Make your own free website on Tripod.com

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

 

O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

SA OPISOM POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

U DOMU ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG" U ČURUGU

 

 

 

 

 

 

 

 

Čurug, februar 2002. godine

 

 

             

 

 

Na osnovu člana 19. Zakona o javnim službama, člana 2.,člana 13. i     Zakona o radu, člana 33. i člana. 78. Statuta DOMA ZA DUŠEVNO OBOLELA  LICA "ČURUG" U ČURUGU ( u daljem tekstu: Doma ) , člana 16. i člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Doma, a u skladu sa čl. 37 - 40. i 43. Pravilnika o bižim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica direktor Doma dana         02.2002. godine doneo je:        

 

 

                                         P  R  A  V  I  L  N  I  K

                         O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

SA OPISOM POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

U DOMU ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG" U ČURUGU

 

 

           

I.                  OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

 Ovim Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka (u daljem tekstu: Pravilnik) Dom, u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivnju socijalne sigurnosti građana, Pravnlnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljade delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova za socijalnu zaštitu za smeštaj odraslih lica ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Doma ( u daljem tekstu: Dom), utvrđuju se: poslovi i radni zadaci iz delatnosti Doma (popis i opis poslova), vrši razvrstavanje (sistematizacije) poslova i zadataka prema njihovoj prirodi, u skladu sa utvrđenom unutrašnjom organizacijom Doma, posebni uslovi za vršenje poslova radnog mesta za koje se zasniva radni odnos odnosno na koje se radnik raspoređuje, poslovi na kojima se radni odnos može zasnovati sa pripravnicima ili uz prethodnu proveru radnih sposobnosti ili probni rad, poslovi na kojima se radni odnos zasniva sa nepunim radnim vremenom, poslovi na kojima postoje posebni uslovi rada u smislu propisa iz zaštite na radu i utvrđuje broj izvršilaca na svim Pravilnikom utvrđenim poslovima i radnim zadacima u Domu.

 

Član 2.

 

 Pod poslovima, kao najnižem organizacionom nivou u Domu, utvrđenim sa svim elementima - činiocima procesa rada, podrazumeva se skup istih ili srodnih (homogenih ili heterogenih) operacija iz delatnosti Doma, koje, kao trajnu aktivnost, izvršava jedan ili više izvršilaca.

Pod radnim zadatkom, kao elementom izvršenja poslova, podrazumeva se konkretna i vremenski definisana aktivnost i zadatak zaposlenih.

U slučaju proširivanja delatnosti, povećanja odnosno smanjenja obima rada, usavršavnje procesa rada ili promene unutrašnje organizacije Doma, mogu se ukidati postojeći poslovi i uvoditi novi poslovi. Promena u smislu st. 2. ovog člana vrše se po postupku za donošenje izmena i dopuna ovog Pravilnika.

 

Član 3.

 

Poslovi i radni zadaci imaju svoj naziv.

Naziv poslova se određuje prema vrsti i prirodi poslova i radnih zadataka koje zaposleni pretežno vrši.

U slučaju kada se poslovi sastoje iz operacija različitih stepena složenosti (vertikalno heterogeno radno mesto), naziv poslova se određuje prema poslovima najvišeg zastupljenog stepena složenosti.

Skup poslova i radnih zadataka svakog izvršioca mora se istaći u obliku koji nedvosmisleno određuje poslove i radne zadatke koje zaposleni treba da izvršava, a grupišu se prema složenosti, sposobnosti i stručnosti neophodne za njihovo obavljanje.

 

Član 4.

 

Poslove i radne zadatke ne može da obavla više izvršilaca nego što je to utvrđeno ovim Pravilnikom.

Ukoliko se u toku tekuće godine poveća obim rada Doma, a isti zahteva veći broj izvršilaca od broja utvrđenog ovim Pravilnikom za te poslove, direktor Doma doneće odluku o povećaau broja izvršilaca na određenim poslovima i radnim zadacima.

Odlukom iz st. 2. ovog člana direktor odlučuje i o potrebi zasnivaaa radnog odnosa na određeno vreme, zbog privremenog povećalja obima rada, ili o raspoređivanju radnika Doma koji ispunjava zahteve tog radnog mesta, ukoliko takvog radnika u Domu ima.

 

U slučaju da privremeno povećani obim rada na poslovima iz st. 2. ovog člana postane trajan, direktor Doma će, saglasno čl. 3. st.2. ovog Pravilnika, izvršiti analogne izmene ovog Pravilnika.

 

Član 5.

 

Poslovi i radni zadaci se sistematizuju prema nazivima, u skladu sa utvrđenom unutrašnjom organizacijom u Domu, s tim što se detaljno precizira opis poslova koji obuhvataju ta radna mesta, kao i profil kadrova kakav je potreban za uspešno

obavljanje tih poslova.

 

Red. broj     POSLOVI                             Br. izvrši.   Zahtevani stepen

                                                                                               stručne spreme                                       

                                                                                                                 

1.                DIREKTOR                                               1        VII1,VI1

                                                                               

2.                                         SLUŽBA OPŠTIH, PRAVNIH 

TEHBIČKIH  POSLOVA I

                    OBEZBEĐENjA

  .                 SEKRETAR Doma                                     1        VII1

 

administrativni radnik-

daktilograf                                                   1        IV

          ložač-instalater cen. grejanja                1        IV,III

                   

                             vozač-automehaničar                                    1        IV,III

 

                    električar                                                     1        III

 

                    noćni čuvar-elektro.insta                          1           III

 

                    krojačica                                                     1        IV,III                   

 

                   berber-frizer                                       1        III,II     

pom. radnik na održavanju-

                    kurir                                                            1        II,I

 

                    noćni čuvar                                                           2        II,I

 

                    higijeničar                                                    8        I

 

3.                                         SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU

ZAŠTITU I NEGU KORISNIKA

                   lekar-neuropsihijatar                                      1        VII1

                   lekar opšte prakse                               1        VII1                     

_____________________________________________________________  

                   glavna medicinska sestra                               1        VI1,IV

 

                   medicinska sestra-tehničar                            9        IV

 

                   negovateljica-bolničar                                   9        III,II

 

4.                                         SLUŽBA ZA SOCIJALNI

                   RAD

                  

                   socijalni radnik                                    2        VII1,VI1

                   radni terapeut     I                                         1        VI1

                   radni terapeut     II                                        1        VI1

 

                   radni instruktor                                             2        IV

 

5.                                         SLUŽBA ISHRANE, NABAVKE I

USKLADIŠTENjA ROBA

                   glavni kuvar                                        1        IV

                   nabavljač-ekonom                                        1        IV,III

                   magacioner                                                  1        IV,III

                   kuvar                                                           3        III

                    pomoćni radnik u kuhinji-                                    

                     servirka                                                      3        II,I

 

6.                SLUŽBA RAČUNOVODSTVA                                                  

                   šef računovodstva                              1        VI1,IV

_____________________________________________________________

          blagajnik-obračunski radnik                                    1        VI1,IV

                      knjigovođa                   I                                     1        IV

                      knjigovođa                   II                                    1        IV

             

               

Opis poslova i radnih zadataka, odgovornost zaposlenih za obavljanje tih poslova, uslovi rada za normalno obavljanje poslova, potrebni posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa odnosno raspoređivanje ra-dnika na te poslove, sredstva i predmet rada i broj potrebnih izvršilaca dati su u prilogu pod nazivom: "Opis i popis poslova i radnih zadataka", koji čini sastavni deo ovog Pravilnika.

 

Član 6.

 

Prijem radnika na rad u Dom, kao i raspoređivanje, vrši se radi obavljanja utvrđenih poslova i radnih zadataka, u skladu sa uslovima koji su utvrđeni ovim Pravilnikom.

 

Član 8.

 

Svaki radnik na poslovima i rkadnim zadacima na koje je raspoređen odgovara:

-         za ažurno, blagovremeno i tačno izvršavanje poverenih mu poslova i radnih zadataka;

-         za kvalitet i kvantitet svoga rada;

-         za sprovođenje i primenu mera zaštite na radu i zaštite imovine Doma i lica - korisnika usluga Doma;

-         za čuvanje sredstava rada i materijala kojim se radi;

-    za tačnu i blagovremenu realizaciju odluka organa Doma;

 

 

 

 

 

II.               POSEBNI USLOVI ZA OBAVLjANjE POSLOVA

          I RADNIH  ZADATAKA

 

 

 

Član 9.

 

Pod uslovima potrebnim za rad na pojedinim poslovima i radnim zadacima u Domu, podrazumevaju se opšti uslovi, utvrđeni zakonom i posebni uslovi, utvrđeni zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom, koje radnik prilikom zasnivanja radnog odnosa odnosno raspoređivanja na određene poslove i radne zadatke treba da ispunjava.

 

Član 10.

 

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u Domu, utvrđeni članom 8. st. 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa i čl. 13.  Zakona o radu RS, su da lice mora imati navršenih 15 godina života i da poseduje opštu zdravstvenu sposobnost.

Pored opštih uslova, za pojedine poslove i radne zadatke, u skladu sa zahtevima procesa rada, uslovina rada i prirodom delatnosti Doma, a takođe i sa odredbama meritornih zakona i podzakonskih akata, utvrđuju se i posebni uslovi. Kao posebni uslovi, određeni na pozitivan ili negativan način, mogu se utvrditi:

-         stručna sprema određene vrete i stepena, odnosno radna sposobnost i znaae stečeno radom;

-         radno iskustvo u struci;

-         posebne psihofizičke sposobnosti;

-         posebna znanja i sposobnosti i lična svojstva radnika;

-         nepostojanje određenih zakonskih smetnji;

-         prethodno proveravanje radnih sposobnosti i probni rad;

 

 

 

 

 

 

1.     Stručna sprema

 

Član 11.

 

Poseban uslov potrebne stručne spreme za obavljanje određenih poslova obuhvata podatke o stepenu i vrsti stručne spreme, određenoj vrsti zanimanja, položenom stručnom ispitu, specijalizaciji ili naučnom stepenu obrazovanja.

 

 

Član 12.

 

Pod stručnom spremom podrazumevaju se opšta i stručna znanja, kao i veština, neophodne za obavljanje određenih poslova i zadataka, koje se stiču u verifikovanim obrazovno-vaspitnim i visokoškolskim ustanovama, ili koja su priznata na osnovu zakona.

Stručna sprema potrebna za obavljanje konkretnih poslova i radnih zadataka se utvrđuje prema vrsti i složenosti tih poslova i radnih zadataka.

Stručna sprema se razvrstava prema složenosti na stepene, prema vrsti na struke(zanimanja), a obeležava se naziivom i oznakom iz kojih se vide vrsta i stepen stručne spreme.

 

 

Član 13.

