Make your own free website on Tripod.com

          

 

                    Na osnovu člana 24 . i člana 78. Satuta Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu ( u daljem tekstu: Dom ), Upravni odbor Doma na svojoj sednici održanoj dana ________________doneo je

 

 

 

P   R   A  V   I   L   N   I  K

O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

 

                    Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu

 

 

I   OPŠTE ODREDBE                          

 

Član 1.

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ( u daljem tekstu: Pravilnik )Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu( u daljem tekstu : Dom ) bliže se uredjuje unutrašnja organizacija Doma.                       

 

 

Član 2.

 

Unutrašnja organizacija Doma odredjuje se tako da obezbedi skladno obavljanje delatnosti , uspostavljanjem linijske povezanosti delova Ustanove kao osnovnih ,unutrašnjih organizacionih jedinica te da se na taj način zaokruži celina Ustanove.

 

Član 3.

 

Radi obavljanja poslova i zadataka iz delatnosti Doma u Domu se organizuju Službe  kao interne forme organizovanja.

 

Član 4.

Služba kao organizacioni oblik čini skup radnih mesta ,koji obuhvataju više grupa radnih zadataka medjusobno povezanih po sadržaju i karakteru vršenja ,čiji  stepen složenosti je isti ili sličan ,odnosno kojima se realizuje radni proces jedne celovite funkcije.

 

Član 5.

 

Дом у свом саставу има следеће Службе:

1.     Служба општих,правних , техничких послова и обезбеђења;

2.     Служба за здравствену  заштиту и негу корисника;

3.     Служба за социјални рад ;

4.     Служба исхране, набавке и ускладиштења роба ;

5.     Служба рачуноводства .

 

                                               

 

 

Član 6.

 

Organizacioni delovi Doma imaju rukovodioce službi .

Rukovodioce organizacionih delova Doma imenuje direktor na odredjeno vreme .

Rukovodioci organizacionih delova odgovorni su za izvršavanje poslova u odgovarajućem organizacionom delu.       

 

1.  SLUŽBA ZA SOCIJALNI RAD

 

Član  7.

 

Poslove Službe za socijalni rad obavljaju : socijalni radnici,radni terapeuti i

radni instruktori.

Zadatak Službe je sprovodjenje stručno metodološkog rada radi obezbedjenja usluge stručnog socijalnog rada koje obuhvataju:

 

1.     Prijem korisnika u Dom na osnovu zahteva Centara za socijalni rad i kompletne dokumentacije o korisniku (timski pristup);

2.     Obezbedjenje smeštaja korisniku u zavisnosti od oblika duševnog oboljenja;

3.     Pružanje usluga korisnicima u cilju njihove adaptacije na uslove života u Domu;

4.     Individualni i grupni rad sa korisnicima

5.     Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika i drugih njihovih prava;

6.     Izrada individualnih programa tretmana korisnika u Domuu kojim će se na osnovu njihovog psihofizičkog stanja programirati učešće u različitim aktivnostima koje se organizuju u ustanovi (radna i okupaciona terapija, radno angažovanje,kulturno-zabavne aktivnosti,rekreativne aktivnosti i dr.)

7.     Pomoć u uspostavljanju i održavanju kontakta korisnika Doma sa porodicom i srodnicima;

8.     Ostvarivanje kontinuirane saradnje sa uputnim organima (Centrima za soijalni rad) za svo vreme boravka korisnika u Domu;

9.     Po potrebi planiranja i realizovanje premeštaja korisnika u drugu Ustanovu socijalne zaštiteu saradnji sa nadležnim Centrima za socijalni ra (timski pristup);

10.  Po potrebi planiranje i realizovanje otpusta korisnika iz Doma u saradnji sa nadležnim Centrom za socijalni rad (timski pristup) i

11. Preduzmanje svih potrebnih stručnih i drugih mera zaštite predvidjenih  

      Zakonom.

 

Stručni radnici ove Službe organizuju i realizuju radno okupacionu terapiju i rekreativno zabavne aktivnosti korisnika.

 

 

2.  SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NEGU

 

Član 8.

 

Poslove Službe za zdravstvenu zaštitu i negu obavljaju: lekari,glavna medicinska sestra,medicinske sestre , negovateljice i berber-frizer.

 

Zadatak Službe je sprovodjenje zdravstvene zaštite i nege korisnika Doma sa ciljem:

-         da se očuva zdravlje korisnika;

-         spreče, suzbiju i brzo otkriju bolesti povrede i drugi poremećaji zdravlja korisnika  ,

-         blagovremeno i efikasno lečenje u okviru Doma;

-         održavanje i negovanje lične higijene korisnika ;

-         rad na  zadovoljavanju  ličnih potreba korisnika;

-         rad na održavanju higijene i ispravnosti odeće korisnika i službene odeće radnika kao i

-         preduzimanje neophodnih mera radi zaštite zdravlja  korisnika korišćenjem zdravstvenih usluga drugih zdravstvenih ustanova .

 

 

3.   SLUŽBA ISHRANE

 

Član 9.

 

Poslove Službe ishrane obavljaju: glavni kuvar, kuvari, i pomoćni radnik u kuhinji-servirka.

Radnici Službe ishrane su dužni da obezbede izvršavanje svih poslova u kuhinji Doma koji podrazumevaju:

-         obezbedjenje hrane korisnicima po utvrdjenom asortimanu i kvalitetu za planirane redovne i vanredne obroke;

-         održavanju higijene prostora kuhinje,posudja i uredjaja;

-         stara se o ispravnosti kuhinjskih uredjaja;

-         planiranju i spremanju zimnice kao i  sve druge poslove i zadatke vezane za  ishranu korisnika.

