Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

          Na osnovu člana 30.  Statuta Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu, Nadzornog odbor Doma za duševno obolela lica "ČURUG" u Čurugu na sednici održanoj dana                   2001. godine doneo je

 

 

 

P   O  S  L   O   V   N  I   K

 

O RADU NADZORNOG ODBORA

 

 

 

I    OPŠTE ODREDBE

 

                                                   Član 1.

 

Ovim Poslovnikom uredjuju se:

-         Opšte odredbe;

-         Prava i dužnosti članova Nadzornog odbora i predsednika Nadzornog odbora;

-         Priprema i sazivanje sednica , vodjenje sednice, tok rada na sednici i način donošenja odluka na sednici;

-         Akti Nadzornog  odbora;

-         Zapisnici sa sednica;

-         Imenovanje stalnih i povremenih Komisija;

-         Obavljanje poslova za potrebe Nadzornog odbora i

-         Završne odredbe.

 

                                                     Član 2.

 

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za članove Nadzornog odbora kao i za radnika i druga lica koja učestvuju u radu , sednici Nadzornog odbora.

 

                                                     Član 3.

 

Rad Nadzornog odbora je javan.

Kada se na sednici razmatraju pitanja koja predstavljaju poslovnu ili drugu propisanu tajnu , Nadzorni odbor će odlučiti koja lica pored članova Nadzornog odbora mogu prisustvovati sednici dok se ta pitanja razmatraju.

 

                                                         Član 4.

 

Sednici Nadzornog odbora mogu prisustvovati i lica van Doma samo ako su pozvana ili po odobrenju Nadzornog odbora.

 

                                                         Član 5.

 

Predsednik Nadzornog dbora stara se o pravilnoj primeni ovog Poslovnika.

U slučaju sprečenosti ili odsutnosti , predsednika Nadzornog odbora zamenjuje na predlog Nadzornog odbora jedan od članova Nadzornog odbora na samoj sednici.

 

 II PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA  I PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

 

                                                          Član 6.

 

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti utvrdjena Statutom i drugim aktima  Doma  i ovim Poslovnikom.

 

                                                          Član 7.

 

Član Nadzornog odbora ima pravo i dužnost da:

 

-         podnosi predloge za razmatranje odredjenih pitanja na sednici Nadzornog odbora;

-         daje predloge i mišljenja u pogledu ostvarivanja kontrole nad radom  direktora i službi u Domu;

-         postavlja pitanja i traži odgovore u vezi sa radom Upravnog odbora , direktora Doma i drugih organa  i službi u Domu;

 

                                                               Član 8.

 

Član Nadzornog odbora dužan je da redovno prisustvuje sednicama Nadzornog odbora i učestvuje u raspravljanju i odlučivanju  Nadzornog odbora.

Ako je član Nadzornog odbora sprečen da prisustvuje sednici dužan je da o tome blagovremeno obavesti predsednika Nadzornog odbora.

 

                                                           Član 9.

 

Predsednik Nadzornog  odbora ima naročito sledeća prava i dužnosti:

-         saziva sednicu Nadzornog odbora i predsedava istim;

-         otvara sednice , predlaže dnevni red;

-         konstatuje koji članovi nisu prisutni sednici i koji su obavestili o svom izostanku sa sednice;

-         utvrdjuje i objavljuje da sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažan rad i odlučivanje;

-         stara se da rad na sednici Nadzornog odbora teče prema dnevnom redu i u skladu sa odredbama ovog Poslovnika;

-         daje reč učesnicima u radu sednice Nadzornog odbora;

-         utvrdjuje i objavljuje rezultate glasanja u donošenju odluka , zaključaka i drugih akata Nadzornog odbora;

-         zaključuje sednice i potpisuje zapisnik , odluke , zaključke i druga akta Nadzornog odbora;

-         vrši i druge poslove predvidjene ovim Poslovnikom.

 

 

III    PRIPREME I SAZIVANJE NADZORNOG ODBORA

 

 

                                                             Član 10.

 

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik Nadzornog odbora po svojoj inicijativi , na zahtev članova Nadzornog odbora  ili direktora Doma.

 

                                                              Član 11.

 

Za svako pitanje čije se unošenje u dnevni red predlaže predlagač je dužan da blagovremeno dostavi odgovarajući materijal ( nacrt odluke ili drugog akta, analizu, informaciju ili sl. )

Nacrt Odluke ili drugog materijala dostavlja se članovima Nadzornog odbora zajedno sa pozivom za sednicu najkasnije 3 dana pre zakazanog dana  za održavanje sednice.

 

                                                           Član 12.

 

Sednica Nadzornog odbora saziva se po pravilu pismenim putem a izuzetno ako se radi o stvarima hitne prirode , sednica se može zakazati telefonom ili na drugi način.

 

                                                           Član 13.

 

Predlog dnevnog reda za sednicu UNadzornog odbora priprema predsednik Nadzornog odbora uz konsultaciju i rad stručne službe i direktora Doma.

 

                                                             Član 14.

 

Predsednik Nadzornog odbora konstatuje na početku rada sednice da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažan rad i odlučivanje.

Upravni odbor može da održava sednicu i da punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje najmanje polovina od ukupnog broja članova.

Kada se pre otvaranje sednice ustanovi da sednici ne prisustvuje dovoljan broj članova , sednica se odlaže.