 

Poslovi i radni zadaci u Domu se razvrstavaju u 8 stepena stručne spreme:

 

I stepen

Jednostavni poslovi, sastavljeni od manjeg broja različitih i kratkotrajnih operacija, koje se zbog svojih karakteristika, mogu obavljti jednostavnim postupcima i sredstvima rada, i čiju osnovu čine znanja stečene u toku osnovnog obrazovanja i vaspitanja ( NK radnik),

 

II stepen

Manje složeni poslovi u zbrinjavanju korisnika, pružanju drugih usluga, u administraciji i slične radne operacije koje se ponavljaju i izvode jednostavnim i mehanizovanim sredstvima rada ili bez njih uz primenu jednostavnih postupaka, i čiju osnovu čine znanja stečena u toku osnovnog obrazovaaa i stručna osposobljenost u toku rada za obavljanje tih poslova ( PK radnik),

 

 

III stepen

Srednje složeni i raznovrsni poslovi u zbrinjavanju korisnika i pružanju drugih usluga iz socijalne zaštite, uz rad na različitim mašinama i aparatima ili uz primenu određenih srednje složenih postupaka, srednje složeni poslovi u administrativnim i drugim službama koji zahtevaju veći stepen razumevanja osnova procesa rada, i čiju osnovu čine znanje stečena srednjim obrazovanjem u trajanju od 2 do 3 godine (KV radnik)

 

IV stepen

Složeni i vrlo raznovrsni poslovi pri čijem vršenju se u obezbeđivanju zbrinjavnja, zdravstvene zaštite i pružanja drugih usluga korisnicima koriste razni uređaji, aparati, alati ili složeni postupci, složeni administrativni ili finansijski poslovi, koji zahtevaju poznavanje, primenu, i prenošenje obaveštenja u pismenom, usmenom i grafičkom obliku, i čiju osnovu čine teorijska znanja osnove struke, znanja iz oblasti ekonomike i organizacije rada, uže stručna i praktična znanja koja se stiču srednjim obrazovanjem u trajavu od 4 i više godina ( srednja stručna sprema)

 

V stepen

Složeniji poslovi u obezbeđivanju zbrinjavanja i zdravstvene zaštite korisnika, u održavanju, računovodstvu i administraciji pri čijem obavljanju se izvode raznovrsne operacije različitim visokomehanizovanim sredstvima rada ili uz primenu složenijih postupaka, a čiju osnovu čine proširena znava struke i povećana tehnička znanja, znanja iz oblasti organizacije rada,  koja se stiču specijalizacijom na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja (VKV radnik)

 

VI stepen

Složeni i složeniji poslovi u zbrinjavanja, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti korisnika, poslovi planiranja,praćenja i  analitičkog proučavanja vršenja delatnosti, nadzora i kontrole nad sprovođenjem radnog procesa, kadrovsko, ekonomsko i administrativno vođenje poslova i koordiniranja rada, čiju osnovu čini savladan program više škole (viša stručna sprema),

 

VII stepen

Složeni i visoko složeni poslovi, koji se izvode različitim složenim oruđima, vrlo složeni poslovi u zbrinjavnju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti korisnika, u planiranju, praćenju i analitičkom proučavanju i istraživanju socijalnozaštitnih i zdravstvenih potreba korisnika, poslovi organizovanja i operativnog rukorođenja i kontrole procesa rada, kadrovskog,ekonomskog, pravnog i administrativnog  vođenja poslova, a čiju osnovu čini stručnost koja se stiče visokim odnosno fakultetskih obrazovanjem ( visoka stručna sprema, magistratura i specijalizacija)

 

VIII stepen

Visoko složeni poslovi analitičkog proučavanja i istraživanja socijalnozaštitnih, zdravstvenih i pravni; potreba građana i ekonomskog poslovanja Doma, sam-ostalnog i savetodavnog naučnoistraživačkog rada u delatnosti socijalne zaštite, čiju osnovu čini stručnost koja se stiče doktoratom nauka (Dr.sci).

 

Poslovi iz st. 1. ovog člana se u okviru 6. i 7. stepena složeosti razvrstavaju na sledeće podgrupe:

 

      VI stepen:

-         VI1 - više stručno obrazovanje

-         VI2 - više stručno obrazovanje sa položenom spe-cijalizacijom

 

      VII stepen:

   -     VII1- visoko stručno obrazovanje

   -     VII2- visoko stručno obrazovanje sa

     specijalizaci-jom, magistraturom

 

 

 

 

Član 14.

 

Stepen stručne spreme može se steći i samoobrazovanjem uz rad, s tim da se u posebnom postupku, u organizaciji koja ispunjava uslove za izvođenje vaspitno-obrazovnog programa određene vrste i stepena, ili u Domu, dokaže da je radnik ovladao bitnim znanjem i sposobnostima za obavljanje poslova i zadataka odgovarajuće složenosti. Znanja postignuta u organizovanom vaspitno-obrazovnom procesu ravnopravna su sa znanjem stečenim samoobrazovanjem uz rad, ukoliko su stečena saglasno propisima i dokazana na način iz st.1. ovog člana.

 

Član 15.

 

 Pored stepena stručne spreme, kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa odnosno obavljanje određenih poslova propisuje se i vrsta stručne spreme (struke, zanimanja).

Pod zanimanjem (strukom) se podrazumeva skup (grupa) po svojoj prirodi srodnih poslova i radnih zadataka koje pojedinac obavlja, radi proizvodnje materijalnih i drugih dobara, vršenja određenih usluga i sticanja dohodka.

Zanimana u Domu određuju se u skladu sa Jedinstvenom nomenklaturom zaniimanja.

 

 

Član 16.

 

Zavisno od strukture poslova i radnih zadataka, kao uslov za obavljanje određenih poslova može se odrediti jedna ili više različitih vrsta stručne spreme.

 

Član 17.

 

Za obavljanje poslova i zadataka, prediđenih ovim Pravilnikom, utvrđuje se, po pravilu, samo po jedan odgovarajući stepen stručne spreme.

Izuzetno od odredbe st. 1. ovog člana, u opravdanim slučajevima mogu se, kao alternativni, utvrditi najviše dva stepena stručne spreme, pri čemu viši stepen ima karakter osnovnog.

 

 

Član 18.

 

Pored stručne spreme određene vrste i stepena, kao poseban uslov u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje određenih, ovim Pravilnikom predviđenih poslova i zadataka, mogu se utvrditi, kao kumulativan uslov - položen stručni ispit, a kao alternativan uslov - položen stručni ispit ili kao alternativan uslov - radna sposobnost stečena radom.

 

 

 

 

Član 19.

 

Položen stručni ispit može se utvrditi kao uslov za samostalno obavljave poslova i radnih zadataka, za koje, zbog njihove složenosti, značaja za obavljave delatnosti, uslova u kojima se vrši ili zbog bezbe-dnosnih razloga, postoji poseban interes Doma, društveni interes ili obaveza propisana zakonom ili drugim propisima da se isti utvrdi.

 

Član 20.

 

Radna sposobnost stečena radom, kao alternativni uslov stručnoj spremi, označava stručnu sposobnost (znanje, umešnost, veštinu, iskustvo( snalažživost)  za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka u Domu, a koja nije verifikovana u odgovarajućoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi.

 

Član 21.

 

Radnik Doma se može rasporediti na odgovarajuće poslove i radne zadatke prema svojoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti stečenoj radom, pod uslovom da je prethodno, u postupku predviđenom Kolektivnim ugovorom u Domu, utvrđeno da isti poseduje prethodno znanje ( obrazovni minimum opštih teorijskih i praktičnih značaja), radnu praksu na istim ili sličnim poslovima i zapažene rezultate u radu tj. prilagođavanje procesa rada na novim poslovima, odnosno da njegova sposobnost odgovara potrebama tih poslova.

 

Član 22.

 

 Izuzetno od odredbe člana. 21. ovog Pravilnika, raspoređivanje radnika na osnovu radne sposobnosti stečene radom, može se vršiti i bez sprovođenja postupka iz čl. 35. Kolektivnog ugovora u Domu, ukoliko radnik najmaae 5 godina sa uspehom obavlja poverene poslove ii radne zadatke za koje ne poseduje odgovarajuću stručnu spremu.

 

 

Član 23.

 

Raspoređivanje radnika po osnovu radne sposobnosti stečene radom može se vršiti samo za poslove i radne zadatke za koje se ovim Pravi- lnikom (Opisom i popisom poslova) zahteva I, II, III i IV stepen str-učne spreme,a za čiju popunu se   nije mogao obezbediti izvršilac zasnivanjem radnog odnosa ili raspoređivanjem radnika koji ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme.

 

Član 24.

 

Utvrđena radna osposobljenost stečena radom proizvodi pravno dejstvo samo u Domu, a i u drugim pravnim licima koja priznaju takav način osposobljavanja radnika.

 

 

Član 25.

 

Kao poseban uslov u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje poslova i zadataka VI i VII stepena složenosti, iz oblasti socijalne, zdravstvene zaštite i iz oblasti pravnih nauka, može se postaviti specijalizacija.

 Specijalizacija iz st. 1. ovog člana vrši se u verifikovanim naučno-obrazovnim ustanovama, po programu utvrđenom posebnim propisima.

 

 

 2.  Radno iskustvo u struci

 

Član 26.

 

Radno iskustvo predstavlja znanje stečeno dužim i uspešnim izvršavanjem određenih poslova i radnih zadataka iz svoje struke, i vreme provedeno na radu u obavljanju tih poslova.

Elemetni radnog iskustva dokumentuju sa odgovarajućim javnim ispravama.

 

Član 27.

 

 Kao uslov za obavljanje određenih poslova, radno iskustvo se priznaje ukoliko je stečeno na istim i sličnim poslovima, nakon sticanja stručne spreme koja je uslov za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka, bez obzira da li je to vreme provedeno u svojstvu pripravnika, bez tog svojstva ili volonterskim radom van radnog odnosa.

 

Član 28.

 

Kao poseban uslov, potrebno radno iskustvo se utvrđuje prema potrebama procesa rada, uslovima rada, stepenu složenosti poslova i odgovornosti za izvršavanje radnih obaveza.

 

Član 29.

 

Kao uslov, radno iskustvo može da se utvrdi:

-         za poslove pri čijem vršenju radnik ima posebna ovlašćenja i odgovornosti (poslovi poslovodnog organa);

-         za izuzetno složene poslove;

 Za poslove direktora Doma, kao jedine poslove u Domu pri čijem vršenju radnik ima posebna ovlašćeaa i odgovornosti, dužina potrebnog radnog iskustva utvrđena je Statutom Doma, u skladu sa Zakonom.

Radno iskustvo, kao poseban uelov za vršenje poslova iz st.1. tač.2. ovog člana, uvrđuje se za poslove čije su operacije veoma složene i za čije uspešno obavljanje su, pored odgovarajuće stručne spreme, neophodni i posebna znanja i sposobnosti (posebna veština, umešnost, preciznost, snalažlivost, koncentracija, povećana odgovornost na radu). Potrebno radno iskustvo za takve poslove utvrđuje se za svaki posao pojedinačno, s tim što ne može biti duže od 1 godine.

 Kao izuzetno složeni poslovi u Domu smatraju ee poslovi VI i VII stepena složenosti, a takođe i drugi poslovi za koje je ovim Pravilnikom utvrđen kao poseban uslov radno iskustvo.

 

 

 

 

3. Posebne psihofizičke sposobnosti

 

Član 30.

 

Poseban uslov - psihofizičke sposobnosti obuhvata uslove u pogledu postojanja posebne zdravstvene sposobnosti, određenog minimuma ili maksimuma godina života ili pola kadidata odn.radnika.

Kao poseban uslov, psihofizičke sposobnosti radnika mogu se postaviti ukoliko su takve sposobnosti, obzirom na sadržinu i složenost poslova, način rada, vreme izvršavanja, sredstava rada, otežane uslove rada i druge osobine poslova i radnih zadataka, od bitnog značaja za izbor kandidata odnosno za uspešno obavljanje tih poslova.

 

4. Posebna zna, sposobnost i lična svojstva radnika

 

Član 31.

 

 Posebna znanja, veština, radne navike, lična svojstva i sklonosti radnika mogu biti utvrđeni ovim Pravilnikom kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa odn. raspoređivanje radnika na određenim poslovima i radnim zadacima.

Posebna znanja i sposobnosti mogu se ogledati u:

-         posedovanju odgovarajućih organizacionih sposobnosti,

-         posedovanju pedagoško - andragoških sposobnosti za rad sa korisnicima usluga i radnicima,

-         posedovanju sklonosti za naučno-istraživački rad, - obučenosti za rukovanje određenim aparatima i dr.sredstvima rada,

-         poznavanju daktilografije i stenodaktilografije,

-         posedovanju i drugih znanja, obučenosti za određene postupke.

