Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

                       Na osnovu člana 24.i člana 78. Statuta Doma za duševno obolela lica "ČURUG"   u  Čurugu ( u daljem tekstu :Dom ), Upravni odbor Doma ,na sednici održanoj dana________________doneo je

 

 

                              

                                       P   R   A   V   I   L  N   I   K

 

                 O OSNOVAMA NAGRADJIVANJA KORISNIKA

 

                   Doma za duševno obolela lica "ČURUG " u Čurugu

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom uredjuje se:

 

1.     Sticanje sredstava za nagradjivanje korisnika ;

2.     Osnovi i merila za nagradjivanje korisnika i

3.     Druga pitanja koja se odnose na nagradjivanje korisnika i uslovi pod kojima se nagradjivanje vrši.

 

II  STICANJE SREDSTAVA

 

Član 2.

 

Sredstva za nagradjivanje korisnika Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu ( u daljem tekstu: Dom ) stiču se iz sledećih izvora:

 

1. Sredstava ostvarenih prodajom gotovih proizvoda i usluga;

2. Sredstava prebačenih Domu na ime izdržavanja korisnika;

3.     Donacija humanitarnih organizacija;

4.     Poklona  i

5.     drugih izvora.

Član 3.

 

Visina sredstava za nagradjivanje korisnika domskih usluga utvrdjuje se finansijskim planom Doma za tekuću godinu Upravni odbor Doma na osnovu Plana i programa rada Službe socijalnog rada uslovljenog individualnim programima tretmana korisnika u Domu kojima se na osnovu njihovog psihofizičkog stanja programira učešće korisnika u radnoj i okupacionoj terapiji.

 

Član 4.

 

Izveštaj o visini utrošenih sredstava za nagradjivanje korisnika sačinjava  Rukovodilac Službe socijalnog rada mesečno ,tromesečno i godišnje.

Tromesečni i godišnji izveštaji razmatraju se na sednici Upravnog odbora.

 

III  OSNOVI I MERILA ZA NAGRADJIVANJE KORISNIKA

 

Član 5.

Korisnik Doma može se radno angažovati  samo uz prethodnu konsultaciju Službe socijalnog rada.

Korisnik Doma obuhvaćen programom radne i okupacione terapije,za svoje angažovanje ima pravo na nagradu po sledećim osnovima:

-na održavanju lične higijene,

-na održavanju higijene i urednosti sobe i ličnih stvar,

-na pružanju pomoći drugom ,

-na poslovima ručne radinosti,

-na poslovima ekonomije doma,

-na poslovima održavanja zelenih i cvetnih površina kruga Doma,

-na poslovima u kuhinji Doma,

-na poslovima u vešeraju Doma i

-na poslovima ostalih aktivnosti.

 

 

Član 6.

 

Nagrada može biti u naturi i novcu.

Podela nagrada vrši se dnevno,nedeljno,mesečno i povodom državnih i verskih praznika praznika.

 

Član 7.

Timski zaključak  o nagradjivanju korisnika donosi Tim za radnu i okupacionu terapju u sastavu:

 

1.     radni terapeut

2.     socijalni radnik i

3.     radni instruktor

 

Član 8.

 

Dnevno nagradjivanje vrši se za obavljanje jednokratnih aktivnosti u toku dana na predlog radnika Doma koji je neposredno angažovao za rad korisnika po mogućnosti u toku dana a najkasnije narednog dana do 10 časova.

 

 

Član  9.

 

Nedeljno nagradjivanje vrši radni terapeut na osnovu Timskog zaključka.

Podela nagrada mesečno vrši se na grupnoj terapiji korisnika od strane socijalnog radnika .

Podela nagrada korisnicima za verske i državne praznike vrši rukovodilac Službe za socijalni rad uz prigodno obeležavanje u sklopu obeležavanja verskog odnosno državnog praznika.

 

Član 10.

 

Iznos nagrade utvrdjen Timskim zaključkom Tima za radnu i okupacionu terapiju zavisi od:

1.     iznosa novčanih sredstava za tekući mesec,

2.     broju angažovanih korisnika,

3.     vrednosti obavljenih poslova,

4.     uloženom trudu pri obavljanju poslova,

5.     odnosu korisnika  prema drugim korisnicima,

6.     urednosti,

7.     očuvanju sredstava rada i

8.     drugih okolnosti vezanih za ličnost korisnika koji pozitivno mogu da utiču na poboljšanje duševnog stanja korisnika.

 

 

Član 11.

 

Spiskovi isplaćenih nagrada u novcu i u naturi čuvaju se u finansijskoj dokumentaciji kao isprave a Timski zakljuci u dosijeu korisnika.

 

IV  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 12.

 

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po posttupku za njegovo donošenje.

 

Član 13.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o osnovima i merilima za nagradjivanje korisnika od 27.02.1995. godine.

 

 

 

U Čurugu,Broj:             ,Dana             2001. godine.

 

 

                                                                                  P R E D S E D N I K

                                                                              UPRAVNOG   ODBORA

                               

                                                                                      Delić Aleksandar      

 

 

Napisala: Marija Marković, diplomirani pravnik

 

 

Marija Markovic kontakt:   Elektronska pošta: mmilan@bigfoot.com

 

Povratak:              http://domcurug.tripod.com

Osnovna strana:  http://solair.eunet.yu/~2milan/mama.html