 20.

 

U slučajevima kada se zavarivanje vrši acetilenom i kiseonikom boce sa istim moraju da budu osigurane od pada i udaljene najmanje 5 metara od grejnog uredjaja, odnosno 10 metara od otvorene vatre.

 

Član 21.

 

Zavarivanje se može obavljati samo kada je mesto za zavarivanje propisno obezbedjeno i snabdeveno dovoljnim količinama sredstava i opreme za gašenje i isto nepredstavlja opasnost od izbijanja požara i eksplozije.

Pre početka zavarivanja odgovorni radnik za poslove zaštite od požara mora izdati pismeno odobrenje za zavarivanje i to u tri primerka propisno zavedena u delovodnik i jedan dostavlja izvodjaču zavarivanja.

 

Član 22.

 

Prilikom zavarivanja mesto zavarivanja mora biti u poluprečniku od 10b metara očišćeno od svih zapaljivih materijala, a visina prostora za zavarivanje nesme biti niža od 1,80 metara.

Ako je nemoguće ispuniti uslov iz prethodnog stava sve zapaljive materije moraju biti zaštićene nezapaljivim materijalom ili paravanima od azbesta ili metala nepropusnim za varnice.

Kada se kao mera zaštite kvasi vodom  pod  a vrši se elektrolučno zavarivanje  izvodjač zavarivanja mora biti zaštićen od udara električne struje.

 

Član 23.

 

Posebnu pažnju obratiti kod zavarivanja na tavanicama , medjuspratnim konstrukcijama, krovovima i cevovodima i slično zbog povećane opasnosti prenošenja toplote što može izazvati požar i eksploziju u susednim prostorijama.

 

 

Član 24.

 

Pored obezbedjenja sredstava i opreme za gašenje požara na mestu zavarivanja mora postojati dežurni radnik radi eventualne intervencije.

Dežurni radnik sa odgovarajućom opremom ne mestu zavarivanja mora ostati još najmanje jedan sat po završetku radova.

 

IX   TEHNIČKA OPREMA , SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA I POSTUPCI U SLUČAJU GAŠENJA POŽARA

 

Član 25.

                                

 

Zbog prirode posla koji se obavlja u objektima i stepena požarne opasnosti postavljeni su protivpožarni aparati kako je dato u grafičkom prilogu.

 

Član 26.

 

Svaki radnik u objektu gde radi ili u neposrednoj blizini primeti takvo stanje koje bi moglo izazvati požar ili je požar izbio, dužan je da pokuša da otkloni nedostatke ili ako je požar izbio da ga ugasi ako to može da učini bez opasnosti po sebe i druge.

U slučaju da radnik nemože sam da ugasi požar, dužan je da o nastalom požaru izvesti, javi telefonom ili na neki drugi najbrži način vatrogasnu jedinicu ( telefon broj 93) i miliciju ( telefon broj 92).

 

Član 27.

 

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati sledeći podaci:

-         mesto izbijanja požara;

-         priroda i veličina požara;

-         mesto dojave požara i

-         lični podaci lica koje prijavljuje požar.

 

 

X  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 28.

 

Sastavni deo ovog Pravilnika su:

-         Program obuke radnika iz oblasti zaštite od požara i

-         Grafički prikaz sa unetim rasporedom opreme za gašenje požara.

 

Član 29.

 

Pitanja koja nisu eventualno regulisana ovim Pravilnikom neposredno će se primenjivati odgovarajuće zakonske odredbe i drugi propisi, mere, uputstva i naredbe.

 

Član 30.

 

Izmene i dopine ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje .

 

Član 31.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika broj 01-468795 od 28.07.1995. godine.

 

 

U Čurugu, Broj             , Dana           2001.godine.

 

                                                                                   P R E D S E D N I K

                                                                               UPRAVNOG ODBORA

 

                                                                                     Delić Aleksandar

 

Napisala: Marija Marković, diplomirani pravnik

 

 

Marija Markovic kontakt:   Elektronska pošta: mmilan@bigfoot.com

 

Povratak:              http://domcurug.tripod.com

Osnovna strana:  http://solair.eunet.yu/~2milan/mama.html