 

 

Član 32.

 

Posedpvanje znanja i svojstva iz čl. 31. ovog Pravilnika može se dokumentavati odgovarajućim javnim ili privatnim ispravama, ili utvrđivati prethodnom proverom radnih sposobnosti.

 

 

5. Nepostojanje zakonskih smetai za rad

 

Član 33.

 

Nepostojanje određenih zakonskih smetnji za obavljanje određenih poslova (neosuđivanost za određena kažnjiva dela) može se kao poseban uslov predvideti samo za poslove poslovodnog organa i druge poslove utvrđene u skladu sa Zakonom i drugim posebnim propisima.

 

b.  Prethodno proveravanje radnih sposobnosti i probni rad

 

Član 34.

 

Za poslove i radne zadatke utvrđene ovim Pravilnikom (Opisom i popisom poslova) može se kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa odnosno raspoređivanje, pored ostalih posebnih uslova, prediveti i prethodna provera radnih sposobnosti ili probni rad.

 

Član 35.

 

Prethodna provera radnih sposobnosti.određuje se radi provere sposobnosti kandidata odn. radnika, koji ispunjavaju ostale formalne uslove,za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka.

Prethodna provera radnih sposobnosti može se ovim Pravilnikom odrediti kao poseban uslov za obavljanje izuzetno složenih poslova i zadataka, za koje je predviđena kao uslov stručna sprema III, IV, V,VI i VII stepena složenosti, ili za poslove kod kojih se kao poseban uslov postavlja posedovanje posebnih znanja i sposobnosti.

 

Član 36.

 

Probni rad se takođe može utvrditi radi provere stručnih i radnih sposobnosti radnika za obavljanje ovim Pravilnikom određenih poslova i zadataka.

 

- za poslove I i II stepena                    - 3 meseca

- za poslove III, IV i V stepen            - 6 meseci

 

Probni rad radnika obavlja se na način i po postupku utvrđenom Kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom.

 

Član 37.

 

Prethodno proveravanje radnih sposobnosti i probni rad ne mogu se utvrditi kao posebni uslovi u slučaju zasnivanja radnog odnosa sa pripravnikom.

 

III - POSEBNO RAZVRSTAVANj.E POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

 

Član 38.

 

Posebno razvrstavanje poslova i radnih zadataka koji se obavlja u Domu vrši se u pogledu sledećih poslova:

-         poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima (direktor),

-         poslovi za čije izvršavnje se zasniva radni odnos sa pripravnicima,

-         poslovi koji mogu da obavljaju invalidi rada,

-         poslovi koje ne mogu da obavljaju radnici mlađi od 18 godina i žene,

-         poslovi koji se obavljaju sa nepunim radnim vremenom,

 

Član 39.

 

Poslovi i radni zadaci na kojima radnik ima posebna ovlašćenja i odgovornosti, utvrđene zakonom i drugim propisom, su poslovi direktora Doma.

Direktora Doma imenuje ministar za socijalna pitanja RS, na osnovu javnog konkursa, a po pribavljenom mišljenju organa upravljanja Doma.

Za direktora Doma može biti imenovano lice koje pored opštih uslova, utvrđenih zakonom, ispunjava i Statutom utvrđene posebne uslove za obavljanje tih poslova i zadataka.

Direktor Doma ima prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, drugim propisom, Statutom i drugim opštim aktima Doma.

 

Član 40.

 

Radi osposobljavanja za samostalni rad, Dom može zasnovati radni odnos sa pripravnikom, na određeno ili neodređeno vreme, zavisno od postojanja mogućnosti za njegovo raspoređivanje nakon obavljenog pripravničnog staža i položenog stručnog ispita.

Radni odnos sa pripravnikom može se zasnovati radi osposobljavanja za vršenje svih poslova, za koje se ovim Pravilnikom zahteva III, IV, V, VI i VII stepen stručne spreme, osim za poslove sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i poslove koji u sebi sadrže prava i obaveze neposrednog organizovanja i koordiniranja rada drugih radnika

(poslovi rukovodioca službi i glavne kuvarice).

 

Postupak zasnivanja radnog odnosa, način osposobljavanja i polaganja stručnog ispita sprovode se saglasno odredbama zakona i kole-ktivnog ugovora.

 

Član 41.

 

Radnici Doma, invalidi rada II i III kategorije mogu raditi na svim poslovima i radnim zadacima u Domu, u zavisnosti od preostale radne sposobnooti, sa radnim vremenom i na poslovima koji odgovaraju toj sposobnosti, ukoliko ispunjavaju ostale utvrđene uslove za obavljanje tih poslova.

Radnik kod koga je utvrđena invalidnost III kategorije ima pravo da bude raspoređen na drugi odgovarajući posao sa punim radnim vremenom, za koji ispunjava uslove utvrđene ovim Pravilnikom, ili pravo na prekvalifikaciju ili  dokvalifikaciju, ako se bez nje ne može raepore-diti na drugi odgovarajući posao.

Radnik - invalid II kategorije ima pravo da radi na svojim poslovima ili na raspoređivanje na druge odgovarajuće poslove, sa radnim vremenom koje odgovara njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti.

 

 

 

Član 42.

 

Zbog postojanja povećanog rizika, koji bi mogao da utiče na život i zdravle radnika, u Domu ne mogu zasnovati radni odnos niti biti raspoređeni radnici mlađi od 18 godina i radnice na poslove i radne zadatke - radnika održavanja i radnika noćnog čuvara.

Radnici iz st. 1. ovog člana ne mogu, obzirom da se radi o poslovima koji u sebi sadrže naročito teške fizičke operacije, obavljati ni poslove i radne zadatke - magacionera i nabavljača-ekonoma.

 

 

Član 43.

 

Poslovi i radni zadaci koji se mogu, zbog potrebe organizacije i karaktera rada Doma, utvrediti kao poslovi sa nepunim radnim vremenom su:

-         poslovi lekara opšte prakse,

-         poslovi lekara neuropsihijatra,

-         poslovi nabavljača,

-         poslovi magacionera,

-         poslovi berbera-frizera,

-         poslovi ložača-instalatera centralnog grejanja

-         poslovi vešerke,

-         poslovi pomoćnog radnika u kuhinji-servirke,

-         poslovi negovateljice,

-         poslovi higijeničara.

 

 

 

 

 

 

 

Član 44.

 

Radi obavljanja poslova i radnih zadataka koji nisu utvrđeni ovim Praviilnikom Dom može zakljućiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima angažovatior o privremenim i povremenim ili ugovor o delu, zavisno od prirode posla.

 

 

 

 

 

 

IV. OBEZBEĐENjE IZVRŠILACA

 

Član 45.

 

Obezbeđiva      nje određenog broja izvršilaca za poslove i radne zadatke utvrđene ovim Praviilnikom vrši se na sledeći način:

 

-         zasnivanjem radnog odnosa sa radnicima, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

-         raspoređivanjem radnika Doma sa jednih poslova na druge poslove i zadatke;

 

Odluku o obezbeđivanju izvršilaca (zasnivanjem radnog odnosa ili raspoređivanjem) donosi Direktor Doma, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

 

Član 46.

 

Radi obavljanja sistematizovanih poslova i radnih zadataka u Domu se može zasnovati radni odnos sa radnikom na neodređeno ili određeno vreme, uz postupak javnog oglašavaenja ili bez njega, pod uslo-vima, na način i po postupku utvrđenom zakonom i kolektivnim ugovorom.

 

Član 47.

 

Svakom radniku Doma, bez obzira na način zasnivanja i karakter radnog odnosa, mora se omogućiti raspoređivanje na poslove i radne zadatke radi čijeg vršenja je zasnovao radni odnos, koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima, a za čije obavljanje on ispunjava i druge propisom ili ovim aktom utvrđene uslove.

 

Raspoređivanje radnika na druge poslove i radne zadatke u toku trajanja radnog odnosa može se vršiti u skladu sa  zakonom i kolektivnim ugovorom, imajući u vidu poslove i uslove utvrđene ovim Pravilnikom.

 

 

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 48.

 

Na poslove i radne zadatke, utvrđene ovim Pravilnikom, mogu se primati na rad i rasporediti samo radnici koji ispunjavaju utvrđene uslove.

 

Izuzeci od pravila iz st. 1. ovog člana utvrđeni su zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 49.

 

Radnici Doma, koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika raspoređeni na poslove i zadatke u Domu, a zadovoljavaju sve, ovim Pravilnikom, utvrđene uslove, nastavljaju da obavljaju poverene im poslove.

 

Član 50.

 

Izuzetno od odredbe čl. 48. st. 1. ovog Pravilnika, radnici koji na dan stupanja ovog Pravilnika obavljaju poslove i radne zadatke za koje ne poseduju zahtevanu stručnu spremu za obavljanje tih poslova, mogu nastaviti da obavljaju te poslove i nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, ako po nalazu komisije i odluci direktora poseduju radnu sposobnost stečenu radom za obavljanje tih poslova, ili ako te poslove i radne zadatke sa uspehom obavdaju najmanje 5 godina neprekidno.

 

Radnici koji su do stupanja na snagu ovog Pravilnika ispunjavali sve uslove za obavljanje određenih poslova, a za koje su ovim Pravilnikom utvrđeni novi uslovi ( u pogledu radnog staža, posebnih psi-hofizičkih sposobnosti, drugih posebnih znanja i sposobnosti) koje radnici ne ispunjavaju, nastaviće da obavljaju poverene im poslove i zadatke, sa obavezom da u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika usaglase lično stanje i status sa zahtevanim uslovima.

 

Ukoliko usaglašavanje iz st.2. ovog člana iz objektivnih razloga očigledno nije moguće izvršiti, ili ako radnici ne izvrše usaglašavanje u ostavljenom roku, ti radnici će biti raspoređeni na odgovarajuće poslove, ako takvi poslovi postoje u Domu, ili će biti pokrenut postupak za utvrđivanje prestanka potrebe za radom radnika, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

 

Troškovi usaglašavanja, u smislu stručnog usavršavanja, prekva-lifikacije ili  dokvalifikacije, padaju na teret Doma.

 

Član 51.

 

Raspoređivanje radnika Doma na poslove i radne zadatke utvrđene ovim Pravilnikom, saglasno zakonu, kolektivnom ugovoru i odredbama članova 47 - 50. Pravilnika, izvršiće direktor Doma, u roku od Zo dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

U roku iz st.1. ovog člana direktor Doma doneće i odluku o sprovođenju postupka za utvrđivanje postojanja radne sposobnosti radnika koji obavljaju određene poslove a ne zadovoljavaju utvrđene uslove stručne spreme, određenog stepena i vrste, pod uslovom da, saglasno odredbama ovog Pravilnika, postoje mogućnosti za usaglašavanje.

 

 

 

 

 

Član 52.

 

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrši direktor Doma, po sopstevenoj inicijativi, inicijativi rukovodioca službi ili organizacije sindikata u Domu, na osnovu utvrđenih potreba organizacije i procesa rada i obavljanje delatnosti Doma.

 

U slučaju promene zakona, drugih propisa koji regulišu ovu materiju ili promena u utvrđenoj unutrašaoj organizaciji Doma, izmene i dopune ovog Pravilnika izvršiće se u roku od 3 meseca od dana izmene propisa ili akata, ukoliko istima nije određen drugi rok za usaglašavanje.

 

Član 53.

 

Ovaj Pravilnik se objavljuje na oglasnoj tabli Doma, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja.

 

0 donošenju ovog Pravilnika obaveštavaju se Upravni i Nadzorni odbor i organizacija sindikata Doma.

 

 

 

 

 

 

 

Član 54.