 

                                                          Član 15.

 

Dnevni red na sednici predlaže predsednik Nadzornog  odbora.

Svaki član Nadzornog  odbora može i na početku same sednice da predloži da se u dnevni red sednice uvrste odredjena pitanja a može i da obrazloži hitnost za potrebu uvršćivanja odnosnog pitanja u dnevni red.

 

                                                           Član 16.

 

Pre utvrdjivanja dnevnog reda , usvaja se zapisnik sa prethodne sednice.

Predlog dnevnog reda utvrdjen je kada ga usvoji većina prisutnih članova.

 

                                                           Član 17.

 

Posle utvrdjivanja dnevnog reda sednice prelazi se na razmatranje pitanja po utvrdjenom redosledu.

Na sednici Nadzornog odbora pretresa se svako pitanje po dnevnom redu, pre nego što se o njemu odlučui.

 

                                                       Član 18.

 

 Na sednici Nadzornog odbora izvestilac ( predlagač) o odredjenom pitanju (nacrt, odluke, analize, informacije) može dati kraće objašnjenje.

 

                                                        Član 19.

 

Član Nadzornog odbora ili drugi učesnik u radu sednice može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Ako se učesnik u diskusiji udalji od pitanja koje se razmatra , predsednik Nadzornog odbora će ga pozvati da se drži dnevnog reda.

 

                                                        Član 20.

 

Sednica Nadzornog odbora može se prekinuti zbog nepostojanja kvoruma, zbog potrebe da se o složenijim pitanjima obave konsultacije kao i u drugim slučajevima kada to Nadzorni odbor zaključi.

 

                                                        Član 21.

 

Učesnici na sednici Nadzornog odbora koji nisu članovi Nadzornog odbora mog učestvovati u raspravi  o odredjenom pitanju na dnevnom redu, po odobrenju predsednika ali bez prava odlučivanja.

 

                                                         Član 22.

 

Posle završenog razmatranja pojedinog pitanja iz dnevnog reda , Nadzorni odbor pristupa odlučivanju.

Član Nadzornog odbora ima pravo i dužnost da glasa o svakom pitanju o kome se odlučuje na sednici.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

 

                                                         Član 23.

 

Glasanje na sednici je javno, ako Statutom nije drukčije odredjeno ili ako Nadzorni odbor drugačije ne odluči.

Ako Nadzorni odbor odluči da se o odredjenom pitanju odlučuje tajnim glasanjem , glasanje se vrši putem glasačkih listića.

 

IV   AKTI NADZORNOG ODBORA

 

                                                    Član 24.

 

U okviru svojih prava i dužnosti Nadzorni odbor donosi sledeća akta :

-         odluke;

-         rešenja;

-         zaključke i

-         Akta Nadzornog odbora potpisuje predsednik Nadzornog odbora.

 

 

V    ZAPISNICI

                                                   Član 25.

 

O radu Nadzornog odbora na svakoj sednici vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi radnik Doma ili drugo lice koga odredi predsednik Nadzornog odbora.

Zapisnik sa sednice sadrži:

-         redni broj sednice;

-         datum održavanja sednice;

-         broj prisutnih članova i imena odsutnih članova sa naznačenjem da li su opravdano odsutni;

-         imena drugih učesnika na sednici koji su pozvani na sednicu;

-         usvojeni dnevni red sednice;

-         naznaka diskusija učesnika na sednici iz kraći prikaz sadržaja diskusije;

-         usvojene Odluke, zaključke ,predloge i druga akta;

-         konstatacija da je sednica završena kao i potpis predsednika  i zapisničara.

Član Nadzornog odbora koji je na sednici izdvojio svoje mišljenje može tražiti da se to mišljenje u skraćenom vidu unese u zapisnik.

 

VI   RADNA TELA NADZORNOG ODBORA

 

                                                 Član 26.

Nadzorni odbor može obrazovati pojedine stalne ili privremene Komisije radi proučavanja odredjenih pitanja , davanja stručnih mišljenja kao i radi pripreme nacrta  ili predloga o odredjenim pitanjima iz redova svojih članova kao i iz reda radnika Doma.

Članovi stalnih Komisija imenuju se na period od 1 godine , po pravilu na prvoj sednici Nadzornog odbora.

Članovi privremenih Komisija ili radnih tela imenuju se za izvršavanje odredjenih zadataka i do utvrdjenog roka.

 

VII  OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE NADZORNOG ODBORA

 

                                                  

                                                   Član 27.

 

Stručne, administrativne , opšte i tehničke poslove za potrebe Nadzornog odbora , vrše odgovarajuće službe Doma.

Direktor Doma obezbedjuje redovno , ažurno i stručno obavljanje stručnih , administrativnih, opštih i tehničkih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

 

VIII  ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                                     Član 28.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Čurugu, Broj               , Dana               2002.

 

 

 

                                                                            PREDSEDNIK                                                                                                                                                                                    

                                                                   NADZORNOG ODBORA

                                                                          Goran Anđelkovuć

 

 

Napisala: Marija Marković, diplomirani pravnik

 

 

Marija Markovic kontakt:   Elektronska pošta: mmilan@bigfoot.com

 

Povratak:              http://domcurug.tripod.com

Osnovna strana:  http://solair.eunet.yu/~2milan/mama.html