 

4. SLUŽBA OPŠTIH, PRAVNIH I TEHNIČKIH POSLOVA

 

Član 10.

 

Poslove Službe opštih, pravnih i tehničkih poslova obavljaju: sekretar Doma,administrativni radnik, vozač-automehaničar, majstor električar, noćni čuvari, noćni čuvar-elektroinstalater   , ložač-instalater centralnog grejanja , pomoćni radnik na održavanju kruga Doma, vešerke-peglerke,krojačica i spremačice-higijeničarke.

Zadatak Službe je:

-         obavljanje opštih i pravnih poslova za Dom;

-         praćenje zakonskih propisa;

-         sprovodjenje mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite;

-    čuvanjenje imovine i objekta Doma;

-         staranje o održavanju prostora kruga Doma,zelenih površina u krugu Doma i ispred Doma;

-         briga o ispravnosti uredjaja i aparata u Domu za potrebe postojećih Službi;

-         obezbedjenja  rada  uredjaja za zagrevanje prostorija Doma;

-          održavanje električnih instalacija i električnih aparata u Domu;

-         prevoz korisnika Doma;

-         održavanje higijenew i ispravnosti odeće korisnika, kao i službene odeće radnika ;

-         održavanje higijene službenih prostorija i prostorija u kojima borave korisnici Doma i

-         drugi  poslovi  u cilju obezbedjivanja  materijalnih ,finansijskih i drugih potreba  korisnika i radnika Doma potrebne za obavljanje delatnosti Doma u sklopu pravilnog funkcionisanja unutrašnje organizacije po Službama u Domu.

 

1.      RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA.

 

Član 11.

 

Poslove računovodstvene službe obavljaju: šef računovodstva ,fakturista-likvidator,materijalni knjigovodja-nabavljač,blagajnik-obračunski radnik i magacioner.

Radnici Računovodstvene službe izvršavaju poslove : plana, statistike, knjigovodstva, komercijalne poslove,obračuna zarada,blagajne radnika i korisnika ,nabavke, prevoza i uskladištenja roba kao i čuvanje svih računovodstveno finansijskih dokumenata.

 

II   ORGANIZACIJA STRUČNIH TELA

 

Član 12.

 

U Domu se organizuju sledeća stručna tela:

1.     Kolegijum Doma,

2.     Stručni timovi i

3.     Stručne Komisije.

 

Član 13.

 

Kolegijum je savetodavni organ direktora koji na sednicam razmatra bitna pitanja iz delatnosti Doma.

Kolegijum čine direktor koji rukovodi radom Kolegijuma i rukovodioci organizacionih delova Doma.

Sednicu kolegijuma zakazuje direktor po potrebi a najmanje jedamput mesečno  ili na predlog članova Kolegijuma.

 

Član 14.

 

Stručni timovi se organizuju za rad sa korisnicima po kategorijama korisnika.

Stručnim timom rukovodi koordinator koga odredjuje direktor.

Stručni timovi rade na sednicama ,a rezultat rada iskazuju kroz  Timsko zaključivanje u svakom pojedinačnom slučaju.

 

Član 15.

 

Za obavljanje  trenutnih ,kratkoročnih i trajnih zadataka u Domu se formiraju stručne komisije.

U sastav stručnih komisija angažuje se odredjeni broj stručnih radnika iz Doma a po potrebi i spoljnih saradnika.

Stručne komisije mogu da formiraju direktor i Upravni odbor Doma.

 

III   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDE

 

Član 16.

 

                

U Službi  radni zadaci i poslovi se sistematizuju u osnovni unutrašnji oblik organizovanja rada-radno mesto.

Radno mesto čini radni zadatak ili homogeni i medjusobno povezani skup radnih zadataka koji sačinjavaju tehnološku celinu,čija složenost je jednako ili približno jednakog stepena i koje jedan ilil više radnika obavlja na odredjenom prostoru,sa odredjenim sredstvima za rad,po predvidjenom postupku i u datim radnim uslovima.

 

Član 17.

 

U skladu sa pravima ,obavezama i odgovornostima utvrdjenim Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Doma, direktor Doma obezbedjuje ostvarivanje unutrašnje organizacije utvrdjene ovim Pravilnikom.

 

                                                        

Član 18.

 

Način izvršavanja poslovnih funkcija ,zadataka i poslova u okviru delatnosti, odredjen je i uslovljen tehničko-tehnološkim zahtevima procesa rada,radnim normativima i oštim aktima Doma.

 

 

 

Član 19.

 

Po potrebi direktor Doma može ovlastiti rukovodioca Službe, koordinatora stručnog tima ili stručne komisije Doma da posebnom Odlukom ili Uputstvom detaljnije uredi način izvršavanja radnih zadataka i poslovnih funkcija u svakom od oblika unutrašnjeg organizovanja procesa rada u Domu   .

 

Član 20.

 

Struktura, odnosi i veze unutrašnjih organizacionih jedinica, grafički se odredjuju organizacionom šemom,koja čini sastavni deo ovog Pravilnika.

 

Član 21.

 

Izmene i dopune  ovog pravilnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

 

Član 22.

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu od  30.12.1992. godine.

 

U Čurugu,Broj                    ,Dana            2002. godine.

 

          

                                                                                PREDSEDNIK                                                                

 

                                                                        UPRAVNOG ODBORA

 

                                                                                Delić Aleksandar         

 

Napisala: Marija Marković, diplomirani pravnik

 

 

Marija Markovic kontakt:   Elektronska pošta: mmilan@bigfoot.com

 

Povratak:              http://domcurug.tripod.com

Osnovna strana:  http://solair.eunet.yu/~2milan/mama.html