 

 

O  P I S

POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

U DOMU ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG"

U ČURUGU

 

 

 

 

 

 

RADNO MESTO:      DIREKTOR

 

 

OPIS POSLOVA:

 

- Predstavlja i zastupa  Dom;

-Vodi poslovanje Doma;

-Neposredno rukovodi i izrađuje planove i programe rada;

-Radi na izveštaju o radu Doma;

-Zaključuje ugovore u ime Doma;

-Sklapa ugovore o smeštaju  korisnika domskog smeštaja;

-kontroliše nivo usluga koje se pružaju korisnicima;

-Ovlašćuje druge radnike Doma za zastupanje u određenim poslovima;

-Potpisuje poslovnu dokumentaciju Doma;

-Donosi rešenja o ostvarivanju prava iz radnog odnosa;

-Organizuje i usklađuje proces rada u Domu;

Odgovoran je za zakonitost odluka  i upravnih akata Doma;

-Vrši prava naredbodavca i vodi nadzor nad izvršenjem finansijskog  plana  Doma;

-Stara se o državnoj imovini sa kojom raspolaže Dom;

-Vodi računa o naplati potraživanja Doma i o urednom ispunjavanju zakonskih, ugovorenih i drugih obaveza Doma:

-Vodi računa o blagovremenoj pripremi i izradi opštih i drugih akata ,planova i programa;

-Saziva i rukovodi sednicpm Stručnog kolegijuma;

-Stara se o radnoj disciplini i predlaže pokretanje postupaka protiv radnika  zbog povrede radnih obaveza ;

-Radi na saradnji sa ustanovama i preduzećima;

-Izvršava zadatke opštenarodne odbrane i civilne zaštite u okviru kojih je i rukovodilac priprema za opšte narodnu odbranu i PPZ;

-Donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i druge opšte  akte organizaciono tehničkog karaktera za čije donošenje nije nadležan Upravni odbor Doma;

-Donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa radnikom          na osnovu oglasa ili bez javnog oglašavanja, raspisuje oglas,

- vrši izbor između prijavljenih kandidata na oglasu,

- zaključuje     ugovor o radu sa radnicima,

-daje saglasnost za dopunski rad u drugom pravnom licu i zaključuje sporazum o dopunskom radu sa radnikom, odlučuje o sastavu komisije koja vrši prethodna proveravanja radnih sposobnosti i o načinu njihovog rada, odlučuje o načinu utvrđivanja rezultata probnog rada,

-utvrđuje način osposobljavanja pripravnika, način i vreme polaganja pripravničkog ispita i obrazije komisiju za polaganje pripravničkog ispita,

-zaključuje ugovor o volonterskom radu sa nezaposlenim licem,

-donosi odluku o trajnom ili privremenom raspoređivanju radnika,

-zaključuje sporazum o upućivavanju radnika u drugo pravno lice,

-zaključuje sporazum o preuzimanju radnika i sporazum o zasnivanju radnog odnosa radnika u više pravnih lica u okviru punog radnog vremena,

-utvrđuje program tehničko tehnoloških unapređenja ili rešavaenja ekonomskih teškoća,

-donosi odluku o prestanku potrebe za radom radnika,

- odlučuje o upićivanju radnika na plaćeno odsustvo,

-donosi odluku o radu dužem od punog radnog vremena,

-o  rasporedu radnog vremena,

-odlučuje o odmorima i odsustvima radnika,

-odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika za počinjene povrede radnih obaveza i o udaljenju radnika sa radnog mesta i iz Doma,

- donosi odluku o prestanku radnog odnosa radnika, odnosno otkazuje ugovor o radu, zaključuje ugovor o vršenju privremenih i povremenih poslova,

-odlučuje u drugom stepenu povodom prigovora radnika, na odluke kojima se odlučuje o njihovim pravima i obavezma iz radnog odnosa,

- izvršava rešenja nadležnih inspekcija i pravosnažne odluke sudova , donesene u postupku zaštite prava radnika,

-vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom;

-Stara se o sprovođenju utvrđenih mera zaštite na radu i zaštite od požara, u skladu sa Zakonom drugim propisima ili opštim aktima Doma;

-Preduzima mere radi blagovremenog i potpunog informisanja Upravnog i Nadzornog odbora, osnivača, nadležnih oragna i organizacija, radnika, organizacije sindikata i korisnika;

obavlja i druge poslove za čije vršenje je ovlašćen Zakonom, drugim propisom, Statutom i drugim opštim aktima Doma ili  odlukom Upravnog odbora Doma;

 

Poslovi direktora su poslovi sa posebnim ovlašćenjima  i odgovornostima.

 

Direktor je samostalan u vršenju poslova iz delokruga svog rada.

 

           Broj izvršilaca:               1

           Opšti uslovi:                           Utvrđeni Zakonom;

           Posebni uslovi:                                        /

 

          Potrebna stručna sprema:    Visoka ili viša stručna sprema            

                                                           ( VII1 , VI1 stepen)

           Školska sprema:                  Fakultet ili Viša škola

                                                           zdravstveni, socijalni rad, pravni

                                                           ekonomski i drugi društveni

                                                           smer

          Posebna znanja:                      Položen stručni ispit

          Radno iskustvo:                     3 godine radnog iskustva

          Drugi posebni uslovi:         da nije osuđivan za krivična dela         

                                                             koja ga čine nepodobnim za vršenje

                                                             javne funkcije                

           

 

RADNO MESTO: LEKAR SPECIJALISTA

                               NEUROPSIHIJATAR

                               (PSIHIJATRA)

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Pravi Plan i program stručnog rada zdravstveno-higijenske službe ;

2.     Radi na sprovodjenju  preventivne medicinske zaštite korisnika i osoblja Doma i izdaje naloge o njihovim metodama  i načinu sprovodjenja;

3.     Planira i organizuje redovnu i vanrednu zdravstvenu zaštitu korisnika;

4.     Organizuje operativno izvodjenje zdravstvene zaštite i nege korisnika , rukovodi timom  radnika  koji tu zaštitu i negu sprovode;

5.     Aktivno radi u stručnom timu kao i stručnom kolegijumu;

6.     Vodi evidenciju i raspored časova  rada osoblja službe;

7.      Planira nabavke lekova i drugih potreba za rad službe ;

8.     Rukovodi ekipom za izradu jelovnika;

9.     Obavla i poslove svoje struke  i etike;

10. Obavlja i druge srodne poslove po ukazanoj potrebi i nalogu direktora;

11. Planira i organizuje redovnu i vanrednu zdravstvenu zaštitu korisnika;

12. Organizuje operativno izvodjenje zdravstvene zaštite i nege korisnika , rukovodi timom  radnika  koji tu zaštitu i negu sprovode;

13. Aktivno radi u stručnom timu kao i stručnom kolegijumu;

14. Vodi evidenciju i raspored časova  rada osoblja službe;

15.  Planira nabavke lekova i drugih potreba za rad službe ;

16. Rukovodi ekipom za izradu jelovnika;

17. Obavlja  poslove svoje struke  i etike;

18. Obavlja i druge srodne poslove po ukazanoj potrebi i nalogu direktora;

 

Radni uslovi: Ambulantni rad i rad u prostorijama korisnika sa izraženim  psihofizičkim naporima u kontaktu sa korisnicima.

 

           Broj izvršilaca:                          1

           Opšti uslovi:                           Utvrđeni Zakonom;

           Posebni uslovi:                     Rad u smeni ili preraspodela                    

                                                             radnog vremena

 

          Potrebna stručna sprema:      Visoka  stručna sprema            

                                                              ( VII2  stepen)

          Školska sprema:                      medicinski fakultet                                                 

                                                              specijalizacija-psihijatar

                                                              -neuropsihijatar 

          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit

          Radno iskustvo:                       1 godine radnog iskustva

          Drugi posebni uslovi:            neposredan rad sa korisnicima

           RADNO VREME:                    POLA RADNOG VREMENA

 

 

 

 

 

 

 

RADNO MESTO:  LEKAR OPŠTE PRAKSE

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Učestvuje u izradi Plana i programa stručnog rada zdravstvene službe i neposredno odgovoran za njegovo izvršenje;

2.     planira ,organizuje i sprovodi redovnu i vanrednu zdravstvenu zaštitu korisnika i radnika Doma ,kroz preglede,odredjivanje terapije,vršenje nadzora nad njenim sprovodjenjem;

3.     Sprovodi preventivnu medicinsku zaštitu korisnika i radnika Doma, izdaje naloge o metodama i načinu sprovodjenja;

4.     Obavlja prvi pregled kod prjema novih korisnika i proučava prateću dokumentaciju;

5.     Vodi propisanu dokumentaciju: zdravstvene kartone opšte prakse, piše recepte, upute za specijalističke prglede,bolničko lečenje i dr.

6.     Radi u Komisiji za prijem ,otpus ,razvrstavanje,rekategorizaciju i premeštaj korisnika;

7.     Učestvuje u radu Strčnih timova i Stručnog kolegijuma;

8.     Učestvuje u izradi Plana i programa stručnog rada zdravstvene službe i neposredno odgovoran za njegovo izvršenje;

9.     planira ,organizuje i sprovodi redovnu i vanrednu zdravstvenu zaštitu korisnika i radnika Doma ,kroz preglede,odredjivanje terapije,vršenje nadzora nad njenim sprovodjenjem;

10. Sprovodi preventivnu medicinsku zaštitu korisnika i radnika Doma, izdaje naloge o metodama i načinu sprovodjenja;

11. Obavlja prvi pregled kod prjema novih korisnika i proučava prateću dokumentaciju;

12. Vodi propisanu dokumentaciju: zdravstvene kartone opšte prakse, piše recepte, upute za specijalističke prglede,bolničko lečenje i dr.

13. Radi u Komisiji za prijem ,otpus ,razvrstavanje,rekategorizaciju i premeštaj korisnika;

14. Učestvuje u radu Strčnih timova i Stručnog kolegijuma;

15. Obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca

 

USLOVI RADA: Rad u zatvorenom prostoru, u smenama i stalna izloženost psihofizičkim naporima i oscilacijama temperature i vlage.

 

           Broj izvršilaca:                          1

           Opšti uslovi:                           Utvrđeni Zakonom;

           Posebni uslovi:                     Rad u smeni ili preraspodela                   

                                                             radnog vremena

 

          Potrebna stručna sprema:      Visoka  stručna sprema            

                                                              ( VII1  stepen)

          Školska sprema:                      medicinski fakultet                                                  

          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit

          Radno iskustvo:                       1 godine radnog iskustva

          Drugi posebni uslovi:            neposredan rad sa korisnicima                  

           RADNO VREME:                    sa pola radnog vremena              

          

RADNO MESTO:    SEKRETAR DOMA

 

OPIS POSLOVA:

 

1.      Vodi organizaciju i koordinira pravne poslove;

2.     Redovno prati sve zakonske propise i stara se o zakonitosti rada Doma;

3.     Zamenjuje direktora u njegovom odsustvu, a po ovlašćenju istog obavlja i poslove zastupanja i potpisivanja akata, sporazuma i ugovora;

4.     Obavlja sve poslove u vezi sa sudskim postupcima;

5.     Izradjuje nacrte i predloge normativnih akata Doma i usklađuje ih sa novim zakonskim propisima;

6.     Brine o sprovođenju mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite;

7.     Prema ukazanoj potrebi vrši prijem stranaka i sa njima obavlja informativne razgovore;

8.     Formuliše tektove odluka i rešenja;

9.     Učestvuje u pripremi dnevnog reda i sednica organa upravljanja i vodi zapisnik na tim sednicama;

10. Vodi matičnu knjigu radnika i personalne dosijea;

11. Obavlja sve poslove iz radnopravnih odnosa i poslove u vezi sa vođenjem disciplinskog postupka;

12. Vodi evidenciju časova rada osoblja Službe  opštih, pravnih, tehnički poslova i obezbeđenja;

13. Obavlja i druge srodne poslove po ukazanoj potrebi i nalogu direktora.

 

Radni uslovi: rad u prostoru Doma  sa nešto naglašenim psihičkim naporima u kontaktu sa štićenicima i radnicima Doma kao i sa strankama.

 

           Broj izvršilaca:                          1

           Opšti uslovi:                           Utvrđeni Zakonom;

           Posebni uslovi:                     Rad u smeni     

                                                             

          Potrebna stručna sprema:      Visoka  stručna sprema            

                                                              ( VII1  stepen)

          Školska sprema:                     PRAVNI FAKULTET                                                  

          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit

          Radno iskustvo:                       1 godine radnog iskustva

          Drugi posebni uslovi:            povremeni rad sa korisnicima                  

 

 

RADNO MESTO:    SOCIJALNI RADNIK

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Sačinjava godišnji plan stručnog rada Službe socijalnog rada i stara se o njegovom sprovođenju;

2.     Koordinira rad unutar Službe i  drugih Službi u Domu i van Doma;                                                                                                                     

3.     Vodi sedinice stručnog tima;

4.     Planira i organizuje  edukaciju OSOBLjA SLUŽBE ;

5.     Vrši analitičku procenu problema  i potrebnih promena u radu službe  i o tome obaveštava direktora  kroz izvršenje;

6.     Prima zahteve za smeštaj i vrši  distribuciju istih po potrebnim fazama u procesu donošenja odluke;

7.     Sprovodi odluke Stručnog tima za prijem i otpust korisnika;

8.     Odobrava odlazak korisnika na vikend i izlazak van ustanove;

9.     U spoljnoj saradnji predstavlja službu i u okviru datih ovlašćenja potpisuje odgovarajuća akta;

10. Vodi evidenciju i raspored rada osoblja službe;

11. Vodi bolesničku blagajnu,džeparac i njegovu podelu.U ovim poslovima saradjuje sa blagajnikom ustanove;

12. Obavlja tehničke poslove poslove  oko prijema ,razvrstavanja, otpuštanja ili smrti korisnika;

13. Svakodnevno obavlja razgovore sa korisnicima, grupno ili pojedinačno;

14. Radi na adaptaciji korisnika i rešavanju konfliktnih situacija, ličnih problema i dr.;

15. Aktivno radi u stručnom timu i učestvuje u kategorizaciji korisnika;

16. Saradjuje sa porodicom, rodjacima i ustanovom koja je izvršila smeštaj korisnika;

17. Stara se slanju i prijemu pošte korisnika;

18. Učestvuje u organizaciji kulturno zabavnih i rekreaktivnih aktivnosti korisnika ( izleti, obeležavanje državnih i verskih praznika, rodjendana i dr.);

19. Vodi zakonom propisane  i interno predvidjene evidencije  korisnika;

20. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Pretežno radi u prostorijama Doma i saradjuje sa drugim ustanovama  sa izraženim  psihičkim naprezanjem u neposrednom kontaktu sa korisnicima.

 

           Broj izvršilaca:                          2

           Opšti uslovi:                           Utvrđeni Zakonom;

           Posebni uslovi:                     Rad u smeni            

                                                           

          Potrebna stručna sprema:     Visoka stručna sprema

                                                             ili Viša  stručna

                                                             sprema             

                                                              ( VII1 iliVI1  stepen)

          Školska sprema:                     Fakultet političkih nauka

                                                             smer socijalni rad ili

                                                             Viša škola za socijalne

                                                              radnike                                                  

          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit

          Radno iskustvo:                       1 godine radnog iskustva

          Drugi posebni uslovi:            neposredan rad sa korisnicima                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

RADNO MESTO:    RADNI TERAPEUT  I

 

OPIS POSLOVA:

 

1.      Sačinjava godišnji , mesečni i dnevni plan svih aktivnosti radne i okupacione terapije , pravi izveštaje o realizaciji tih planova kao i o svim problemima vezanim za tu realizaciju;

2.      Aktivno učestvuje u radu stručnog tima;

3.      Učestvuje u kategorizaciji korisnika pri formiranju radnih grupa;

4.      O angažovanim korisnicima u radno terapijskom tretmanu vodi propisanu evidenciju kako zakonsku tako i internu;

5.      Na osnovu uvida u rad korisnika iste nagrađuje  u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju;

6.      Planira proizvodnju artikala u okviru radne terapije kao i njihovu prodaju;

7.      Planira i učestvuje u nabavci potrebnog materijala za potrebe radne i okupacione terapije i vrši njihovo trebovanje iz magacina;

8.      Saradjuje sa srodnim ustanovama, kulturno-umetničkim i humanitarnim organizacijama;

9.      Učestvuje u organizaciji izleta, proslava, priredbi i takmičenja i sl;

10. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: rad sa korisnicima u prostorijama Doma namenjen za radnu i okupacionu terapiju uz povećano psiho-fizičko opterećenje.

 

 

           Broj izvršilaca:                          1

           Opšti uslovi:                           Utvrđeni Zakonom;

           Posebni uslovi:                     Rad u smeni            

                                                          

          Potrebna stručna sprema:      Viša  stručna sprema            

                                                             ( VI1  stepen)

          Školska sprema:                     Viša škola za socijalne

                                                             radnike,Viša medicinska

                                                             škola ili pedagoška akademija                                                   

          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit

          Radno iskustvo:                       1 godine radnog iskustva

          Drugi posebni uslovi:           neposredan rad sa korisnicima                  

 

 

RADNO MESTO:    RADNI TERAPEUT  II

 

OPIS POSLOVA:

 

1.  Sačinjava godišnji , mesečni i dnevni plan svih aktivnosti radne  i   okupacione terapije , pravi izveštaje o realizaciji tih planova kao i o svim problemima vezanim za tu realizaciju;

2.   Aktivno učestvuje u radu stručnog tima;

3.      Učestvuje u kategorizaciji korisnika pri formiranju radnih grupa;

4.      O angažovanim korisnicima u radno terapijskom tretmanu vodi propisanu evidenciju kako zakonsku tako i internu;

5.     Na osnovu uvida u rad korisnika iste nagradjuje  u skladu sa Pravilnikom o nagradjivanju;

6.     Organizuje ,sprovodi i vrši stalnu neposrednu kontrolu rada korisnika na održavanju kruga Doma , zajedničkih prostorija kao i na domskoj ekonomiji ( farma i poljoprivredne površine );

7.     Planira i učestvuje u nabavci potrebnog materijala za potrebe radne i okupacione terapije i vrši njihovo trebovanje iz magacina;

8.     Sarađuje sa srodnim ustanovama, kulturno-umetničkim i humanitarnim organizacijama;

9.     Učestvuje u organizaciji izleta, proslava, priredbi i takmičenja i sl;

10.   Vrši stručne poslove iz oblasti zaštite od požara(sprovodi preventivne mere, utvrđuje broj i razmeštaj PP aparata, redovno kontroliše funkcionisanje aparat za dojavu prisustva gasa,preduzima mere za njihovu popravku), obavlja i druge poslove propisane pravilnikom o zaštiti od požara;

 

11. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: rad sa korisnicima u prostorijama Doma namenjen za radnu i okupacionu terapiju uz povećano psiho-fizičko opterećenje.

 

 

 

 

          Broj izvršilaca:                           1

           Opšti uslovi:                           Utvrđeni Zakonom;

           Posebni uslovi:                     Rad u smeni            

                                                          

          Potrebna stručna sprema:      Viša  stručna sprema            

                                                             ( VI1  stepen)

          Školska sprema:                     Viša škola za socijalne

                                                             radnike,Viša medicinska

                                                             škola ili pedagoška akademija                                                  

          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit

          Radno iskustvo:                       1 godine radnog iskustva

          Drugi posebni uslovi:           neposredan rad sa korisnicima                  

 

 

RADNO MESTO :      GLAVNA MEDICINSKA SESTRA

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Učestvuje u izradi operativnog plana rada službe;

2.     Učestvuje u radu stručnih timova, stručnih komisija i Kolegijuma;

3.     Neposredno organizuje i rukovodi poslovima osnovne zdravstvene zaštite i nege korisnika,održavanjem higijene, objekata i opreme kao i pripreme i serviranja hrane;

4.     Aktivno radi u komisiji za prijem, razvrstavanje i otpust korisnika;

5.     obavnja razgovore sa korisnicima i njihovim srodnicima radi njihovog informisanja o stanju zdravlja korisnika, radi njihove psihičke pripreme za primenu određenih oblika lečenja ili izvođenja određenih medicinskih zahvata ili rehabilitacije njihovog psihičkog stanja;

6.     Organizuje trebovanje i preuzimanje trebovanih količina lekova i drugog medicinskog materijala od apotekarskih i drugih ustanova;

7.     Kontroliše vođenje knjige primopredaje i drugih evidencija od strane radnika Službe , kao i druge zakonom propisane evidencije;

8.     Učestvuje u viziti korisnika;

9.     Angažuje se u razrešavanju međuljudskih odnosa radnika i korisnika i korisnika;

10. Vrši nadzor primene obavezne medicinske terapije;

11. Saradjuje sa lekarima i medicinskim službama van Doma;

12. Vodi poslove nabavke sredstava za higijenu, instrumenata i ortopedskih pomagala uz konsultacije sa lekarom;

13. Vodi nabavku i sprovodi odgovarajuće čuvanje narkotika;

14. Vodi evidenciju o popunjenosti kapaciteta;

15. Učestvuje u izradi jelovnika;

16. Organizuje razmeštaj korisnika u skladu sa njihovim nastalim potrebamai potrebama Doma;

17. Izradjuje raspored rada osoblja  službe po smenama uz saglasnost rukovodioca;

18. Stara se o sprovodjenju kućnog reda a obavlja i sve druge poslove po nalogu rukovodioca službe i direktora Doma.

 

Uslovi rada:ambulantni rad i rad u okviru Doma sa naglašenim psihičkim i povremenim fizičkim naporima u kontaktu sa korisnicima.

 

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                     Rad u smeni            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:      Viša  stručna sprema

                                                                             ili srednja stručna

                                                                             sprema            

                                                                             ( VI1 ili IV stepen)

                          Školska sprema:                      Viša medicinska škola

                                                                              ili srednja medicinska

                                                                              škola                                                                             

                          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit

                          Radno iskustvo:                       1 godine radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:           neposredan rad sa korisnicima

 

 

 

RADNO MESTO:           ŠEF RAČUNOVODSTVA

 

OPIS POSLOVA:

 

1. Stalno praćenje  zakonskih propisa iz oblasti finansija i knjigovodstva;

2. Davanje uputstva o radu finansijsko –knjigovodstvenim radnicima  i nadzor   nad njihovim radom;

3.        Organizuje rad Službe računovodstva;

4.        Daje tumačenja , informacije, stručna uputstva radnicima i strankama o ostvarivanju određenih prava i činjenicama za rad Službe ;

5.        Prisustvuje stručnim skupovima iz oblasti ekonomije ;

6.        Izrada finansijskog plana , predračuna amortizacije i svih finansijskih izveštaja, godišnjih i periodičnih;

7.        Vrši prijem i kontrolu knjigovodstvene dokumentacije pre knjiženja;

8.        Vrši kontiranje i izrađivanje naloga za knjiženje dokumentacije;

9.        Knjiži poslovne promene u sredstvima,izvorima sredstava, rashodima i prihodima u dnevniku i glavnoj knjigi po vrstama računa;

10.    Odlaže knjigovodstvenu dokumentaciju u registratore prema vremenu knjiženja i vrsti isprava;

11.    Izrađuje zaključni list kod završnog računa;

12.    Učestvuje u kalkulaciji  cena pojedinih usluga;

13.    Sačinjava obračun plaćanja pripadajućeg poreza na promet, poreza na imovinu i poreza na dobit;

14.    Preuzimanje celokupne finansijske i knjigovodstvene dokumentacije, kontrola kontiranja i priprema za obradu na računaru;

15.    Zaključivanje poslovnih knjiga , izrada periodičnih obračuna i završnog računa;

16.    Saradnja sa pravnim licima;

17.    Obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Doma.

 

Uslovi rada: kancelarijski poslovi  sa naglašenim naporom zbog obavljanja složenijih  ekonomsko-finansijskih poslova.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                     Rad u I. smeni            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:    Viša  stručna sprema ili

                                                                          srednja stručna sprema            

                          Školska sprema:                   Viša ekonomska škola

                                                                           ili srednja ekonomska

                                                                           škola                                                                            

                          Posebna znanja:                      Položen ispit za samo-

                                                                           stalnog računovođu ili

                                                                            računovođu

                          Radno iskustvo:                     1 godine radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:                                   /

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RADNO MESTO:      MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Sprovodi  propisanu medicinsku terapiju korisnika;

2.     Vrši zdravstvenu i higijensku negu kod ležećih bolesnika;

3.     Asistira lekaru i po nalogu lekara vrši medicinsko tehničke intervencije;

4.     Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana;

5.     Prisustvuje hranjenju nepokretnih korisnika i nadzor pri uzimanju obroka u trpezariji kao i podeli hrane,

6.     Vodi propisanu evidenciju i ispisuje recepte;

7.     Organizuje i kontroliše sprovođenje lične i opšte higijene korisnika;

8.     Priprema i vodi bolesnike na specijalističke preglede;

9.     Sarađuje sa drugim stručnim radnicima;

10. Zamenjuje glavnu sestru za vreme njene odsutnosti a obavezno u popodnevnoj i noćnoj smeni;

11. Stara se o sprovodjenju kućnog reda;

12. Učestvuje u planiranju zdravstvene zaštite ;

13. Priprema i deli lekove;

14. Deli terapiju i sprovodi naloge lekara;

15. Priprema korisnike za prijem poseta i izlazak  van Doma;

16. Odgovara za sredstva kojima  rukuje za urednost, tačnost i za kvalitet poslova  iz delokruga svog rada;

17. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca  i direktora.

 

Uslovi rada: Rad u prostorijama korisnika i ambulanti Doma uz veoma naglašene psihofizičke napore u neposrednom kontaktu sa korisnicima , smenski rad.

 

                         Broj izvršilaca:                               9

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                     Rad u smeni ili           

                                                                           preraspodela rad.vrem.     

                         Potrebna stručna sprema:    srednja stručna sprema            

                                                                             (  IV stepen)

                          Školska sprema:                    srednja medicinska

                                                                            škola                                

                          Posebna znanja:                      Položen stručni ispit

                          Radno iskustvo:                      6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:           neposredan rad sa korisnicima

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

RADNO MESTO:      RADNI INSTRUKTOR

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Učestvuje u izradi individualnih i godišnjih programa radne i okupacione terapije ;

2.     Dnevno priprema za rad i ukazivanje terapeutu na nastale promene kod korisnika;

3.     Po programu radnog terapeuta izvršava predvidjene okupacione aktivnosti sa više mikro grupa u toku radnog vremena;

4.     Uvodi manje sposobne korisnike u radne operacije (srtanje šablona ,rad na vertikalnom razboju, šivaćoj mašini, koordinacionoj tabli, pisanje, vez, heklanje, štrikanje,izrada tapiserije, rad sa prućem, likovne tehnike, vežbe koordinacije , izrada    makramea, ukrasnih predmetaod  kože, bakra, drveta, baštovanstva,     gajenja sitnih životinja i sl.);

5.     Uvežbava operacije svakodnevnog posluživanja korisnika –pojedinačno;

6.     Učestvuje u organizovanju slobodnih aktivnosti korisnika;

7.     Obavlja i druge srodne poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog

rukovodioca.

Radni uslovi.rad sa korisnicima u prostorijama Doma namenjen za radnu i okupacionu terapiju uz povećano psiho-fizičko opterećenje.

 

                         Broj izvršilaca:                               2

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                    Rad u smeni            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:   srednja stručna sprema            

                                                                         (  IV stepen)

                          Školska sprema:                   srednja stručna škola                                                                                                             

                          Posebna znanja:                     znanje izrade ručnih rado-

                                                                          va,poznavanje raznih dru-

                                                                          štvenih igara

                           Radno iskustvo:                    6 meseci radnog iskustva

             Drugi posebni uslovi:                 neposredan rad sa kori-

                                                                      snicima

 

RADNO MESTO:       KNjIGOVOĐA  I

 

OPIS POSLOVA:

 

1.      Vodi knjigu ulaznih faktura dobavljača;

2.      Vodi pregled i likvidiranje knjigovodstvenih isprava o poslovnim promenama;

3.      Vodi analitičku evidenciju kupaca i evidenciju obaveza za džeparac korisnika;

4.      Vodi analitičku evidenciju o sredstvima sitnog inventara;

5.      Obavlja pripreme i učestvuje u sačinjavanju periodičnog i godišnjeg obračunaposlovanja;

6.      Učestvuje u izradi analiza, elaborata i planova;

7.      Odgovoran je za zakonitost i ispravnost kontrolisane knjigovodstvene dokumentacije i isprava o poslovnim promenamai isplatama;

8.      Učestvuje u predaji knjigovodstvene dokumentacije arhivi po isteku poslovne godine;

9.      Po nalogu šefa računovodstva i direktora obavlja i druge poslove i zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.

 

Radni uslovi: kancelarijski uslovi rada i česti kontakti sa drugim licima .

 

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                     Rad u prvoj smeni

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:      srednja stručna sprema            

                                                                             (  IV stepen)

                          Školska sprema:                      srednja stručna škola                                                                                                             

                                                                              ekonomskog smera ili

                                                                              gimnazija

                          Posebna znanja:                         Položen stručni ispit                                                                           

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

             Drugi posebni uslovi:                                    /

 

 

 

RADNOO MESTO:       KNjIGOVOĐA  II

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Vodi analitičku evidenciju o  sredstvima  životnim namirnicama, potrošnom materijalu , nafti ( knjiži poslovne promene u kartoteci)

2.     Vodi analitičku evidenciju  dobavljača ( fizičkih i pravnih lica;

3.     Sačinjava specifikaciju mesečnog utroška životnih namirnica i potrošnog materijala;

4.     Izračunava prosečne cene utroška namirnica i dr.

5.     Učestvuje u sačinjavanju kalkulacija cena  pojedinih usuga;

6.     Učestvuje u sačinjavanju finansijskog izveštaja, analiza, planova i elaborata;

7.     Obavlja pripreme i učestvuje u sačinjavanju periodičnog i godišnjeg izveštaja;

8.     Učestvuje u predaji knjigovodstvene dokumentacije arhivi po isteku poslovne godine;

9.     Vrši analitiku osnovnih sredstava

10. Obavlja i druge administrativne poslove koji odgovaraju stručnoj spremi po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Radni uslovi: kancelarijski uslovi rada i česti kontakti sa drugim licima .

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                     Rad u prvoj smeni        /            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:      srednja stručna sprema            

                                                                             (  IV stepen)

                          Školska sprema:                      srednja stručna škola                                                                                                             

                                                                              ekonomskog smera

                          Posebna znanja:                        položen stručni ispit                                                                            

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

             Drugi posebni uslovi:                                    /

 

 

RADNO MESTO:      NABAVLjAČ-EKONOM   

 

OPIS POSLOVA:

 

1.  Prikuplja podatke za ispitivanje tržišta ( anketom , uzorkom)

2.  Po planu nabavke ili po nalogu direktora  vrši nabavke  životnih namirnica, potrošnog materijala, materijala za održavanje , i dr.

3.Vrši kvantitativni i kvalitetni pregled robe prilikom preuzimanja, izrađuje zapisnik o ispravnosti , manama robe i ambalaži;

4. Vodi evidenciju o izvršenim nabavkama;

5.Vrši prevoz i prenos robe za potrebe Doma ( organizuje);

6.Sačinjava plan nabavke u saradnji sa direktorom i na njegov zahtev podnosi izveštaj o ugovorenim isporikama;

8.     Učestvuje u radu komisije za izradu jelovnika;

9.     Po nalogu direktora obavlja i druge poslove.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                             /            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:      srednja stručna sprema            

                                                                             (  IV stepen)

                          Školska sprema:                      srednja stručna škola                                                                                                             

                                                                              ekonomskog smera

                          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit                                                                             

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:                               /

 

 

 

RADNO MESTO:        MAGACIONER

 

OPIS POSLOVA:

 

 

1.     Ustrojava i vodi magacinsku kartoteku i vrši uredno sravnjenje;

2.     Stara se o ispravnosti i pravilnoj obezbedjenosti magacinskih objekata;

3.     Prima robu;

4.     Sačinjava zapisnik o ispravnosti ili oštećenju robe ili ambalaže;

5.     Organizuje prenos robe do magacina robe i iz magacina;

6.     Stara se da primljena roba bude uskladištena prema propisima;

7.     Stara se o održavanju higijene u skladištu;

8.     Vodi evidenciju o prijemu i izdavanju robe putem kartoteke i računara;

9.     Upoznaje direktora i ekonoma o stanju zaliha robe;

10. Izrađuje mesečni ulaz i izlaz robe;

11. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

 

 

                        Broj izvršilaca:                                1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                             /            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:      srednja stručna sprema            

                                                                             (  IV stepen)

                          Školska sprema:                      srednja stručna škola                                                                                                            

                                                                              ekonomskog smera

                          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit                                                                            

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                           Drugi posebni uslovi:

 

 

 

 

RADNO MESTO:      BLAGAJNIK-OBRAČUNSKI RADNIK

 

OPIS POSLOVA:

 

1.Prati propise o blagajničkom maksimumu i vrši potrebne isplate;

2..Pomaže kod izrade periodičnih obračuna i završnog računa;

3.Vrši obračun naknade i dodataka na zaradu;

4.Vrši obračun zarada i naknade zarada radnika;

5.Obavlja i sve ostale poslove po ukazanoj potrebi i nalozima neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Radni uslovi: Poslovi se obavljaju  delom u kancelarijskim uslovima  a delom na otvorenom prostoru i u magacinskom prostoru uz veće naprezanje  u kontaktu sa drugim.

 

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                    Rad u I smeni            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:   Viša stručna sprema ili

                                                                         srednja stručna sprema            

                                                                         (  VI ili IV stepen)

                          Školska sprema:                  Viša škola ekonom. smera,

                                                                          dve godine fakulteta ili 

                                                                          srednja stručna škola                                                                                                             

                          Posebna znanja:                      rad na informacionom                                                                          

                                                                          sistemu

                           Radno iskustvo:                   6 meseci radnog iskustva

             Drugi posebni uslovi:                                /   

 

 

 

                                                                           

                                                   

 

 

 

 

 

          

RADNO MESTO:    GLAVNI   KUVAR

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Organizuje  i koordinira sve poslove u kuhinji,

2.     Trebuje potrebne namirnice i ostali materijal za pripremu obroka za korisnike i po potrebi toplih obroka za radnika Doma;

3.     Trebuje potrebna sredstva za održavanje higijene ,dezinfekciju i dezinsekciju kuhinje i trpezarije;

4.     Učestvuje u sastavljanju jelovnika;

5.     Brine o kvalitetu i količini obrika;

6.     Sačinjava plan za pripremu zimnice;

7.     U odsutnosti nabavljača vrši nabavku materijala za potrebe kuhinje;

8.     Stara se o ispravnosti kuhinjskih uredjaja i blagovremeno obaveštava nadležne  službe radi otklanjanja kvarova;

9.     Vodi evidenciju o svim trebovanjima  i izdavanjima;

10. Vodi stručnu biblioteku kuhinje,planira i organizujue edukaciju osoblja kuhinje kao i proveru praktičnih umeća;

11. Redovno obavlja i poslove kuvara;

12. obavlja i ostale poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Radni uslovi. Rad u zatvorenoj prostoriji uz stalnu izloženost fizičkim naporima  kao i promenama temperature  i vlažnosti vazduha.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                    Rad u  smeni            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:   srednja stručna sprema            

                                                                         (  IV stepen)

                          Školska sprema:                  srednja stručna škola

                                                                          -kuvar

                                                                                                                                                                                   

                          Posebna znanja:                                  /                                                                           

                                                                            

                           Radno iskustvo:                    1godina radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:                 Položen stručni ispit

 

 

RADNO MESTO:     KUVAR

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Preuzima namirnice iz magacina;

2.     Kuva hranu i obavlja ostale poslove oko pripreme iste;

3.     Sipa i izdaje hranu servirkama;

4.     Održava čistoću kompletnog kuhinjskog prostora;

5.     Vrši dezinfekciju kuhinjskog bloka dva puta mesečno;

6.     Vrši dezinsekciju (protiv muva svakodnevnoukoliko je to neophodno);

7.     Izbacuje pomije i otpatke;

8.     Brine o ispravnosti i pravilnom korišćenju sredstava rada;

9.     Po potrebi učestvuje u sačinjavanju jelovnika;

10. Priprema hranu za zimnicu i brine o smeštaju i održavanju iste;

11. Po potrebi priprema topli obrok za radnike Doma;

12. Vrši primopredaju prostorija i sredstava rada narednoj smeni u ispravnom stanju;

13. Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: Rad u zatvorenom prostoru u smenama i stalna izloženost fizičkim naporima i oscilacijama temperature i vlage.

 

                         Broj izvršilaca:                               3

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                     Rad u  smeni            

                                                          

                         Potrebna stručna sprema:     četvorogodišnja srednja

                                                                           škola ili

                                                                           trogodišnja srednja

                                                                           škola ili KV             

                                                                    (  IV ili III stepen ili KV )

                          Školska sprema:                   srednja stručna škola

                                                                           -kuvar ili škola za KV

                                                                           kuvare                                                                                              

                          Posebna znanja:                                  /                                                                           

                                                                            

                           Radno iskustvo:                     6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:                  Položen stručni ispit

 

 

RADNO MESTO: LOŽAČ-INSTALATER CENTRALNOG

                               GREJANjA

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Odgovara za stanje u kotlarnici sa gorionicima i velikim bojlerom,

2.     Vodi o potrošnji lož ulja;

3.     Prati rad i vodi računa o pumpi za bunar;

4.     Održava instalacije za centralno grejanje ;

5.     Održava vodovodnu mrežu;

6.     Vodi računa o redovnom pražnjenju septičke jame;

7.     Po potrebi menja noćnog čuvara;

8.     Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Doma;

 

Radni uslovi:Rad u svim prostorijama Doma, radionici i na otvorenom prostoru. Sa većom izloženošću fizičkim naporima i klimatskim promenama.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                    Rad u  smeni            

                         Potrebna stručna sprema:   srednja stručna sprema            

                                                                          ili za KV radnika

                                                                          (  IV ili III stepen)

                          Školska sprema:                      srednja stručna škola

                                                                              mašinski smer ili

                                                                              KV radnik maš. struke                                                                  

                          Posebna znanja:                                  /                                                                          

                                                                            

                           Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:                    Položen stručni ispit

 

 

RADNO MESTO:     VOZAČ-AUTOMEHANIČAR

 

OPIS POSLOVA:

 

1.       Upravlja vozilom Doma prilikom prevoz direktora , radnika i korisnika Doma a po potrebi obavlja  i prevoz robe;

2.       Brine o putničkom automobilu i ostalim prevoznim sredstvima po pitanju održavanjaregistracije i ostalog;

3.       Vrši sve kurirske poslove;

4.       Obavlja nabavku tehničke robe , gradjevinske i metalne galanterije, motornih goriva i goriva za potrebe grejanja;

5.       Održava elektroinstalacije u objektu Doma  kao i lakše popravke električnih aparata i uredjaja;

6.       Vrši i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Radni uslovi: Izloženost fizičkim naporima i opasnosti od povrede u javnom saobraćaju kao i uticaju vremenskih uslova.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                       položeni vozački          

                                                                             za B kategoriju                                                                           

                         Potrebna stručna sprema:      srednja stručna sprema            

                                                                             ili KV radnik

                                                                             (  IV ili III stepen)

                          Školska sprema:                     srednja stručna škola

                                                                             mašinski smer ili

                                                                             KV radnik maš. struke                                                                  

                          Posebna znanja:                        Položen stručni ispit                                                                          

                                                                            

                           Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:               povremeni prevoz korisnika

                                                                    

 

 

 

 

 

 

RADNO MESTO:  ADMINISTRATIVNI RADNIK-

                                DAKTILOGRAF

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Prijem, razvrstavanje i ekspedovanje pošte;

2.     Vođenje evidencije putnih naloga;Vođenje delovodnika ;

3.     Vođenje i čuvanje arhivske gradje:

4.     Tehnička priprema stručnih i poslovnih sastanaka;

5.     Vođenje administrativnih poslova za potrebe direktora i rukovodioca službi kao i prijem i kontaktiranje stranaka i poslovnih saradnika;

6.     Prekucavanje svih vrsta tekstova za potrebe direktora i sekretara Doma;

7.     Obavlja i druge srodne poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: Rad u kancelariji u uslovima sa manje naglašenim psihičkim i fizičkim naporima u obavljanju svojih poslova.

 

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:               Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                    Rad na informacionom            

                                                                          sistemu             

                         Potrebna stručna sprema:   srednja stručna sprema            

                                                                          (  IV stepen)

                          Školska sprema:                  srednja  škola

                                                                         gimnazija

                                                                                                                                                                                   

                          Posebna znanja:                    poznavanje daktilografije                                                                                      

                                                                             

                           Radno iskustvo:                    6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:                 Položen stručni ispit

 

 

RADNO MESTO:  RADNIK NA ODRŽAVANjU-

                                EKTROINSTALATER

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Vrši sve popravke na domskom inventaru i objektima vezane za struju i jednostavnije poslove varioca ;

2.     Brine o čistoći svog radnog mesta;

3.     Po potrebi zamenjuje vozača-automehaničara i noćnog čuvara;

4.     Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Radni uslovi: Radi u svim prostorijama Doma, radionici i na otvorenom prostoru pri većoj izloženosti fizičkim naporima i klimatskim promenama.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                       položeni vozački          

                                                                             za B kategoriju                                                                          

             Potrebna stručnasprema:                    KV radnik

                                                                             (   III stepen)

                          Školska sprema:                     KV radnik elektro. struke                                                                  

                          Posebna znanja:                                       /                                                                          

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:               povremeni prevoz korisnika

 

 

 

RADNO MESTO:     NOĆNI ČUVAR-ELEKTROINSTALATER

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Čuva imovinu i objekat Doma;

2.     Stara se o sprovodjenju kućnog reda u noćnim satima;

3.     Redovno obilazi sve prostorije radi kontrole moguće opasnosti od požara kao i kontrole rada aparata, uredjaja i sl.;

4.     Preduzima sve potrebne mere protivpožarne zaštite;

5.     Pri interventnim slučajevima obaveštava dežurnu službu  i svog neposrednog rukovodioca  ili direktora;

6.     Sva zapažanja u toku noćne smene  zavodi u knjigu dežurstva;

7.     Po isteku smene obaveštava neposrednog rukovodioca o svim dogadjajima u toku smene;

8.     U krug Doma nepušta nikog ko nije radnik treće smene;

9.     Održava elektroinstalaciju u objektima Doma  kao i lakše popravke električnih aparata i uredjaja;

10. Vrši i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca  i direktora.

 

Odgovoran je za fizičku i protiv-požarnu sigurnost Ustanove.

 

Radni uslovi: Noćni rad u zatvorenom i otvorenom prostoru i izloženost psihofizičkim naporima.

 

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                       položeni vozački          

                                                                             za B kategoriju                                                                           

                         Potrebna stručna sprema:      3 godine srednje škole

                                                                             ili  KV radnik

                                                                             (  III stepen)

                          Školska sprema:                     3 godine srednje škola

                                                                             elektro. smer ili

                                                                             KV radnik elektro. struke                                                                  

                          Posebna znanja:                        položen kurs za protiv-

                                                                             požarnu zaštitu                                                                         

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:               povremeni prevoz korisnika

 

 

 

 

 

 

RADNO MESTO:    BERBER-FRIZER

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Obavlja šišanje,friziranje ,podšišivanje i brijanje korisnika;

2.     Trebuje i preuzima potreban materijal za rad;

3.     Obaveštava zdravstvenu službu o higijeni korisnika  i eventualnom prisustvu vaški radi blagovremenog sprečavanja  daljeg širenja;

4.     Održava inventar i higijenu frizerskog salona;

5.     Obavlja i druge poslove u domenu svoje struke po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

Radni uslovi: Rad u berberskom salonu i po prostorijama korisnika uz znatne psiho-fizičke napore u kontaktu sa njima , kao i povećanu mogućnost infekcije u direktnom dodiru.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                       položeni vozački          

                                                                             za B kategoriju                                                                           

                         Potrebna stručna sprema:       KV radnik ili dve godine

                                                                             srednje škole

                                                                             (  III ili  II stepen)

                          Školska sprema:                     škola za KV radnike

                                                                             ili dve godine srednje            

                                                                             škole sa polpženim kur-

                                                                             som za berbera-frizra                                                               

                          Posebna znanja:                                        /                                                                         

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:                   neposredan rad sa

                                                                             korisnicima

 

 

RADNO MESTO:   NEGOVATELjICA

 

OPIS POSLOVA:

 

1.                     Sprovodi ličnu higijenu korisnika( umiva ,kupa,češlja,reže nokte,presvlači i dr.) zajedno sa medicinskom sestrom-tehničarom, hrani i neguje nepokretne bolesnike;

2.                     Donosi hranu nepokretnim korisnicima i vraća posudje u kuhinju;

3.                     Trebuje potreban pribor i materijal za ličnu higijenu korisnika;

4.                     Trebuje i vrši podelu čistog veša , aprljav veš sakuplja u gondolu i odnosi na pranje;

5.                     Kod ležećih bolesnika vrši trebovanje  i presvlačenje posteljine;

6.                     Pere i dezinfikuje doćne posude i pljuvaonice;

7.                     Po potrebi izvodi bolesne korisnike u toalet na vazduh i u šetnju;

8.                     Uslužuje korisnike kada im nešto treba nabaviti i o tome obaveštava socijalnog radnika;

9.                     Održava kupatila ,službeni prostor,pribor i sredstva sa kojima radi a sve kvarove prijavljuje neposrednom rukovodiocu;

10.                 Učestvuje u smeštaju novoprimljenih korisnika ,kao i pripremi korisnika za bolničko lečenje ili odlazak na vikend;

11.                 Brine o odlaganju sezonske odeće i obuće korisnika;

12.                 Vrši primopredaju prostorija i sredstava rada narednoj smeni u ispravnom stanju;

13.                 Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: Smenski rad uz povećane psihofizičke napore u direktnom kontaktu sa korisnicima sa povećanom mogućnošću infekcije  kao i rad u vlažnoj prostoriji.

 

 

                         Broj izvršilaca:                               8

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                       Rad u smeni ili          

                                                                             preraspodela radnog          

                                                                             vremena                                                                          

                         Potrebna stručna sprema:      KV radnik ,tri godine

                                                                            srednje škole ili dve

                                                                            godine srednje škole 

                                                                             (  III ili II stepen)

                          Školska sprema:                     KV radnik ,tri godine

                                                                            srednje škole ili dve

                                                                            godine srednje škole 

 

 

                                                                                                                                       

                          Posebna znanja:                        Položen kurs za hig.

                                                                             minimum                                                                          

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:               povremeni prevoz korisnika

 

 

RADNO MESTO:     POMOĆNOG RADNIKA U KUHINjI-

                                   SERVIRKA     

OPIS POSLOVA:

 

1.     Priprema namirnice za kuvanje obroka ;

2.     Sravlja  obroke manje potrebnog stručnog  znanja (kafa,čaj,mleko,namazi

sendviči s sl. );

3.     Postavlja stolove i servira hranu za pokretne korisnike  Doma a zaposlene

radnike po potrebi;

4.     Posle završenog obeda rasprema stolove , sakuplja sudove i pribor, odnosi u kuhinju, pere i odlaže na za to odredjena mesto , a prljave stolnjake predaje u vešeraj;

5.     Izbacuje pomije i otpatke;

6.     Pomaže kod preuzimanja i donošenja namirnica  iz magacina i pri smeštaju zimnice u magacin;

7.     Učestvuje u spremanju zimnice;

8.     Pomaže u radnim operacijama pri klanju svinja( sečenje, topljenje masti,skladištenje i sl.);

9.     Održava higijenu trpezarije i trpezarijske opreme;

10. Obavlja i ostale poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: Smenski rad u zatvorenom prostoru uz stalnu izloženost fizičkim naporima i vlagi.

                         Broj izvršilaca:                               3

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                       Rad u smeni ili          

                                                                             preraspodela radnog          

                                                                             vremena                                                                           

                         Potrebna stručna sprema:      PK radnik ,dve

                                                                             godine srednje škole ili

                                                                             osnovna škola

                                                                             

                                                                             (  II ili I stepen)

                          Školska sprema:                     PK radnik ,dve godine

                                                                            srednje škole ili osno-

                                                                            vna škola

 

                          Posebna znanja:                        Položen kurs za hig.

                                                                             minimum                                                                          

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:           povremeni rad sa korisnicima

 

 

                                                                     

                                                           

                                                           

RADNO MESTO:         KROJAČICA

 

OPIS POSLOVA:

 

1.       Obavlja krojenje, šivenje,krpljenje i peglanje sašivene odeće,veša, posteljine, zavesa, ušiva dugmad, zip i sl.;

2.       Vrši rashodovanje dotrajalog veša i posteljine;

3.       Trebuje i preuzima potreban materijal za rad iz magacina;

4.       Pomaže pri razvrstavanju ili izdavanju robe u magacinu odeće , obuće;

5.       Prilikom nabavke učestvuje u izboru modela, dezena i materijala;

6.       Održava red i čistoću svog radnog mesta,prostora;

7.       Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: Rad uz normalne mikroklimatske uslove sa izloženošću stalnim uticajima prašine, mogućnosti infekcije .

 

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                             /          

                                                                                                                                                       

                         Potrebna stručna sprema:      srednja stručna sprema            

                                                                             ili KV radnik

                                                                             (  IV ili III stepen)

                          Školska sprema:                     srednja stručna škola

                                                                             konfekc. smer ili

                                                                             KV radnik krojač                                                                  

                          Posebna znanja:                        Položen kurs za hig.min.                                                                          

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:               povremeni prevoz korisnika

 

 

 

RADNO MESTO:   PRALjA- PEGLERKA

 

OPIS POSLOVA:

 

1.         Zaprima i razdvaja veš za mašinsko i ručno pranje, a zatim obavlja mašinsko i ručno pranje, sušenje i peglanje veša;

2.         Pere suši i pegla HTZ opremu radnika Doma;

3.         Obavlja pranje, sušenje i peglanje posteljine  i peškira korisnika;

4.         Obavlja hemijsko čišćenje odeće i ostalih tekstilnih predmeta za potrebe Doma;

5.         Izdaje čist veš i vodi propisanu evidenciju prijema i izdavanja;

6.         Obavlja uskladištenje sezonske odeće i obuće i obaveštava rukovodioca   zdravstvene i socijalne službe o potrebama ;

7.         Pravilno rukuje sredstvima rada, vrši njihovo održavanje i blagovremeno prijavljuje sve kvarove radi popravke i servisiranja;

8.         Održava i higijenu svojih radnih prostorija;

9.         Trebuje potreban potrošni materijal;

10.     Obavlja i druge srodne poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: Smenski radi u zatvorenim prostorijama, namenjenim za pranje veša i stalna izloženost povećanim fizičkim naporima kao i uticaja povećane buke , vlažnosti i temperaturi kao i velikoj mogućnosti infekcije od prljavog veša.

 

                           Broj izvršilaca:                             4

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                                 

/                                                                                                                                                        

                         Potrebna stručna sprema:      dve godine srednje škole            

                                                                            PK radnik ili osnovna

                                                                            škola  (  II  ili  I stepen)

                          Školska sprema:                     dve godine srednje škole

                                                                             PK radnik ili OŠ                                                                  

                          Posebna znanja:                        Položen kurs za hig.min.                                                                          

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:               povremeni rad sa korisnici.            

 

 

 

RADNO MESTO:      POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANjU-

                                    KURIR

 

OPIS POSLOVA:

 

1.      Obavlja poslove održavanja drvenarije Doma, kao i sve zidarske , molerske i farbarske poslove;

2.      Obaveštava o potrebi popune brojnog fonda formiranih farmi:svinja , koka nosilja i tovnih pilića;

3.      O potrebi nabavke i vrsti hrane za farmu blagovremeno obaveštava nabavljačaa a po potrebi i učestvuje u nabavci;

4.      Vrši trebovanje i pripremu hrane za farmu;

5.      Obavlja poslove ishrane  i nege svinja , koka nosilja i tovnih pilića;

6.      Blagovremeno obaveštava o potrebama vakcinacije i lečenja;

7.      Vodi potrebne evidencije okoličini jaja sa farme koka nosilja i predaje magacioneru uz zapisnik za prijem proizvoda;

8.      Broj uginulih životinja na farmi prijavljuje komisiji štose konstatuje zapisnički;

9.      Vrši klanje , sečenje i pakovanje  svih vrsta mesa za potrebe magacina hrane;

10. Blagovremeno ukazuje na potrebe pripreme zemljišta ,preduzimanja agrotehničkih mera, zasejavanja kulturama  i podizanje letine koju pravilno skladišti ili predaje ukoliko  je ugovoren otkup;

11. U toku vegetacije sorti zasejanih površina povremeno kontroliše  izgled prinosa i predlaže potrebne mere ( okopavanje, špartanje , prskanje i sl.);

12. U zimskom periodu brine o čišćenju snega;

13. Zamenjuje noćnog čuvara po potrebi;

14. Obavlja i druge srodne poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Radni uslovi: Pretežno radi na otvorenom prostoru, izloženost većim fizičkim naporima i svim klimatskim uslovima , kao i naporima u saradnji sa izvodjačima poslova na ekonomiji i farmi.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                                    /

                                                                                                                                                        

                         Potrebna stručna sprema:      dve godine srednje škole            

                                                                            PK radnik ili osnovna

                                                                            škola

                                                                            (  II ili I stepen )                                    

                          Školska sprema:                    dve godine srednje škole,            

                                                                            PK radnik  ili osnovna

                                                                            škola 

                          Posebna znanja:                        Položen kurs za hig. min.                                                                         

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:               povremeni prevoz korisnika

 

 

RADNO MESTO:    NOĆNI ČUVAR

 

OPIS POSLOVA:

 

1.     Čuva imovinu i objekat Doma;

2.     Stara se o sprovodjenju kućnog reda u noćnim satima;

3.     Redovno obilazi sve noćne prostorije radi kontrole opasnosti od požara kao i kontrole rada aparata, uredjaja , instalacija i sl.;

4.     Preduzima sve potrebne mere protiv-požarne zaštite ;

5.     Pri interventnim slučajevima obaveštava dežurnu službu i svog neposrednog rukovodioca ili direktora;

6.     Sva zapažanja u toku noćne smene zavodi u knjigu dežurstva;

7.     Po isteku smene obaveštava neposrednog rukovodioca o svim dogadjajima u toku smene;

8.     Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radni uslovi: Noćni  rad u zatvorenom i na otvorenom prostoru i izloženost manjim psiho-fizičkim naporima.

 

                         Broj izvršilaca:                               1

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                      Rad u smeni ili po             /

                                                                           preraspodeli rad. vremena                                                                                 

                         Potrebna stručna sprema:      dve godine srednje škole            

                                                                            PK radnik ili osnovna

                                                                            škola

                                                                            (  II ili    I stepen  )                                   

                          Školska sprema:                    dve godine srednje škole,             

                                                                            PK radnik  ili osnovna

                                                                            škola 

                          Posebna znanja:                        Položen kurs za hig. min.                                                                         

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:              položen kurs za protiv poža

                                                                        -rnu zaštitu

 

                                             

RADNO MESTO:  SPREMAČICA-HIGIJENIČAR 

 

OPIS POSLOVA:

 

1.      Održavanje higijene prostorija u kojima borave korisnici Doma, kao i u prostorijama osloblja Doma;

2.      Svakodnevno održava čistoću i urednost soba korisnika, dnevnog boravka, radnih prostorija, hodnika, stepeništa , toaleta ( čišćenje poda , brisanje prašine, nameštaja, uredjivanja posteljine , zalivanja cveća dezinfekcije sanitarnog čvora i sl.);

3.      Nedeljno trebuje i presvlači posteljinu a prljavu posteljinu sakuplja i predaje na pranje;

4.      Vrši pregled noćnih ormara i plakara;

5.      Najmanje jednom mesečno vrši promenu zavesa i pranje zastakljenih površina;

6.      Trebuje potreban potrošni materijal za održavanje higijene koji pravilno i racionalno koristi;

7.      Obavlja i druge poslove u granicama svoje kvalifikacione osposobljenosti, a po ukazanoj potrebi i po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Radni uslovi: Smenski rad u zatvorenom , veoma zagušljivom i zaprljanom prostoru uz stalnu izloženost povećanim fizičkim naporima, povećanoj vlazi i promenama temperature, uz povećan rizik infekcije.

 

                         Broj izvršilaca:                                     1

                         Opšti uslovi:                  Utvrđeni Zakonom;

                         Posebni uslovi:                                   /          

                                                                                                                                                        

                         Potrebna stručna sprema:      osnovna škola

                                                                            -NK radnik ( I stepen)

                          Školska sprema:                     osnovna škola                                                                  

                          Posebna znanja:                        Položen kurs za hig. min.                                                                          

                          Radno iskustvo:                       6 meseci radnog iskustva

                  Drugi posebni uslovi:           povremeni rad sa korisnikom

 

 

Član 55.

 

Donošenjem ovog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka i opisa poslova  u Domu za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu stavlja se van snage Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Doma br. 01-146/93 od 02.04.2001. godine i sve izmene i dopune  pomenutog Pravilnika zaključno sa 17.01.2002. godine.

 

 

U Čurugu, Broj:01-         /02,Dana     februar 2002. god.

 

                                                                                D I R E K T O R

 

                                                                             Zdenko Drempetić

 

Napisala: Marija Marković, diplomirani pravnik

 

 

Marija Markovic kontakt:   Elektronska pošta: mmilan@bigfoot.com

 

Povratak:              http://domcurug.tripod.com

Osnovna strana:  http://solair.eunet.yu/~2milan/mama.html